Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Nokian hallitus hyväksyy osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuodelle 2010

Nokian hallitus hyväksyy osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuodelle 2010

Julkaistu: 28.01.2010 klo 13:59
Julkaisija:

Espoo, Suomi - Nokian hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2010, joka on edellisten vuosien mukaisesti rakenteeltaan seuraava: - tulosperusteiset osakepalkkiot - merkittävin osakepohjainen kannustin, joka annettaisiin arviolta noin 4500 työntekijälle; - optio-oikeudet - käytetään tulosperusteisten osakepalkkioiden yhteydessä vähemmässä määrin ylemmille esimiehille; - ehdolliset osakepalkkiot - annetaan vain pieni määrä erittäin lupaaville ja keskeisille työntekijöille.

Espoo, Suomi - Nokian hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2010, joka on edellisten vuosien mukaisesti rakenteeltaan seuraava:

 

- tulosperusteiset osakepalkkiot - merkittävin osakepohjainen kannustin, joka annettaisiin arviolta noin 4500 työntekijälle;

- optio-oikeudet - käytetään tulosperusteisten osakepalkkioiden yhteydessä vähemmässä määrin ylemmille esimiehille;

- ehdolliset osakepalkkiot - annetaan vain pieni määrä erittäin lupaaville ja keskeisille työntekijöille.

 

Aikaisempien järjestelmien tavoin vuoden 2010 kannustinjärjestelmä tähtää keskeisten työntekijöiden rekrytointiin, sitouttamiseen ja motivointiin. Samoin sen tarkoituksena on kytkeä osallistujille mahdollisesti kertyvä hyöty yhtiön pitkän aikavälin menestykseen ja siten yhdenmukaistaa osallistujien edut Nokian osakkeenomistajien etujen kanssa. Nokian tasapainoinen lähestymistapa ja tulosperusteisten osakepalkkioiden käyttö merkittävimpänä pitkän aikavälin kannustinmuotona edistävät tehokkaasti Nokian pitkän aikavälin elinkelpoisuutta ja varmistavat kompensaation suoritussidonnaisuuden. 

 

Vuoden 2010 tulosperusteiset osakepalkkiot erääntyvät suoritettaviksi Nokian osakkeina ainoastaan sillä edellytyksellä, että yhtiön tulos saavuttaa ennalta määritellyn vähimmäistason vähintään toisella kahdesta erillisestä suorituskriteeristä:

 

Suorituskriteeri

Vähimmäistaso

Enimmäistaso

Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu suorituskauden aikana

0%

13,5%

Osakekohtainen tulos (EPS) (laimennettu, ei-IFRS) vuonna 2012

EUR 0,82

EUR 1,44

 

Vuoden 2010 tulosperusteisella osakepalkkio-ohjelmalla on kolmivuotinen suorituskausi (2010 - 2012).

 

Vuoden 2010 tulosperusteisia osakepalkkioita voidaan antaa siten, että ne voivat johtaa yhteensä enintään 17 miljoonan Nokian osakkeen suorittamiseen, jos kummallakin suorituskriteerillä saavutetaan enimmäistaso.

 

Osana vuoden 2010 kannustinjärjestelmää annetaan myös optio-oikeuksia yhtiökokouksen vuonna 2007 hyväksymästä optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksia voidaan antaa vuoden 2007 optio-ohjelmasta vuosina 2007 - 2010 enintään 20 miljoonaa kappaletta. Vuonna 2010 suunnitelmissa on antaa enintään 8 miljoonaa optio-oikeutta.

 

Vuoden 2010 kannustinjärjestelmän ehdollisten osakepalkkioiden ansainta-aika on kolme vuotta (2010-2012). Vuoden 2010 ehdollisia osakepalkkioita voidaan antaa siten, että ne voivat johtaa yhteensä enintään 6 miljoonan Nokian osakkeen suorittamiseen.

 

Liikkeeseen laskettujen Nokian osakepohjaisten kannustinten yhteenlaskettu laimennusvaikutus oli 31.12.2009 enintään noin 1,6 prosenttia olettaen, että tulosperusteiset osakepalkkiot tulevat suoritettaviksi enimmäistason mukaan. Vuoden 2010 kannustinjärjestelmän lisävaikutus on enintään noin 0,8 prosenttia.

Osakepohjaisten kannustinten takaisinperintää koskeva ohjesääntö

 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt ohjesäännön, joka sallii osakepohjaisten kannustinten perusteella saadun hyödyn takaisinperinnän johtokunnan jäseniltä, jos yhtiön tilinpäätöstietoja on oikaistava takautuvasti petoksen tai tahallisen väärinkäytöksen johdosta. Ohjesääntö koskee johtokunnalle 1.1.2010 jälkeen myönnettyjä osakepohjaisia kannustimia.

 

Osaketoimitukset eri osakepalkkio-ohjelmien perusteella

 

Vuoden 2007 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman perusteella ei suoriteta osallistujille Nokian osakkeita, koska kummankaan suorituskriteerin (keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu ja osakekohtainen tulos) vähimmäistasoa ei saavutettu.

 

Kahden muun, pienemmän osakepohjaisen kannustinohjelman velvoitteiden täyttämiseksi Nokian hallitus on päättänyt antaa 930 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta (NOK1V) luovutettavaksi suorituksena ohjelmiin osallistuville noin 400 Nokian työntekijälle.

 

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) kykymme kehittää ja kasvattaa kuluttajille suunnattua Internet-palveluliiketoimintaamme; D) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; E) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kehityksestä, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; F) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; G) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; H) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme loppukäyttäjiin sekä toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehittyminen sekä tavoittelemiemme uusien markkinasegmenttien kasvu ja kannattavuus ja kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 3) kilpailutilanne langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 4) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin ja Ison-Britannian punnan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 7) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 8) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja sisältöä; 9) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sekä oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi kaupallistaa sellaisia monimutkaisia teknologioita, joita markkinat meiltä vaativat; 10) todelliset tai väitetyt viallisuudet tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 11) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset tai poliittiset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 12) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolien kanssa; 13) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 14) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 15) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 16) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 20) kykymme pitää palveluksessamme, motivoida, kehittää ja palkata ammattitaitoisia työntekijöitä; 21) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 22) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 23) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; ja 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2008 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-28 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

 

Nokia

Viestintä

Puh. 07180 34900

Sähköposti: press.services@nokia.com

 

Sijoittajasuhteet, Eurooppa

Puh. 07180 34927

 

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat

Puh. +1 914 368 0555

 

www.nokia.com 

www.nokia.fi 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs