Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Nesteen Naantalin jalostamon laajennuksen ympäristövaikutukset arvioitu

Nesteen Naantalin jalostamon laajennuksen ympäristövaikutukset arvioitu

Julkaistu: 02.02.2009 klo 11:04
Julkaisija:

Hankkeen ympäristövaikutuksista annettu selostus on tiivis tietopaketti. Laajennushanke on merkittävä ja toiminnan käynnistyttyä ovat päästöt nykyistä huomattavasti suuremmat. YVA -selostuksen mukaan vaikutukset jäävät kohtuulliselle tasolle.

Hankkeen ympäristövaikutuksista annettu selostus on tiivis tietopaketti. Laajennushanke on merkittävä ja toiminnan käynnistyttyä ovat päästöt nykyistä huomattavasti suuremmat. YVA -selostuksen mukaan vaikutukset jäävät kohtuulliselle tasolle. Asianmukaisesti laaditun selostuksen johtopäätöksissä vaikutuksia vähätellään, vaikka paikallisten vaikutusten merkitys tunnistetaan.

Neste Oil Oyj suunnittelee Naantalin jalostamon laajentamista erikoistuotejalostamolla. Tarkoituksena on rakentaa uusi dieseltuotteiden tuotantolinja. Tuotannon nousu on noin 60 % vuoden 2007 tasosta, ja se edellyttää uutta rakentamista sekä muutoksia alueella oleviin rakenteisiin sekä käyttöjärjestelmiin. Toiminnan laajennusta tavoitellaan käyttöönotettavaksi vuosina 2011 - 2012, mutta yhtiö ei toistaiseksi ole tehnyt päätöstä hankkeen käynnistämisestä. Hankkeesta on esitetty vain yksi varsinainen toteuttamisvaihtoehto. Hankkeesta on annettu kahdeksan lausuntoa ja jätetty yksi mielipide.

Laajennushanke sijoittuu Neste Oil Oyj:n omistamalle alueelle Naantalissa ja Raisiossa, pääosin nykyisen jalostamoalueen sisään. Uusina prosessiyksikköinä rakennetaan vetykrakkausyksikkö, vety-yksikkö, rikkivedyn talteenottoyksikkö, hapanvesiyksikkö, rikin talteenottoyksikkö, vedenvalmistusyksikkö ja perusöljyjen tuotantoyksikkö.  Jalostamoalueen länsiosaan rakennetaan kalliosäiliöt sekä uusi maanpäällinen säiliöryhmä. Kukonpäänlahti muutetaan pengertämällä ja ruoppaamalla makeavesialtaaksi, jota voidaan käyttää sammutusvesilähteenä.

Prosessiyksikössä on tarkoitus käyttää energiana maakaasua. Gasum Oy on laatinut suunnitelman maakaasuputken rakentamisesta Naantaliin. Maakaasuputken ympäristövaikutukset on arvioitu erillisenä YVA -hankkeena, ja jalostamolle suunnitellun haaraputken ympäristövaikutuksista on tehty erillisselvitys laajennuksen arviointimenettelyn aikana.

Yhteysviranomaisen YVA –selostusta koskevassa lausunnossa huomautetaan vaikutusten vähättelystä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen vaikutuksista. Vuorovaikutus osallisten kesken on YVA -prosessin aikana ollut toimivaa. Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntijatyönä käyttäen pääosin olemassa olevaa selvitysaineistoa, kuten Turun seudun ilmanlaatuselvityksiä, vesistö- ja kalatarkkailututkimuksia sekä kaupunkien laatimia luonto- ja maisemaselvityksiä. Arviointia on täydennetty useilla erillisselvityksillä. Arvioinnissa käytetty aineisto ja asiantuntemus on riittävän monipuolista.

Laajentamishankkeessa kaikki uudet yksiköt ovat koeteltua öljynjalostusteknologiaa ja valittavat ratkaisut noudattavat parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteita.

Laajennetun toiminnan ilmaan aiheuttamat rikkidioksidi- ja typenoksidipitoisuudet kasvavat ja nykyisten päästöjen korkeimpia pitoisuuksia vastaavat pitoisuudet ulottuvat jopa useiden kilometrien etäisyydelle jalostamoalueesta, kun ne nykytilanteessa muodostuvat vain jalostamoalueelle. Rikkidioksidi- ja typenoksidipitoisuudet jäävät kuitenkin selvästi ohje- ja raja-arvojen alapuolelle. Normaalitoiminnan hajuhaitta ei olennaisesti lisäänny. Häiriö- ja poikkeustilanteiden päästöistä aiheutuu hajuhaittaa. Laajennetun toiminnan mereen aiheuttama typpi- ja lämpökuorma kasvaa ja lisää vesistön rehevöitymistä.

Neste Oil Oyj on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävän toimija ja hanke on mittava. Arvioinnista puuttuu selvitys hankkeen suhteesta olennaisiin ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Esimerkiksi kansallista ilmansuojeluohjelmaa 2010 ei ole mainittu.

Ympäristökeskus korostaa, että hankkeesta on tehtävä huolellinen ja perusteellinen riskinarviointi, joka toteutuu tarkemmin lupamenettelyiden yhteydessä.

Arvioinnin kohteena on ympäristövaikutuksiltaan merkittävän nykytoiminnan mittavaan laajentumiseen.  Lisääntyvät ympäristövaikutukset tulee nähdä ja todeta realistisesti. Arviointiselostuksessa todetaan monien erikseen tarkasteltujen vaikutusten johtopäätöksissä, ettei vaikutus ei ole merkittävä. Tämä muodostaa mielikuvan, että hankkeen kokonaisvaikutusta samalla vähätellään, joskin vaihtoehtojen vertailussa paikalliset ja väliaikaiset vaikutukset tunnistetaan. Päästöjen vaikutuksen kannalta ollaan hankkeen vaikutusalueella kuitenkin palaamassa noin 15-20 vuotta sitten vallinneeseen päästötilanteeseen. Vaikka hankkeen vaikutukset eivät laskelmissa ja arvioissa ylitä asetettuja raja- tai ohjearvoja, paikallinen vaikutus voi kuitenkin muodostua merkittäväksi.

Yhtiön esittämä ympäristövaikutusten seurantaohjelma on nykyisen seurannan kaltaisena melko kattava. Hyvä seuranta edellyttää kuitenkin tarkennuksia lupiin liittyvien seurantavelvoitteiden lisäksi mm. Natura-arvojen kannalta ja vaikutusten arvioinnin tulosten toteutumisen näkökulmasta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, puh. 040 769 9066

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs