Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Evli Pankki Oyj suunnittelee listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

Evli Pankki Oyj

Evli Pankki Oyj suunnittelee listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

Tiedote.
Julkaistu: 09.11.2015 klo 09:00
Julkaisija: Evli Pankki Oyj

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Evli Pankki Oyj suunnittelee listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle

Suunniteltu listautuminen on tänä vuonna 30 vuotta täyttävälle Evlille tärkeä askel. Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa tai -järjestelyissä.

”Evli on ollut koko 30-vuotisen historiansa ajan edelläkävijä sijoitustoimialalla. Listautumisen tarkoituksena on edistää Evlin strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista sekä orgaanisesti että yritysostoin. Listautumisantiin osallistumalla sijoittajat pääsevät osaksi tätä kasvua”, sanoo Evlin hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin.

”Liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti ja taloudellinen tilanteemme on vakaa. Asiakkaisiimme lukeutuvat yhtä lailla maan merkittävimmät institutionaaliset sijoittajat kuin varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt. Luotaamme jatkuvasti markkinoita, jotta voimme kehittää toimintaamme ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Uskon, että sitoutuneisuus asiakkaisiimme ja vahva osaamisemme pitävät meidät kasvupolulla jatkossakin”, sanoo Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

Evli lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita. Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman rahastoja sekä asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.

Yhtiön johto katsoo seuraavien olevan Yhtiön päävahvuuksia:

 • Laadukkaat ja kattavat palvelut
 • Ainutlaatuinen asiakaskunta
 • Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet
 • Kokenut ja sitoutunut avainhenkilöstö
 • Skaalautuva liiketoiminta
 • Vahva taloudellinen kehitys

Evlin taloudellisia tunnuslukuja

Evlin liikevaihto oli 59,7 miljoonaa euroa vuonna 2014. Aikavälillä 2012–2014 liikevaihto kasvoi keskimäärin 11 prosenttia vuodessa. Samalla ajanjaksolla liikevoitto kasvoi keskimäärin 66 prosenttia vuodessa ollen 9,8 miljoonaa euroa vuonna 2014. Ajanjaksolla 1-9/2015 Evlin nettoliikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa (46,4 milj. euroa ajanjaksolla 1-9/2014) ja liikevoitto 9,2 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Vuoden kolmannen neljänneksen liikevoittoa rasittivat kertaluonteiset erät.

Evlin kolme keskeistä taloudellista tunnuslukua ovat hallinnoitavien varojen määrän kehitys, oman pääoman tuotto ja toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin.

Evlin hallinnoitavana on 8,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2015). Evlin hallinnoimien varojen määrä on kasvanut ajanjaksolla 31.12.2012–31.12.2014 23 prosenttia. Vuonna 2015 Yhtiö alkoi raportoida Evli Alexander Managementin hallinnoimissa kannustinohjelmissa olevaa varallisuutta. Tämä vuoksi Yhtiön hallinnoitavana oleva yhteenlaskettu nettomääräinen varallisuus vuodelta 2015 ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Oman pääoman tuotto on myös kehittynyt positiivisesti viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2015 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana oman pääoman tuotto oli 18,0 prosenttia. Evlin pitkän aikavälin tavoite oman pääoman tuoton osalta on 15,0 prosenttia.

Keskeinen Evlin liiketoiminnan luonnetta kuvaava tunnusluku on toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin. Vuoden 2015 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 90 prosenttia. Evlin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on, että toistuvat tuotot kattaisivat operatiiviset kulut kokonaisuudessaan eli että tunnusluku olisi 100 prosenttia tai yli.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto Evlin taloudellisista avainluvuista 30.9.2015 ja 30.9.2014 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2014, 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta.

 

1-9/2015

1-9/2014

2014

2013

2012

Oman pääoman tuotto (ROE)

18,0 %

18,2 %

15,2 %

11,5 %

4,3 %

Kulu-tuotto -suhde

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

Konsernin vakavaraisuussuhde, %

13,5 %

13,3 %

15,2 %

13,9 %

14,6 %

Tulos/osake, laimennettu, EUR (IFRS)*

0,27

0,30

0,31

0,24

0,08

Oma pääoma/osake, EUR*

2,35

2,52

2,47

2,34

2,39

Maksettu osinko/osake, EUR*

0,21

0,13

0,21

0,24

0,12

Maksettu pääomanpalautus/osake, EUR*

0,20

 -

 -

 -

 -

Henkilöstö tilikauden lopussa

240

252

242

245

243

Koko pääoman tuotto (ROA)

1,5 %

1,4 %

1,4 %

0,9 %

0,4 %

Omavaraisuusaste

6,8 %

7,0 %

10,7 %

8,5 %

8,3 %

*Split-korjattu osakemäärä

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava yksityispankki, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta. Liikevaihdon kasvua tavoitellaan ensisijaisesti orgaanisesti sekä mahdollisuuksien mukaan myös yritysostoin. Toiminnan painopiste on varainhoitoliiketoiminnassa, jossa kasvua haetaan lisäämällä sekä hallinnoitavien varojen että uusien asiakassuhteiden määrää. Yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kasvu
  • Palkkiotuottojen kasvattaminen
  • Hallinnoitavien varojen kasvattaminen
 • Kannattavuus
  • Oman pääoman tuotto vuositasolla keskimäärin ylittää 15,0 prosenttia
  • Toistuvat tuotot kattavat täysin tai ylittävät operatiiviset kulut

Yhtiön hallitus on määrittänyt Yhtiön osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiön tavoitteena on olla kiinnostava omistuskohde huomioiden sekä osinkotuoton että yrityksen arvonnousun. Evli jakaa osakkeenomistajille osinkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa siten, että kaikissa tilanteissa Yhtiön vakavaraisuus säilyy korkeana ja maksuvalmius hyvänä. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 

Tietoa Yhtiön osakkeista ja suunnitellusta listautumisesta

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Yhtiöllä on 16 971 136 liikkeeseen laskettua ja täysin maksettua A-sarjan osaketta ja 4 242 784 liikkeeseen laskettua B-sarjan osaketta, yhteensä 21 213 920 Yhtiön osaketta.

Suunnitellussa listautumisessa Yhtiö laskisi liikkeelle uusia B-sarjan osakkeita. Yhtiön B-sarjan osakkeet haettaisiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle. A-sarjan osakkeita ei haettaisi kaupankäynnin kohteeksi.

Alexander Corporate Finance toimisi suunnitellussa listautumisessa pääjärjestäjänä ja Evli Pankki Oyj merkintäpaikkana. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. 

Evli Pankki Oyj
Maunu Lehtimäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9200 tai 0400 406 391

 

Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.
www.evli.com

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs