Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Tiedotteet » Laki

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen kahdeksan määräaikaista oikeusneuvosta

Tiedote. Julkaistu: 09.12.2016 11:47 - Korkein hallinto-oikeus

Tasavallan presidentti on 9.12.2016 nimittänyt seuraavat henkilöt korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkoihin ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017: määräaikainen hallintoneuvos, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander,määräaikainen hallintoneuvos, apulaisoikeuskansleri, OTL, OTK, LL.M., VT Mikko Ilari Puumalainen,määräaikainen hallintoneuvos, esittelijäneuvos, OTK, OTL,...

Åtta justitieråd för viss tid till högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande. Publicerad: 09.12.2016 11:47 - Korkein hallinto-oikeus

Republikens president har 9.12.2016 utnämnt följande personer till justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen: för viss tid förordnade förvaltningsrådet, utskottsråd, JK, VH Petri Tuomas Helander,för viss tid förordnade förvaltningsrådet, biträdande justitiekansler, JL, JK, LL.M., VH Mikko Ilari Puumalainen,för viss tid förordnade förvaltningsrådet, referendarieråd, JK, JL, JD, VH...

HFD:s korta referat, som gäller återställande av försutten fataljetid

Pressmeddelande. Publicerad: 09.12.2016 10:02 - Korkein hallinto-oikeus

Enligt den utredning som fanns att tillgå i ärendet hade Migrationsverket ansett att det juridiska ombudet A hade fungerat som av B befullmäktigat ombud i B:s avvisningsärende. Därmed borde Migrationsverket i enlighet med 56 § 3 mom. i förvaltningslagen ha underrättat A om att delgivning skett med B. Det nämnda felet inverkade inte på besvärstidens begynnelstidpunkt eftersom Migrationsverkets...

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste, joka koskee menetetyn määräajan palauttamista

Tiedote. Julkaistu: 09.12.2016 09:58 - Korkein hallinto-oikeus

Asiakirjaselvityksen perusteella Maahanmuuttovirasto oli pitänyt lakimies A:ta B:n valtuuttamana asiamiehenä B:n käännyttämistä koskevassa asiassa. Näin ollen Maahanmuuttoviraston olisi tullut hallintolain 56 §:n 3 momentin mukaan ilmoittaa A:lle B:lle toimitetusta tiedoksiannosta. Mainitulla virheellä ei ollut vaikutusta valitusajan alkamiseen, sillä Maahanmuuttoviraston päätös oli voitu antaa...

Lue tänään ilmestyneestä Advokaatista: Oikeuspalvelut tavallisten ihmisten kielelle

Tiedote. Julkaistu: 09.12.2016 09:07 - Suomen Asianajajaliitto

Miksei sopimustekstejä ja lomakkeita voisi laatia tavallisten käyttäjien kielellä? Tai miksei oikeusistuimeen tulijaa ole heti vastassa joku, joka neuvoo minne mennä? Stanfordin yliopiston tutkija Margaret Hagan pitää oikeuspalveluiden muotoilua käyttäjälähtöisemmiksi ja helpommin ymmärrettäviksi ihmisoikeuskysymyksenä. Hagan itse tuskastui jo oikeustieteen opiskelun monimutkaisuuteen, ja alkoi...

Eläkeliiton kuntavaaliteesit haastavat miettimään osallisuutta

Tiedote. Julkaistu: 07.12.2016 12:41 - Eläkeliitto ry

Huhtikuussa Suomen kuntiin valitaan jälleen vaaleilla iso joukko valtuutettuja, jotka saavat sote- ja maakuntauudistusten myötä johdettavakseen aivan uudenlaisia kuntia. Kuntien tehtävät uudistuvat ja kunnallisilta luottamushenkilöiltäkin edellytetään uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia oman kunnan kehittämiseen ja kuntalaisten hyvän tulevaisuuden turvaamiseen. Päätöksentekijöinä tulevien...

Uudesta postilaista on tulossa katastrofi

Tiedote. Julkaistu: 07.12.2016 12:26 - Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Kirjeen kulkunopeuden hidastaminen lähes puoleen nykyisestä tarkoittaa käytännössä postinjakelun harvenemista 2–3 kertaan viikossa ja tuhansia työttömiä. Lakiesitys pakottaa myös jakelureittien kilpailuttamiseen, joka johtaa pakkoyrittäjyyteen.  Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU näkee hallituksen postilakiesityksessä lukuisia ongelmia.  Merkittävin heikennys lakiesityksessä liittyy...

Mikroyritysten mukanaolo varmistettava: Oikea-aikainen kuntoutus on sote -säästöjen kulmakivi

Tiedote. Julkaistu: 05.12.2016 15:45 - Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Sote-uudistus on edennyt vaiheeseen, jossa tehdään ratkaisevia linjauksia siitä, pystyvätkö mikro- ja pk-kokoiset sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset itsenäisinä ja tasavertaisina tarjoamaan palvelujaan kansalaisille vai heikentyvätkö niiden toimintaedellytykset kohtalokkain seurauksin. FYSI ry pitää hyvänä ja kestävänä Suomen hallituksen 29.6.2016 tekemää valinnanvapauslinjausta, jonka...

HFD om ändringen av postlagen: Lagens inverkan på domstolarnas verksamhetsförutsättningar ska utredas innan lagen ändras

Pressmeddelande. Publicerad: 05.12.2016 14:52 - Korkein hallinto-oikeus

Myndigheterna sänder fortfarande en del av sina brev per post, åtminstone tills eventuella bestämmelser om skyldighet att använda elektronisk brevlåda träder i kraft. Breven torde även i fortsättningen komma att sändas som brev som utdelas inom ramen för samhällsomfattande tjänster. Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att regeringen i sitt utkast till proposition om ändring av postlagen inte har...

KHO postilain muuttamisesta: vaikutukset tuomioistuinten toimintaedellytyksiin selvitettävä ennen lakimuutosta

Tiedote. Julkaistu: 05.12.2016 12:34 - Korkein hallinto-oikeus

Viranomaiset lähettävät osan kirjeistään edelleen postitse ainakin siihen saakka, kunnes mahdollinen sähköisen postilaatikon käyttämistä koskeva velvollisuus tulee voimaan. Kirjeet lähetettäneen jatkossakin yleispalvelukirjeinä. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa, että hallituksen esitysluonnoksessa postilain muuttamiseksi ei ole otettu huomioon, mikä vaikutus viranomaistoimintaan on sillä, että...

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs