Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Etelä-Savon pohjavesien suojeluun vauhtia EU-hankkeella

Etelä-Savon pohjavesien suojeluun vauhtia EU-hankkeella

Julkaistu: 29.01.2009 klo 13:31
Julkaisija:

Etelä-Savossa on alkanut maakunnan pohjavesien suojeluun tähtäävä EU-hanke. Hankkeen avulla pyritään varmentamaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden hyvää tilaa, vähentämään pohjavesiin kohdistuvia riskejä ja parantamaan alueiden käytettävyyttä vedenhankintaan.

Etelä-Savossa on alkanut maakunnan pohjavesien suojeluun tähtäävä EU-hanke. Hankkeen avulla pyritään varmentamaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden hyvää tilaa, vähentämään pohjavesiin kohdistuvia riskejä ja parantamaan alueiden käytettävyyttä vedenhankintaan. Hanke sitouttaa alueen kunnat entistä voimakkaammin ottamaan toiminnassaan huomioon pohjavesien suojelun. Vaikutuksia arvioidaan mm. hankkeessa valmistuvissa suojelusuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden säännöllisillä läpikäynneillä.

Hankkeen toteuttaa Etelä-Savon ympäristökeskus vuosina 2009-2011 ja sen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),  Mikkelin Vesi, Pieksämäen Vesi, Savonlinnan vesilaitos ja JJR (Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnat). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 219 422 euroa, josta EU-rahoitusta 125 354 euroa, valtion rahoitusta 39 212 euroa ja kuntien rahoitusta 54 856 euroa. Hanketta ohjaamaan ja valvomaan perustetaan ohjausryhmä, johon mm. hankkeeseen osallistuvat tahot nimeävät edustajansa. Kun suojelusuunnitelmat ovat valmiit, ja niille on luotu päivitysaikataulu, ne hyväksytetään kuntien valtuustoissa ja muodostetaan toteutumisen seurantaryhmät kunnittain.

Vastaavia hankkeita suunnitellaan parhaillaan myös Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, joissa hakijana on Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry. Tarkoitus on jatkossa laatia Itä-Suomen yhteinen linjaus pohjaveden suojelulle ylimaakunnallisen koordinaatioryhmän avulla.

Tavoitteena hyvälaatuinen pohjavesi

Hankkeen tavoitteena on varmistaa hyvälaatuisen pohjaveden riittävyys alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Hanke edistää vedenhankinnan riskienhallintaa pohjavesialueella ja pyrkii turvaamaan puhtaan raakaveden yhdyskuntien ja teollisuuden tarpeisiin. Puhdas pohjavesi on mm. matkailun kannalta alueen tärkein vetovoimatekijä. Hanke parantaa tai antaa mahdollisuuksia myös haja-asutuksen vesihuollon kehittämiseen, mikä tukee monien alkutuotanto- ja matkailuyrittäjien toimintaa.

Pohjavesialueilla tapahtuva maa-ainestenotto ja siihen liittyvät toiminnot ovat heikentäneet alueiden käytettävyyttä veden hankintaan. Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa ne alueet, joilta luvan mukainen ottaminen on jo loppunut tai ottaminen on tapahtunut jo ennen maa-aineslain voimaantuloa, ja laatia niiden kunnostamiselle tärkeysjärjestys. Samalla vähennetään tällaisten alueiden roskaantumista ja sitä kautta riskiä pohjaveden laadulle.

Hankkeen tavoitteena on myös vastata Euroopan Unionin vesipuitedirektiivin asettamiin haasteisiin pohjaveden suojelussa. Pohjavesien laadun tarkkailua ei perinteisesti ole juurikaan tehty itse pohjavesialueilla. Hankkeessa onkin tarkoitus luoda seurantaohjelmarungot tärkeimmille alueille, joilta ne puuttuvat.

Suojelusuunnitelmilla hallitaan pohjavesien riskejä

Hankkeessa tuotetaan suojelusuunnitelmia, joiden avulla on tarkoitus estää pilaavien toimintojen sijoittumista pohjavesialueille. Suojelusuunnitelmissa laaditaan myös jo olemassa olevien, pohjavesiä uhkaavien, riskien hallintaan toimintamallit riskien poistamiseksi ja pienentämiseksi. Samalla luodaan uusi toimintamalli, jolla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteutumista seurataan ennalta sovitun menettelyn mukaisesti. Riskeihin varaudutaan myös siten, että tärkeimmät varavedenottoon soveltuvat pohjavesialueet pyritään kartoittamaan ja laatimaan niille suojelusuunnitelmat.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Kirsi Ylönen, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 238 840

  

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs