Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Lapin ympäristökeskus edellyttää yva-menettelyä kahdelle voimalaitoshankkeelle

Lapin ympäristökeskus edellyttää yva-menettelyä kahdelle voimalaitoshankkeelle

Julkaistu: 18.11.2008 klo 15:49
Julkaisija:

Lapin ympäristökeskus on tehnyt päätökset, joiden mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä) tulee soveltaa kahteen suunnitteilla olevaan hankkeeseen: Muonion Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen ja Rovaniemen voimalaitoshankkeeseen. Kumpikaan hanke ei kuulu valtioneuvoston asetuksen (713/2006) mukaisiin hankkeisiin, joissa lain mukaan on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, vaan arviointimenettelyn soveltamisesta päätetään erikseen.

Lapin ympäristökeskus on tehnyt päätökset, joiden mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä) tulee soveltaa kahteen suunnitteilla olevaan hankkeeseen: Muonion Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen ja Rovaniemen voimalaitoshankkeeseen. Kumpikaan hanke ei kuulu valtioneuvoston asetuksen (713/2006) mukaisiin hankkeisiin, joissa lain mukaan on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, vaan arviointimenettelyn soveltamisesta päätetään erikseen. Hankkeilla on katsottu olevan asetuksen hankeluettelon hankkeisiin verrattavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tuulipuisto, Muonion Mielmukkavaara

Tuulipuiston hankkeesta vastaavina toimivat Metsähallitus Laatumaa ja wpd Finland Oy. Suunnitteilla oleva tuulipuisto muodostuisi 10 - 16 yksikköteholtaan 2 - 3 MW tuulivoimalaitoksesta, jotka sijoittuisivat Muonion kunnan Yli-Muonion kylässä sijaitsevalle Mielmukkavaaralle. Yksittäisen tuulivoimalaitoksen lakikorkeus olisi enimmillään 150 metriä. Arvioitu vuotuinen sähköntuotanto vastaisi noin neljännestä koko Tunturi-Lapin vuotuisesta sähköntuotannosta.

Hankkeesta vastaavat ja useimmat viranomaiset pitävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tarpeellisena etenkin hankkeen koon ja vaikutusalueen laajuuden vuoksi. Hanke edustaa ensimmäistä Lapin metsä- ja tunturialueille sijoittuvaa merkittävän mittakaavan hanketta, jossa tuulivoimalaitosten yksikkökoko ja lukumäärä ovat selvästi olemassa olevia tunturituulivoimalaitoksia suurempi. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat etenkin maisemaan. Hankkeella on myös valtion rajat ylittäviä vaikutuksia.

Voimalaitos, Rovaniemen voimalaitos

Rovaniemen Alakorkalon alueelle sijoittuvasta voimalaitoshankkeesta vastaa Rovaniemen Energia Oy. Kyseessä olisi 120 MW lauhdutusvoimalaitos kaukolämpöväliotolla ja polttoaineteholtaan laitos olisi 295 MW. YVA-menettelyä tulee aina soveltaa voimalaitoksiin, joiden polttoaineteho on vähintään 300 MW. Voimalaitoksen valmistuttua Suosiolan voimalaitos toimisi huippu- ja varavoimalaitoksena.

Sijoituspaikalla ei ole yleis- tai asemakaavaa ja voimassa olevassa maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Laitoksen maisemavaikutus on arvioitu merkittäväksi. Pääpolttoaineena olisi puupolttoaine, lisäpolttoaineena jyrsinturve ja vara- ja käynnistyspolttoaineena raskas polttoöljy. Lisäksi varapolttoaineena olisi kivihiili. Puupolttoaine olisi pääasiassa metsätähteitä, jotka murskattaisiin rakennettavalla polttoaineasemalla. Hankinta-alueena olisi koko Lappi. Jäähdytysveden ottopaikka ja lopullinen purkupaikka olisi Kemijoki. Voimalaitoksen ilmapäästöt ovat Rovaniemen alueella merkittävän suuruisia. Hankkeen koko, sijainti ja luonne huomioon ottaen YVA-menettely on tarpeellinen. Hankkeen vaikutuksia ei myöskään ole selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa edellytetyllä tavalla.

YVA-menettelyä koskevan lainsäädännön tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista hankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeesta vastaavilla on mahdollisuus valittaa päätöksistä.

Lapin ympäristökeskuksen YVA-päätös: Mielmukkavaaran tuulivoimapuisto (pdf, 36 Kb)

Rovaniemen voimalaitos (pdf. 29 kb)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Leena Ruokanen, puh. 040 7386 840 (Mielmukkavaaran tuulivoimahanke)
Ylitarkastaja Eira Luokkanen, puh. 0400 843 120 (Rovaniemen voimalaitoshanke)

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs