Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Valtiovarainministeriön ehdotus oman ministeriönsä ja hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2014

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön ehdotus oman ministeriönsä ja hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2014

Tiedote.
Julkaistu: 08.08.2013 klo 13:57
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö ehdottaa hallinnonalalleen määrärahoja yhteensä 17 181 miljoonaa euroa, missä on lisäystä 198 miljoonaa euroa vuoden 2013 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi valtionosuus- ja eläkemenojen kasvusta, ICT-menoista ja euroalueen vakautusjärjestelyyn liittyvästä sijoitustuottojen siirrosta Kreikan valtiolle. Hallinnonalan määrärahoista kunnille maksettavien avustusten osuus on 52 %. Muita merkittäviä eriä ovat valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset (27 % hallinnonalan menoista) ja maksut EU:lle (11 % hallinnonalan menoista).

Kuntien tukeminen

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 797 miljoonaa euroa. Keskeisimmät määrärahaa korottavat tekijät ovat 190 miljoonan euron indeksikorotus, 100 miljoonan euron verotulomenetysten kompensaatio, 81 miljoonan euron laskentatekijöiden muutokseen liittyvä lisäys, 70 miljoonan euron jäteverontuottoa vastaava valtionosuuden lisäys sekä 53 miljoonan euron lisäys, joka liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimenpiteisiin. Keskeisimpiä uudistuksia ovat vanhuspalvelulain toimeenpanon jatkaminen, oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano sekä kotihoidontuen ja lastenhoitojärjestelmän joustavuuden edistäminen. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta pienentää valtionosuuden leikkaus 362 miljoonalla eurolla.

Kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen ehdotetaan 35 miljoonaa euroa pääasiassa aiempien vuosien yhdistymisten tukemiseen. Vuonna 2014 ei ole toteutumassa yhtään yhdistymistä. Vuodesta 2015 alkaen toteutuviin kuntien yhdistymisten selvityskustannuksiin esitetään 4 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2013 tasoon.

Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen ehdotetaan 0,6 miljoonaa euroa. Määrärahalla käynnistetään ja seurataan kehittämishankkeita, jotka tukevat kuntaorganisaatioita uudistuksen toteuttamisessa sekä toiminnan ja palvelujärjestelmien kehittämisessä.

Verotus ja tullitoimi

Verohallinnon valmisohjelmistouudistukseen perustuva toiminnanohjaus­järjestelmä on hankintavaiheessa. Uudistuksella turvataan verotuksen häiriötön toiminta. Verohallinto toteuttaa myös pankkiveron kannon. Harmaan talouden torjuntaan ehdotetaan 2,2 miljoonan euron lisäystä vuodelle 2014.

Tullilaitoksen määrärahaa esitetään nostettavaksi 2,2 milj. eurolla. Tullin lisäresurssitarpeet aiheutuvat tullivalvonnan turvaamiseen tarvittavista henkilöstölisäyksistä itärajalla, rikostorjunnan tutkintakyvyn varmistamisesta sekä lisääntyneestä verovapaan maahantuonnin valvonnasta. Myös EU:n tulkkausdirektiivin kansallinen toimeenpano sekä tullin pääkaupunki­seudun toimitilojen keskittäminen Pasilaan lisäävät tullin resurssitarpeita.

Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Hallitusohjelman mukaiseen julkisten tietovarantojen avaamiseen ehdotetaan 0,3 milj. euroa.

Tilastokeskukseen siirretään Suomen Pankista maksutasetilastointi, minkä vuoksi Tilastokeskukselle ehdotetaan määrärahalisäyksenä 0,7 milj. euroa v. 2014.

Väestörekisterikeskukselle ehdotetaan lisäystä 2 milj. euroa määrärahasiirtona KanTa -varmennepalvelun käyttöönottovaiheen rahoittamiseen.

Palvelut valtioyhteisölle ja valtionhallinnon kehittäminen

Valtiokonttori jatkaa keskeisten konsernitason hankkeiden, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun käyttöönoton ohjausta ja toteutusta. Vuonna 2014 Valtiokonttorin toimintamenoihin ehdotetaan toiminnan sopeuttamiseen hallinnonalan tuottavuusmäärärahasta siirtona 1 milj. euroa ja lisäyksenä 4 milj. euroa välttämättömän toiminnan rahoitukseen.

Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskus (TORI) aloittaa toimintansa vuonna 2014. Palvelukeskukselle ehdotetaan toimintamäärärahaa toiminnan käynnistämiseen ja palvelutuotannon edellytysten luomiseen 3 milj. euroa. Käynnistämisvaiheen investointimenoihin ehdotetaan 10,6 milj. euroa.

Valtiokonsernin yhteiseltä tuottavuuden edistämismomentilta tuetaan eri hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden ja muiden kehittämishankkeiden rahoitusta 33,7 milj. eurolla. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla toteutetaan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kärkihankkeina TORI-hankkeen lisäksi Verohallinnon johtama viranomaistieto­palvelurajapinta-hanke (VTPR).

Valtion alue- ja paikallishallinto

Aluehallintovirastoille ehdotetaan rahanpesun ja terrorismin valvonnan lisäämiseen 0,3 milj. euroa sekä 3,9 milj. euroa määrärahasiirtona sivistystoimen tehtävien siirron johdosta.

Valtion yhteiset henkilöstömenot ja eläkemenot

Ministeriö ehdottaa perustettavaksi uutta 12,4 milj. euroa toimintamääräraha­momenttia, jolta korvattaisiin valtionhallinnon virastoille ja laitoksille niiden henkilöstölleen järjestämä koulutus. Koulutuksen järjestäminen ja siihen liittyvä taloudellinen kannuste liittyvät työmarkkinoiden raamisopimuksen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovitun osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutukseen.

Valtion maksamiin eläkkeisiin ja korvauksiin ehdotetaan 4 612 milj. euroa, missä on lisäystä 198 milj. euroa vuoden 2013 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kasvu johtuu indeksitarkistuksista sekä alkavien eläkkeiden tarkentuneista arvioista.

Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

Ahvenanmaan maakunnalle maksettavat tulonsiirrot on arvioitu yhteensä 257 milj. euroksi, missä on lisäystä 6,9 milj. euroa vuoden 2013 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

EU ja kansainväliset järjestöt

Suomen maksuosuuksiin Euroopan unionille ehdotetaan 1 896 milj. euroa, missä on vähennystä 34 milj. euroa vuoden 2013 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. EU-budjetin tason odotetaan kasvavan EU:n rahoituskehyskauden loppua kohti, mistä syystä v. 2014 on alhaisemmalla tasolla.

Lisätietoja:

talouspäällikkö Jukka Nummikoski puh. 02955 30106

erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 02955 30465

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs