Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Regeringen föreslår flera ändringar i skattelagarna

Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår flera ändringar i skattelagarna

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.09.2014 kl. 12:35
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslog den 15 september åt riksdagen ändringar i bland annat inkomstbeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen samt punktskatterna.

Inkomstskatteskatalan för förvärvsbeskattningen 2015

Den euromässiga gränsen för den högsta inkomstklassen i den progressiva inkomstskatteskala som tillämpas vid statsbeskattningen sänks från 100 000 euro till 90 000 euro. Dessutom görs till skalans tre lägsta inkomstklasser inflationsjusteringar så att inkomstgränserna höjs med ca 1,5 procent. Detta gäller dock inte de nämnda inkomstklassernas två högsta inkomstgränser.

Förslag till statens inkomstskatteskala 2015

Ytterligare information: Filip Kjellberg, finanssekreterare, tfn 02955 30123

Andra ändringar i beskattningen  

Grundavdraget i kommunalbeskattningen ändras så att högsta beloppet höjs från 2 930 euro till 2 970 euro och så att inflödesskattesatsen sänks från 19 procent till 18 procent.

Det högsta beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 010 euro till 1 025 euro, avdragets inflödesskattesats höjs från 7,4 procent till 8,6 procent och avdragets minskningsskattesats höjs från 1,15 procent till 1,2 procent.

Pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen utökades genom en höjning av den koefficient som används för beräkning av fullt pensionsinkomstavdrag från 1,37 till 1,39 samt genom sänkning av avdragets minskningsskattesats från 55 procent till 54 procent.

Ett barnavdrag föreslås bli taget i bruk under skatteåren 2015-2017. Avdraget beviljas vårdare av minderåriga barn. Avdraget är 50 euro per minderårig barn. Avdraget tillämpas högst på fyra barn. Ensamförsörjare beviljas dubbelt avdrag. Avdraget föreslås minska ifall det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomster och kapitalinkomster överskrider 36 000 euro.

Ränteavdraget för bostadsskuld sänks stegvis så, att det avdragsgilla beloppet är 65 procent för 2015, 60 procent för 2016, 55 procent för 2017 och 50 procent för 2018.

Avdragsrätten för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen minskas genom att självriskandelen höjs från 600 euro till 750 euro. Självriskandelen för personer som varit arbetslösa en del av skatteåret minskas med 70 euro i stället för 55 euro för varje full arbetslöshetsmånad. Till följd av att självriskandelen höjs ändras det skattefria värdet av en personlig kollektivtrafikbiljett för anställd så, att personalbiljetten föreslås vara skattefri inkomst ända till 300 euro samt till den del förmånen överstiger 750 euro skattefri inkomst ända till 3 400 euro per år.

Beskattningen av kapitalinkomster ändras genom att inkomstgränsen i den högsta skattesatsen sänks från 40 000 euro till 30 000 euro och den högsta skattesatsen höjs från 32 procent till 33 procent.

Pääomatulojen verotusta muutettaisiin alentamalla ylemmän verokannan tulorajaa 40000 eurosta 30000 euroon ja korottamalla ylempää verokantaa 32 prosentista 33 prosenttiin.

Ytterligare information: Timo Annala, överinspektör, tfn 02955 30318

Avdragbara representationsutgifter

50 procent av representationsutgifternas belopp utgör avdragbar utgift vid beräkningen av näringsverksamhetens resultat.

Ytterligare information: Tarja Järvinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30089

Produktionsstöd åt filmproducent

Skattefriheten inom näringsbeskattningen för sådant produktionsstöd som beviljats en inhemsk

Ytterligare information: Tarja Järvinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30089

Arvsskatten och gåvoskatten

Arvs- och gåvoskatten föreslås bli höjd med en procentenhet 2015. Den temporära högsta skattesatsen föreslås bli bestående från och med 2016.

Ytterligare information: Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239

Tobaksaccisen

Accisen, det vill säga punktskatten, på cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter, föreslås bli höjd med i genomsnitt nio procent. Höjningarna ska huvudsakligen gälla punktskatt per enhet för tobaksprodukter.

Som en följd av höjningen beräknas cigarettpriserna stiga med i genomsnitt 7,1 procent och priset på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter med i genomsnitt 7,7 procent. Priset på en cigarrettask med 20 cigarretter stiger med ca 38 cent.

Höjningen ökar tobaksaccisens årliga avkastning med 50 miljoner euro.

Ytterligare information: Veli Auvinen, finanssekreterare, tfn 02955 30384 och Tanja Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30335

Ändringar i bilskattelagen

Nedsättningen av bilskatt för taxibilar föreslås bli slopad från och med ingången av 2015. Skattestöden för tillgängliga stortaxibilar med specialutrustning, taxibilar för skoltransport och invalidtaxibilar föreslås dock kvarstå.

Skattenedsättningen för fordon som införs till Finland som flyttgods föreslås bli slopad. Ett fordon som införs i samband med flyttning till landet och som har registrerats för användning av den inflyttande eller över vilket ett bindande avtal om anskaffning ingåtts innan lagen trätt i kraft ska dock omfattas av en övergångsperiod som går ut vid utgången av 2017.

Till bilskatten föreslås dessutom vissa andra ändringar. Ändringarna föreslås träda i kraft vid ingången av 2015.

Ytterligare information: Markus Teräväinen, regeringssekreterare, tfn 02955 30719

Ändringar i fordonsbeskattningen

Grundskatten inom den årliga fordonsskatt som baserar sig på person- och paketbilars specifika koldioxidutsläpp föreslås bli höjd i syfte att öka på skatteintäkterna och skattens styrverkan. Höjningen är mellan 12 och 69 euro om året beroende på utsläppsnivån. Den årliga skatten på en bil med genomsnittliga utsläpp höjs ungefär med 60 euro. Höjningen belastar i något större mån bilar med genomsnittliga och större utsläpp.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2015. På grund av den 12 månader långa övergångstiden ska höjningen tillämpas på skatt som tas ut för den 1 januari 2016 och dagar efter det. Debetsedlar med skatt enligt de nya beskattningsgrunderna börjar dock sändas ut redan i januari 2015.

De föreslagna ändringarna beräknas öka statens skatteinkomster med cirka 180 miljoner euro per år från ingången av 2016. År 2015 ökar höjningen skatteintäkterna med cirka 80 miljoner euro

Ytterligare information: Markus Teräväinen, regeringssekreterare, tfn 02955 30719

Ändringar i lagstiftningen som gäller energibeskattningen

Skatten på trafik och uppvärmningsbränslen och skatten på el inom den allmänna skatteklassen föreslås bli höjda från och med ingången av 2015.

Energiinnehållsskatten på fossil motorbensin höjs med 0,84 cent per liter och energiinnehållsskatten på fossil dieselolja med 0,95 cent per liter. Skattenivån på motorbensin och ersättande biodrivmedel stiger enligt förslaget med i genomsnitt 1 cent och skattenivån på dieselolja och ersättande biodrivmedel med i genomsnitt 1,2 cent, då man tar i beaktande mervärdesskattens inverkan. De genomsnittliga bränslekostnaderna för bensindrivna personbilar ökar med ca 13 euro och dieselbilar med ca 12 euro, om den årliga körsträckan är 17 000 kilometer. Höjningen av skatten på trafikbränslen ökar på statens årliga energiskatteintäkter med 42 miljoner euro.

Koldioxidandelen av skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner höjs så att värdet per ton koldioxid höjs från nuvarande 35 euro till 44 euro, vilket motsvarar en höjning av skattenivån på lätt och tung brännolja, stenkol och naturgas med i genomsnitt 15 procent.

Det mervärdesskattesatta priset på rätt brännolja höjs med 3,0 och priset på tung brännolja med 3,6 cent per liter. Priset på fjärrvärme höjs i de största städerna med 2,5 - 4,0 procent beroende på fjärrvärmeverkets bränsleurval och typ. Bränslekostnaderna för egnahemshus med oljeuppvärmning skulle höjas med ca 50-60 euro på årlig nivå, och en ungefär likadan höjning skulle även beröra bostäder som utnyttjar fjärrvärme med genomsnittlig produktionsbränslestruktur. Skatteförhöjningen beräknas öka på statens årliga nettointäkter med 80 miljoner euro.

Energiskatten på bränntorv sänks på att den hålls på 2014 års nivå.

Energiskatten i elskatteklass I höjs med 0,35 cent per kilowattimme. Höjningen berör enligt förslaget hushållen, den offentliga sektorn och gruvdriften samt servicenäringen. Höjningen skulle öka på en höghusbostads elkostnader med ca 9 euro i året (2 000 kWh/år), och elkostnaderna för ett eluppvärmt egnahemshus (20 000 kWh/år) med ca 87 euro om året. Priset på hushållens elpris stiger uppskattningsvis med 2,8-3,4 procent enligt priserna i början av 2014. Höjningarna beräknas öka på statens energiskatteinkomster med 140 miljoner euro.

Det återbäringsbelopp för elskatten som beviljas jordbruket höjs i motsvarande mån. 

El som förbrukats inom gruvverksamhet och brytning flyttas till elskatteklass I som är högre beskattad, och dessutom fråntas gruvdriften rätten till skatteåterbäring för energiintensiv industri. 

Ytterligare information: Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30372

Avfallsskatten

Avfallsskatten höjs från och med ingången av 2015 från 50 euro till 55 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen. Skatteintäkten beräknas öka med cirka fem miljoner euro på årlig nivå.

Ytterligare information: Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248

Kraftverksskatten kommer inte att införas

Det föreslås i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Stubbs regering att lagen om kraftverksskatt och de skattetekniska lagändringar som har samband med den, upphävs. Lagarna har antagits och stadfästs i slutet av 2013, men har inte satts i kraft.

 Att avstå från införandet av skatten minskar statens årliga skatteintäkter för kraftverk med 50 miljoner euro från ingången av år 2014.

Ytterligare information: Merja Sandell, regeringsråd, tfn 02955 30191

Ändringar i beskattningen av utdelning av överskott i andelslag

25 procent av ränta på andelskapital, dvs. överskott från andelslag utgör i fortsättningen skattepliktig kapitalinkomst eller företagsinkomst till 2 500 euro, och den överskridande delen utgör skattepliktig kapitalinkomst till 85 procent eller skattepliktig företagsinkomst till 75 procent. Räntan på andelskapital kan i vissa situationer också utgöra förvärvsinkomst.

Utdelning från andelslagets fond för fritt eget kapital betraktas vid beskattningen i regel som överskott från andelslag. Ett andelslags avdragsgilla överskott begränsas både i fråga om andelslag som är berättigade till avdraget samt själva avdragsbeloppet.

Ytterligare information: Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398 och Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 02955 30817

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs