Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Yhteysviranomainen edellyttää täydennyksiä Rengonkylä-Nurmon ohikulkutien ympäristövaikutusten arviointiin

Yhteysviranomainen edellyttää täydennyksiä Rengonkylä-Nurmon ohikulkutien ympäristövaikutusten arviointiin

Julkaistu: 18.11.2008 klo 09:41
Julkaisija:

Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisena lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka koskee tiehallinnon Vaasan piirin hanketta valtatiellä 19, Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo. Yhteysviranomainen edellyttää mm., että jatkosuunnittelun yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja paneudutaan huolellisesti hankkeen melusuojaukseen.

Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisena lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka koskee tiehallinnon Vaasan piirin hanketta valtatiellä 19, Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo. Yhteysviranomainen edellyttää mm., että jatkosuunnittelun yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja paneudutaan huolellisesti hankkeen melusuojaukseen.

Hankkeen tarkoituksena on laatia yleissuunnitelma noin 17 km osuudesta valtatiellä 19. Tie on osa talouselämän kannalta merkittävää yhteyttä Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan, Seinäjoelle ja Kokkolaan. Tie on alueella tärkeä elinkeinoelämälle ja matkailulle. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa tielle on esitetty varaus, joka kiertää Seinäjoen sen itäpuolitse. Nykyinen valtatie kulkee Seinäjoen kaupunkiseudun halki ja sijoittuu keskusta-alueella pääkadulle, missä liikenne ruuhkautuu helposti. Valtatie 19 on eräs harvoista Suomen valtateistä, joiden liikenne kulkee katuverkon kautta. Hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat Routakallion läntinen linjaus ja Routakallion itäinen linjaus. Alavaihtoehtoja on 3 suunnittelualueen eteläosassa Rengonkylässä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että tie valtakunnallisella tasolla täyttäisi runkoverkolle asetetut laatuvaatimukset, liikennekuolemat ja henkilövahinko-onnettomuudet vähenisivät merkittävästi ja hanke olisi yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Tavoitteena on myös suojella alueen valtakunnallisesti merkittävät luonnonsuojelualueet, kulttuuriympäristöt, maisema-alueet sekä Natura 2000-verkosto.

Seudullisella tasolla tavoitteena on, että tie tulisi luoda turvallinen ja sujuva seudullinen liikenneyhteys Etelä-Pohjanmaalta Tampereelle sekä Kokkolaan ja sieltä Ouluun. Sen pitäisi lisäksi parantaa mahdollisuuksia maakunnan kasvukeskuksen kehittämiseen, tukea kaupunkiseudun kaavoittamista ja vahvistaa sen aluerakennetta sekä turvata ekologisten käytävien ja pohjalaisen kulttuurimaiseman säilyminen.

Paikallisella tasolla hankkeella halutaan parantaa liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Pitkänmatkan liikenne ja vaaralliset kuljetukset siirtyisivät keskusta-alueelta uudelle väylälle ja se vähentäisi nykyisen tien varren asukkaille aiheutuvia haittoja kuten melua, päästöjä ja estevaikutusta. Lisäksi tavoitteena on, että hanke aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa kiinteistöjen omistajille.

Arviointiselostuksesta annetut lausunnot

Arviointiselostuksesta saaduissa lausunnoissa on itäistä ohikulkutietä pidetty pääosin perusteltuna ja Seinäjoen sisäisen liikenteen kannalta kiireellisenäkin. Toisaalta lausunnoissa on todettu tiettyjä haittavaikutuksia mm. luonto-olosuhteisiin sekä ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin erityisesti Kertunlaaksossa, jossa asutusta on kaavoitettu varsin lähelle uutta tielinjausta. Toteutusvaihdoiksi on lausunnoissa ehdotettu muitakin kuin arviointiselostuksen vaihtoehdot. Useat Kertunlaakson asukkaat ovat esittäneet, että ohikulkutie toteutettaisiin Kuortaneentien risteykseen saakka, jonka jälkeen toteutettaisiin muita ratkaisuja. Joissakin mielipiteissä läntistä ohikulkutietä on perusteltu itäistä parempana vaihtoehtona.

Yhteyviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen aiemmassa lausunnossaan arviointiohjelmasta esittämät asiat on otettu huomioon arviointiselostuksessa ja siinä on esitetty niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Arviointiselostuksessa on käsitelty YVA-laissa edellytetyt asiat ja yhteysviranomainen pitää sitä riittävänä, edellyttäen kuitenkin muutamia täydennyksiä. Yhteysviranomaisen käsitykseen mukaan hanke on arviointiselostuksen ja muun tausta-aineiston vuoksi perusteltu, mutta jatkosuunnittelun yhteydessä tulee haitallisten vaikutusten ehkäisyyn kiinnittää erityistä huomiota. Jatkosuunnittelussa tulee täydentää esimerkiksi hanke- ja elinkaaritietoja tarvittavien raaka-aineiden, materiaalien ja jätteiden osalta. Arviointiselostuksessa esitettyjen vaihtoehtojen rajausta yhteysviranomainen pitää perusteltuna. Sen sijaan hankeluetteloa tulee täydentää lähialueella tapahtuneiden muutosten osalta, sillä selostuksesta puuttuu esim. keskussairaalan toiminnan laajentaminen, eläinsuojien lisäluvat sekä biokaasulaitoksen sijoittuminen. Lisäksi lepakko- ja liito-oravaselvitykset ovat puutteellisia. Jatkosuunnittelussa tulee myös paneutua huolellisesti hankkeen melusuojaukseen sekä varautua hankkimaan siihen myös riittävä rahoitus, jotta tarkempaan suunnitteluun valittavat vaihtoehto olisi ympäristövaikutusten näkökulmasta varmasti myös toteuttamiskelpoinen. Yhteysviranomainen tukee Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutuosaston näkemystä siitä, että vaikutukset metsätalouteen tulisi huomioida ja että haittojen lieventämisessä tilusjärjestelyjen lisäksi myös uusjakohankkeen toteuttaminen olisi hyödyllistä.

Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset riippuvat valittavasta vaihtoehdosta. Tiehallinto tekee päätökset jatkosuunnittelusta YVA-menettelyn jälkeen.

Ympäristökeskuksen lausunto kokonaisuudessaan on nähtävillä ympäristökeskuksen verkkopalvelussa: Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä - Nurmo

Lisätietoja

* Ylitarkastaja Egon Nordström, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 417 904

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs