Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Kirkkohallituksen täysistunto 21.4.: Kirkkohallitus esittää jaettavaksi seurakunnille 107 miljoonaa euroa vuonna 2016

Kirkon tiedotuskeskus

Kirkkohallituksen täysistunto 21.4.: Kirkkohallitus esittää jaettavaksi seurakunnille 107 miljoonaa euroa vuonna 2016

Tiedote.
Julkaistu: 21.04.2015 klo 16:31
Julkaisija: Kirkon tiedotuskeskus

Valtio maksaa korvausta Kirkon keskusrahastolle yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta 114 miljoonaa euroa v. 2016. Kirkkohallituksen täysistunto esittää toukokuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle, että vuonna 2016 seurakunnille jaetaan 107 milj. euroa. Jako tehdään euroa/kunnan jäsen -perusteella, jolloin korvaus olisi noin 19,50 euroa/kunnan jäsen/vuosi. Täysistunto esittää myös, että Kirkkohallitus jakaa 5 milj. euroa seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnossapitoon. Valtionkorvauksesta 2 milj. euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle vuoden 2016 muista (perusmaksu, työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu) maksuista, että

  • Perusmaksu on 7,5 %.
  • Seurakuntatyönantajan eläkemaksua alennetaan 28 prosentista 24 prosenttiin.
  • Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten järjestöjen eläkemaksu on 28 prosenttia.
  • Eläkerahastomaksu nostetaan neljään prosenttiin.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 5675 372

Kirkkohallitus jakaa rakennusavustuksia 1,2 miljoonaa euroa

Kirkkohallitus myönsi rakennusavustuksia yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

Turun arkkihiippakuntaan myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä noin 660 000 euroa. Oulun hiippakuntaan myönnetään kuudelle hankkeelle yhteensä noin 210 000 euroa. Porvoon hiippakunnalle myönnettiin yhteen hankkeeseen 13 000 euroa. Kuopion hiippakuntaan myönnetään kahdelle hankkeelle yhteensä noin 170 000 euroa. Lapuan hiippakuntaan myönnetään yhdelle hankkeelle noin 17 000 euroa. Helsingin hiippakuntaan myönnetään yhdelle hankkeelle noin 77 000 euroa. Lista myönnetyistä avustuksista löytyy kokouksen esityslistasta Sakasti-verkkopalvelussa


Lisätiedot: yliarkkitehti Antti Pihkala, p. 050 5298 431

Avustukset kirkollisille järjestöille 

Kirkon keskusrahaston talousarviossa on varattu vuosittain määräraha avustuksia varten yhdistyksille ja laitoksille. Kirkkohallituksen täysistunto myönsi avustuksia 161 000 euroa esityksen mukaisesti. Esitys on luettavissa Sakasti-verkkopalvelussa

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pekka Huokuna, p. 050 5666 140

Oppilaitos- ja nuorisotyön kolehti vuodelta 2014

Suomenkielisten hiippakuntien seurakunnissa kannettiin syys-marraskuussa 2014 kolehti oppilaitos- ja nuorisotyön eri järjestöille. Kannetun kolehdin tuottoa on tilitetty kirkkohallitukselle maaliskuun 2015 loppuun mennessä 60 000 euroa.

Kolehtituotosta Suomen ev-lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle myönnettiin 40 500 euroa ja Suomen Kristilliselle ylioppilasliitolle 19 500 euroa.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pekka Huokuna, p. 050 5666 140 

Esitys kirkolliskokoukselle kirkon eläketurvan rahoitusta koskevasta laista

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla julkisten alojen eläkelakijärjestelmän uudistus, jossa kaikista julkisten alojen eläkkeistä säädettäisiin yhtenevästi yhdessä laissa. Tähän uudistukseen liittyy tarve säätää uusi erillinen laki kirkon eläketurvan rahoituksesta. Esityksessä on kyse lainsäädäntöteknisestä uudistuksesta. Esityksellä ei ole vaikutusta kirkon työntekijöihin tai eläkeläisiin taikka viranomaisten toimintaan. Esityksellä ei myöskään ole taloudellisia vaikutuksia. Täysistunto hyväksyi esityksen kirkolliskokoukselle.

Lisätiedot: lakimies Mikko Tähkänen, p. 050 5386 597.

Selvityspyyntö Kuopion hiippakunnan tiedotuksesta ja piispa Jari Jolkkosen menettelystä

Kirkolliskokousedustajat Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ja Johanna Korhonen ovat tehneet kirkkohallitukselle selvityspyynnön liittyen Kuopion hiippakunnan tiedotukseen kirkolliskokouksen päätöksestä, joka koski lähetysmäärärahojen jakoa toukokuussa 2014.

Selvityspyynnössä pyydetään kirkkohallitusta selvittämään muun muassa, syyllistyikö hiippakunta virheelliseen tiedotukseen, miten hyvin piispa Jari Jolkkosen julkisuudessa esittämät lausunnot tukeutuvat kirkon omaan lainsäädäntöön sekä miten sopivana kirkkohallitus pitää piispa Jolkkosen esittämiä kannanottoja.

Kirkkolain perusteella kirkkohallitus ei ole valvontaviranomainen eikä sillä ole toimivaltaa valvoa hiippakunnan toimielinten tai hiippakunnan piispan toimintaa. Kirkkohallituksella ei ole siten toimivaltaa tutkia tehtyä selvityspyyntöä. Piispa Jolkkosen tehtävien valvonta kuuluu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, jolloin selvityspyyntö on tältä osin siirrettävissä kyseiselle tuomiokapitulille. Muilta osin asia jätetään kirkkohallituksen toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 5536 203

Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan helmikuussa 2016

Seuraavat kirkolliskokousedustajien vaalit järjestetään helmikuussa 2016. Kirkkolain mukaan kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 pappia ja 64 maallikkoa. Pappis- ja maallikkoedustajien luku jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa.

Kirkolliskokouksen edustajien paikat hiippakuntien kesken jakaantuvat seuraavasti:

 Hiippakunta

Yhteensä edustajia

Pappisedustajia

Maallikkoedustajia

 

 

 

 

Turku

  12

  4

    8

Tampere

  15

  5

  10

Oulu

  12

  4

    8

Mikkeli

   9

  3

    6

Porvoo

   5

  2

    3

Ahvenanmaa

   1

 

    1         

Kuopio

  10

  4

    6

Lapua

  10

  3

    7

Helsinki

  12

  4

    8

Espoo

  10

  3

    7

 

 

 

 

Yhteensä

  96

  32

  64

Hiippakunnista valittavien edustajien kokonaismäärät eivät muutu edellisestä kerrasta, mutta paikkojen jakautuminen pappis- ja maallikkoedustajien kesken muuttuu Espoon ja Kuopion hiippakunnissa. Espoon hiippakunta saa kuuden maallikkoedustajan sijasta seitsemän maallikkoedustajaa ja neljän pappisedustajan sijasta kolme pappisedustajaa. Vastaavasti Kuopion hiippakunta saa seitsemän maallikkoedustajan sijasta kuusi maallikkoedustajaa ja kolmen pappisedustajan sijasta neljä pappisedustajaa.

Lisätiedot: kirkolliskokouksen pääsihteeri Katri Kuuskoski, p. 050 3269 00

Rantasalmen seurakunta lakkautetaan ja liitetään Savonlinnan seurakuntaan

Rantasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on tehnyt aloitteen Rantasalmen seurakunnan lakkauttamisesta ja sen liittämisestä Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2016 lukien. Myös Savonlinnan seurakunta on tehnyt vastaavan sisältöisen aloitepäätöksen.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli puoltaa lausunnossaan seurakuntien tekemän seurakuntaliitosaloitteen hyväksymistä.

Täysistunto hyväksyi esityksen Rantasalmen seurakunnan lakkauttamisesta ja sen liittämisestä Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2016. Seurakunnan alueena on Rantasalmen kunnan, Enonkosken kunnan ja Savonlinnan kaupungin alue.

Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, p. 050 3496 902

Kirkkohallitus hylkäsi anomuksen lääketieteelliseen tutkimukseen tarvittavien virkatodistusten korvausten kohtuullistamisesta

Kirkkohallituksen täysistunto hylkäsi HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen anomuksen lääketieteelliseen tutkimukseen tarvittavien virkatodistusten korvausten kohtuullistamisesta.

Pyyntö koski perinnöllisen rytmihäiriösairauden elossa olevien kantajien löytämiseen tarvittavien virkatodistusten korvauksia. Meneillään oleva lääketieteellinen tutkimus koskee 1600-luvulla eläneiden esivanhempien suoraan alenevassa polvessa olevia jälkeläisiä. Elossa olevia jälkeläisiä arvellaan olevan 3 000–10 000. Tutkimuksen tekijät yrittävät jäljittää kaikki suvun elossa olevat jäsenet, jotta heille voidaan tarjota geenitestausta rytmihäiriösairauden selvittämiseksi.

Tieteelliseen tutkimukseen tilattavan virkatodistuksen perusmaksu on tällä hetkellä 30 euroa.

Suurin osa virkatodistuspyynnöistä koskee Keski-Suomen seurakuntia. Todistusten laatiminen kohtuullisessa ajassa kuormittaa seurakuntien henkilöstöä ja edellyttää lisäresurssin palkkaamista. Esimerkiksi Keski-Suomessa sijaitseva Viitasaaren seurakunta on projektia varten palkannut lisätyövoimaa ja tehnyt mm. atk-hankintoja tätä projektia varten.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa seurakunnilla ei ole mahdollisuutta lisäresurssin palkkaamiseen ilman riittävää korvausta.

Koska kyse on laajasta ja useaan seurakuntaan vaikuttavasta hankkeesta, kirkkohallituksen täysistunnon mielestä ei ole perusteita kohtuullistaa virkatodistusten korvauksia ja saattaa seurakuntia taloudellisiin vaikeuksiin.

Lisätiedot: rekisterijohtaja Riikka Ryökäs, p. 050 5730 646

Kirkon vapaaehtoistoiminnan linjaukset hyväksyttiin

Täysistunto hyväksyi Jokainen on osallinen – kirkon vapaaehtoistoiminta -linjaukset.

Linjaus on tarkoitettu kirkon työntekijöiden apuvälineeksi seurakunnissa ja hiippakunnissa. Tämän pohjalta eri tahoilla voidaan laatia omat vapaaehtoistoiminnan ohjelmat ja kehittämissuunnitelmat yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Lisätiedot: asiantuntija Irene Nummela, p. 050 5846 897

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin neljä miljoonaa jäsentä. Suomen suurin uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirkon tiedotuskeskus välittää ajantasaista tietoa kirkosta medialle ja suurelle yleisölle. Kirkon verkkosivusto osoitteessa evl.fi

Kirkon viestintä

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs