Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Halvårsresultat: Resultaten för bolagen i LokalTapiola-gruppen

LähiTapiola

Halvårsresultat: Resultaten för bolagen i LokalTapiola-gruppen

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.08.2013 kl. 09:33
Utgivare: LähiTapiola

Rörelsevinsterna för bolagen i LokalTapiola-gruppen förbättrades och försäkringsbolagen ökade premieinkomsten under perioden 1.1.–30.6.2013:

• Rörelsevinsten för LokalTapiola Skadeförsäkring ökade till 140,4 miljoner euro (107,6 miljoner euro). Under rapportperioden gjordes en förändring på 61,1 miljoner euro i beräkningsgrunderna för förvaltningskostnaderna för ersättningar vilket ökade rörelsevinsten. Förändringen i värderingsdifferenserna för placeringsverksamheten minskade och försvagade totalresultatet med 22,0 miljoner euro till 118,4 miljoner euro (143,5 miljoner euro).
• Bolagets premieinkomst ökade med 2,3 procent till 606,0 miljoner euro (592,5 miljoner euro).
• LokalTapiola Skadeförsäkrings totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad var 98,3 procent (95,5 %), där man eliminerat inverkan av ändringen i beräkningsgrunderna på 61,1 miljoner euro samt de separata kostnaderna till följd av integrationen.
• Rörelsevinsten för LokalTapiola Livbolag ökade till 49,5 miljoner euro (40,0 miljoner euro). Totalresultatet var 26,7 miljoner euro (73,8 miljoner euro). Förändringen i värderingsdifferenserna för placeringsverksamheten minskade totalresultatet.
• Livbolagets premieinkomst ökade med 33,0 procent till 218,2 miljoner euro (164,1 miljoner euro).
• Bankkoncernens rörelsevinst var 3,4 miljoner euro (1,8 miljoner euro) och rapportperiodens resultat var 2,9 miljoner euro (1,8 miljoner euro). LokalTapiola Bank Abp:s rörelsevinst var 2,0 miljoner euro (4,5 miljoner euro). Antalet bankkunder ökade med ca 10 752 kunder och i slutet av rapportperioden hade banken 265 481 kunder (254 729 kunder 12/2012).
• Antalet andelsägare i de fonder som förvaltas av LokalTapiola Kapitalförvaltning ökade med 4 823 till totalt 68 072 andelsägare. Fram till slutet av rapportperioden ökade tillgångarna som förvaltas av kapitalförvaltningen med 8,7 procent till 8 435,0 miljoner euro (7 763,2 miljoner euro 12/2012).
• Marknadsvärdet på fastighetsförmögenheten som LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning förvaltar ökade med 185,6 miljoner euro till 3 061,5 miljoner euro (2 875,9 miljoner euro 12/2012). Omsättningen ökade med 11,5 procent till 6,0 miljoner euro (5,4 miljoner euro). Koncernens rörelsevinst var 0,9 miljoner euro (0,8 miljoner euro).
• Resultatet för LokalTapiola Pensionsbolag publiceras i ett separat pressmeddelande 22.8.

LokalTapiola-gruppen

Lokalförsäkring och Tapiola fusionerades till LokalTapiola-gruppen i början av år 2013. Gruppens rörelsevinst i skadeförsäkringsverksamhet ökade till 153,0 miljoner euro (122,3 miljoner euro). Under rapportperioden gjordes en förändring på 61,1 miljoner euro i beräkningsgrunderna för förvaltningskostnaderna för ersättningar vilket ökade rörelsevinsten. Premieinkomsten inom direktförsäkring i skadeförsäkringsverksamhet ökade med 1,4 procent till 670,6 miljoner euro (661,6 miljoner euro). Totalkostnadsprocenten exklusive beräkningsräntekostnaden var 95,5 procent (94,5 %), där man eliminerat inverkan av ändringen i beräkningsgrunderna på 61,1 miljoner euro samt de separata kostnaderna till följd av integrationen.

Enligt LokalTapiola-gruppens chefdirektör Erkki Moisander är den förbättrade lönsamheten och särskilt ökningen av livförsäkringsbolagets premieinkomst glädjande i resultatutvecklingen under början av året. ”Det gläder mig att vi trots alla utmaningar som den pågående integrationen fortfarande medför har varit konkurrenskraftiga på marknaden. Detta är ett bevis på att vår strategi med regionbolag fungerar. I slutet av året måste vi fästa uppmärksamhet både vid aktivt kundarbete och på att arbetet med integrationen framskrider effektivt. Fusionen är inte slutförd ännu och integrationen ökar våra kostnader märkbart. Därför ska vi också fästa särskild uppmärksamhet vid kostnadsutvecklingen.”

Resultat

LokalTapiola Skadeförsäkring

Rörelsevinsten för LokalTapiola Skadeförsäkring ökade till 140,4 miljoner euro (107,6 miljoner euro). Under rapportperioden gjordes en förändring på 61,1 miljoner euro i beräkningsgrunderna för förvaltningskostnaderna för ersättningar vilket ökade rörelsevinsten. Förändringen i värderingsdifferenserna för placeringsverksamheten minskade och försvagade totalresultatet med 22 miljoner euro till 118,4 miljoner euro (143,5 miljoner euro).

Nettoavkastningen på placeringarna enligt gängse värde var 1,7 procent (3,8 %). Placeringarna till gängse värde var 3 960,6 miljoner euro (3 839,7 miljoner euro 12/2012).

Bolagets premieinkomst ökade med 2,3 procent till 606,0 miljoner euro (592,5 miljoner euro). Även premieinkomsten från direktförsäkringen ökade med 1,2 procent till 545,0 miljoner euro (538,6 miljoner euro). Premieinkomsten ökade i ansvarsförsäkringar, brand- och egendomsförsäkringar samt i lagstadgad olycksfallsförsäkring.

LokalTapiola Skadeförsäkrings totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad var 98,3 procent (95,5 %) där man eliminerat inverkan av ändringen i beräkningsgrunderna på 61,1 miljoner euro samt de separata kostnaderna till följd av integrationen. Totalkostnadsprocenten mäter lönsamheten för bolagets försäkringsverksamhet.

”Tyngdpunkten för LokalTapiola Skadeförsäkrings verksamhet har varit integrationsprojektet. Den nya modellen med regionbolag kräver omplanering av och nya modeller för alla viktiga funktioner. Samtidigt skapas stödtjänster för skadeförsäkringskunnandet i regionbolagen”, säger verkställande direktör Jukka Kinnunen.

LokalTapiola Skadeförsäkrings solvenskapital var 1 918,4 miljoner euro (1 791,7 miljoner euro 12/2012).  Solvensprocenten var i slutet av rapportperioden 225,8 procent (210,9 % 12/2012).  LokalTapiola Skadeförsäkrings solvensställning är mycket bra. 

LokalTapiola Livbolag

LokalTapiola Livbolags rörelsevinst var 49,5 miljoner euro (40,0 miljoner euro). Förändringen i värderingsdifferenserna minskade totalresultatet med 22,9 miljoner euro till 26,7 miljoner euro (73,8 miljoner euro).

Nettoavkastningen på placeringarna enligt gängse värde var 2,0 procent (4,3 %). Placeringarna till gängse värdet var 2 710,1 miljoner euro (2 712,0 miljoner euro 12/2012).

Premieinkomsten ökade med 33,0 procent till 218,2 miljoner euro (164,1 miljoner euro).

”Mot slutet av året har vi goda möjligheter att öka livbolagets kundantal i snabbare takt än tidigare.  Under år 2014 kommer vi att kunna dra nytta av det nya kundbeståndet till fullo då LokalTapiola-gruppen till alla delar börjar verka enligt sin regionala struktur ”, påpekar verkställande direktör Minna Kohmo.

Bolagets solvensnivå var bra. Solvenskapitalet i förhållande till den försäkringstekniska ansvarsskulden var 23,8 procent i jämförelse med 23,0 procent i slutet av år 2012.

Koncernen LokalTapiola Bank

LokalTapiola Bank koncernens rörelsevinst ökade till 3,4 miljoner euro (1,8 miljoner euro) och rapportperiodens resultat var 2,9 miljoner euro (1,8 miljoner euro). LokalTapiola Bank Abp:s rörelsevinst var 2,0 miljoner euro (4,5 miljoner euro). Räntenetto sjönk med 16,1 procent till 8,7 miljoner euro (10,4 miljoner euro). Utlåningen och övriga fordringar ökade till 1 826,1 miljoner euro (1 760,7 miljoner euro 12/2012). Depositionsstocken och övrig kapitalanskaffning från kunderna ökade till 2 028,1 miljoner euro (1 871,6 miljoner euro).

I slutet av halvårsperioden förvaltade bankkoncernen tillgångar till ett totalt belopp av 10 479,9 miljoner euro (9 627,2 miljoner euro 12/2012).

Kapitaltäckningsgraden för bankkoncernens primära (Tier 1) kapital var 13,8 procent (10,9 % 12/2012). Moderbolaget LokalTapiola Banks motsvarande kapitaltäckningsgrad var 15,1 procent. Motsvarande siffra i bokslutet år 2012 var 12,2 procent.

LokalTapiola Bankens kundantal ökade med 10 752 kunder och antalet bankkunder var 265 481 i slutet av perioden (254 729 kunder 12/2012).

Enligt verkställande direktör Marja Pajulahti kan bankens resultatutveckling under rapportperioden anses vara tillfredställande.  ”Med tanke på den ekonomiska osäkerheten och den låga räntenivån har vi klarat oss måttligt under början av året. Bankens eget kapital ökades för att motsvara behoven som den växande affärsverksamheten har. Detta utgör en bra grund för den fortsatta beredningen av fusionen med S-banken.” 

Antalet andelsägare i de fonder som förvaltas av LokalTapiola Kapitalförvaltning och som hör till bankkoncernen ökade med 4 823 till totalt 68 072 andelsägare. Under rapportperioden ökade tillgångarna som förvaltas av bankkoncernen med 8,7 procent till 8 435,0 miljoner euro (7 763,2 miljoner euro 12/2012).

Kapitalet i de 30 placeringsfonderna som kapitalförvaltningen förvaltar ökade under början av året med 16,3 procent till 2 795,8 miljoner euro (2 403,7 miljoner euro 12/2012). Bolagets marknadsandel var 4,1 procent (3,6 % 12/2012) och bolaget är det åttonde (8) största fondbolaget i Finland.

”Trots den osäkra marknadssituationen har vår kapitalförvaltning lyckats öka antalet kunder och förvaltade tillgångar betydligt. Det är särskilt inom LokalTapiolas kapitalförvaltningsmodeller Privat och Förmögen som kundantalet ökat kraftigt och kundtillfredsställelsen varit på hög nivå. Detta har igen ökat antalet fondandelsägare och därigenom kapitalet i våra fonder. I och med att LokalTapiola regionbolagen har kommit igång med sin verksamhet erbjuder vi nu våra placeringstjänster i hela Finland vilket också har bidragit till tillväxten”, säger Tom Liljeström som är verkställande direktör för LokalTapiola Kapitalförvaltning.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings omsättning ökade med 11,5 procent till 6,0 miljoner euro (5,4 miljoner euro). 

”Den allmänt osäkra ekonomin syns i fastighetsaffärsverksamheten som minskat antal affärer och ineffektiv användning av lokaliteter. På många håll finns ett överutbud av kontorslokaler och hyresgästernas beslut fördröjs. Ändå finns det fortfarande bra efterfrågan bl.a. på affärslokaler. Efterfrågan på fastighetsplaceringsprodukter och tjänster för förvaltning av fastighetstillgångar har likaså fortsatt som stark”, berättar verkställande direktör Vesa Immonen.

Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning består av moderbolaget LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab och bolagen som bedriver fastighetsfondsaffärsverksamhet.

Koncernens rörelsevinst var 0,9 miljoner euro (0,8 miljoner euro). Marknadsvärdet på fastighetsförmögenheten som bolaget förvaltar ökade med 185,6 miljoner euro till 3 061,5 miljoner euro (2 875,9 miljoner euro 12/2012).

Ytterligare information

Halvårsrapporter 2013: www.lahitapiola.fi/tulos (på finska)

Timo Laakso
Ekonomidirektör
Ekonomiska tjänster
tel. (09) 453 3048,
050 326 8659

Sirpa Pönkkä
Redovisningsdirektör
Ekonomiska tjänster
tel. (09) 453 2565,
0400 440 862

Jukka Kinnunen 
Verkställande direktör
LokalTapiola Skadeförsäkring
Tel. (09) 453 2969 
Minna Kohmo

Verkställande direktör
LokalTapiola Livbolag
Tel. (09) 453 3032

Marja Pajulahti
Verkställande direktör
LokalTapiola Bank
Tel. (09) 453 7106

Tom Liljeström
Verkställande direktör
LokalTapiola Kapitalförvaltning
Tel. (09) 453 2102

Vesa Immonen
Verkställande direktör
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning
Tel. (09) 453 3412

E-post förnamn.efternamn@lokaltapiola.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs