Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Jämsänkosken biokaasulaitoksen YVA- menettely on päättynyt

Jämsänkosken biokaasulaitoksen YVA- menettely on päättynyt

Julkaistu: 23.03.2009 klo 13:22
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut lausunnon Biovakka Jämsä Oy:n Jämsänkoskelle rakennettavan biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kaksi julkista kuulemisvaihetta sisältävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) alkoi viime vuoden alkupuolella.

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut lausunnon Biovakka Jämsä Oy:n Jämsänkoskelle rakennettavan biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kaksi julkista kuulemisvaihetta sisältävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) alkoi viime vuoden alkupuolella. Loppulausunnossaan ympäristökeskus toteaa arviointiselostuksen täyttävän ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/2006) mukaiset vaatimukset.

Hanke sijoittuu Jämsänkosken Myllymäen teollisuusalueelle varatulle tontille. Hankkeella on kaksi toteutusvaihtoehtoa, joissa käsitellään biohajoavaa jätettä joko 120 000 tai 240 000 tonnia vuodessa. Jäte on suurelta osin paikallista ja lähtöisin viereiseltä Genencor Internatinal Oy:n tehtaalta (biojätemassa), Jämsän jätevedenpuhdistamolta (yhdyskuntaliete) ja maatiloilta (karjanlanta).

Biohajoavasta jätteestä vapautuvia kaasuja voidaan käyttää polttoaineena, joten hankkeella on myönteisiä vaikutuksia ilmastoon kasvihuonekaasujen vähentäjänä. Biokaasun polton päästöjen on myös todettu olevan pienempiä kuin fossiilisten ja muiden biopolttoaineiden päästöt. Laitoksen hyötysuhde on hyvä, sillä käsitelty mädäte päätyy peltolannoitteeksi ja sillä voidaan osaltaan korvata lannoitevalmistusta sekä siihen tarvittavaa energian käyttöä. Biokaasun jalostamiseksi liikennepolttoaineeksi on olemassa jatkohanke.

YVA-lausunnossa todetaan, että hanke lisää jonkin verran raskasta liikennettä Myllymäen teollisuusalueella. Raskas liikenne vähenee merkittävästi toisaalla, kun jätteiden kuljetusmatkat lyhenevät huomattavasti; Genencorin jätteet kuljetetaan käsiteltäväksi Vehmaalle Varsinais-Suomeen ja Jämsän puhdistamon liete Jyväskylään.

Laitoksen paikalliset päästöt normaalioloissa on arvioitu pieniksi laitoksen tiiviin suunnitteluperiaatteen takia. Laitoksen häiriötilanteissa ja epäsuotuisten sääolosuhteiden vallitessa hajuja saattaa esiintyä lähiympäristössä. Niitä on arvioitu mallinnuksen avulla. Ympäristön kannalta onnistunut lopputulos edellyttää laitoksen jätevesien hyvää käsittelyä. Ne johdettaneen joko Jämsän kaupungin tai viereisen UPM:n puhdistamolle. Käsittely saattaa edellyttää puhdistamoilta uudistustoimenpiteitä. Hankkeen vaikutukset luonnonarvoihin jäänevät vähäisiksi, kun rakentamisessa ja toiminnassa otetaan huomioon läheiset pohjavesiuomat, raviinit.

Biokaasulaitos tulee olemaan merkittävä jätehuoltoalan toimija Jämsän seudulla. Mädätys biohajoavan jätteen käsittelymenetelmänä saattaa yleistyä. Mädätyksen etuina verrattuna kompostointiin on muun muassa se, että kompostoinnissa jätteen energiasisältö jätetään hyödyntämättä. Kompostointia pidetään kasvihuonekaasujen tuottajana ja hallittua mädätystä niiden vähentäjänä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Esa Mikkonen, puh. 040 515 3138

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs