Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Korkeakouluopiskelijat: Paras vaalilupaus on #koulutuslupaus - Suomi nousee osaamisella!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Korkeakouluopiskelijat: Paras vaalilupaus on #koulutuslupaus - Suomi nousee osaamisella!

Julkaistu: 25.02.2015 klo 11:13
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 25.2.2015

Vapaa julkaistavaksi

(Ställningstagande finns på svenska nedan. The comment is in English below.)

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK vaativat eduskuntavaaliehdokkailta konkreettisia toimia koulutuksen pelastamiseksi. Opiskelijat haluavat muistuttaa, että koulutuksesta on leikattu jo liikaa, eikä tulevalla hallituskaudella tule tehdä enempää säästöjä.

”Tulevaisuudesta säästämisen tie on käyty loppuun. Puolueiden tulee yhdessä tuumin panostaa osaamisen kehittämiseen ja tasa-arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin. Meillä ei ole varaa hukata yhtään sukupolvea”, teroittavat SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää ja SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen.

Opiskelijat kehottavat tulevia päättäjiä korjaamaan kurssin ja tekemään koulutuslupauksen. Tulevalla kaudella tulee panostaa saavutettavaan ja laadukkaaseen koulutukseen sekä opiskelukykyyn pitämällä huolta siitä, että kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on riittävä toimeentulo ja toimivat terveyspalvelut.

"Vaikeinakin aikoina Suomessa on rohkeasti päätetty panostaa koulutukseen, jolloin Suomen kurssikin on saatu korjattua. Nytkin monet puolueet ovat nostaneet koulutuksen yhdeksi tärkeimmäksi teemaksi, mutta konkreettisia toimia on kuultu vähän. Ehdokkaiden on aika iskeä keinot pöytään koulutuksen turvaamiseksi! Panostamalla koulutukseen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja toimeentuloon, saamme aikaiseksi tulevaisuuden työntekijöitä jotka turvaavat hyvinvointiyhteiskunnan vakaan pohjan", puheenjohtajat muistuttavat.

Korkeakouluopiskelijoiden #koulutuslupaus-kampanja haastaa eduskuntavaaliehdokkaat tekemään konkreettisia lupauksia koulutukseen ja tulevaisuuteen panostamiseksi.

Korjaa kurssi, tee #koulutuslupaus:

1. Koulutus on maksutonta

2. YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille

3. Opintotukea ei heikennetä

4. Koulutuksesta ei leikata

#koulutuslupaus-kampanjasivu Facebookissa: www.facebook.com/koulutuslupaus

Kampanja-avaus järjestetään keskiviikkona 25.2. ympäri Suomen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

#koulutuslupaus-kampanjaa koskeviin kysymyksiin vastaavat myös:

Tiedottaja Riitta Käppi, (SYL), 041 515 2228, etunimi.sukunimi@syl.fi

Tiedottaja Henna Sihvonen, (SAMOK), 050 389 1016, etunimi.sukunimi@samok.fi

------------------------------

Ställningstagande 25.2.2015

Högskolestuderandena säger: Det bästa vallöftet är ett utbildningslöfte – Finland lyfts upp på fötter genom utbildning!

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK kräver konkreta åtgärder från riksdagsvalkandidaterna för att rädda utbildningen. Studerandena vill påminna att det redan gjorts för stora nedskärningar inom utbildningen, och inga fler inbesparingar bör göras under den kommande regeringsperioden.

"Vi har nått slutet av vägen med inbesparingar på framtiden. Partierna ska tillsammans satsa på att utveckla kompetenser och jämlika utbildningsmöjligheter. Vi har inte råd att mista en enda generation", understryker FSF:s ordförande Jari Järvenpää och SAMOKs ordförande Joonas Peltonen.

Studerandena uppmanar de blivande beslutsfattarna att korrigera Finlands kurs och ge ett utbildningslöfte. Under den kommande perioden ska man satsa på tillgänglig och högklassig utbildning samt på studerandenas studieförmåga genom att se till att alla högskolestuderande har en tillräcklig utkomst och fungerande hälsovårdstjänster.

"Även under svåra tider har man i Finland modigt beslutat att satsa på utbildningen, och det har även korrigerat Finlands kurs. Också nu har många partier lyft fram utbildningen som ett av sina viktigaste teman, men vi har hört om få konkreta åtgärder. Det är dags för kandidaterna att komma med förslag för att trygga utbildningen! Genom att satsa på utbildningen, studerandenas välmående och utkomst får vi framtida arbetstagare som garanterar en stabil grund för vårt välfärdssamhälle", påminner ordförandena.

Högskolestuderandenas kampanj Utbildningslöftet utmanar riksdagsvalkandidaterna att ge konkreta löften om att satsa på utbildningen och framtiden.

Korrigera kursen, ge ett utbildningslöfte:

1. Avgiftsfri utbildning

2. SHVS för alla högskolestuderande

3. Studiestödet försvagas inte

4. Inga nedskärningar inom utbildningen

Utbildningslöftet på Facebook: www.facebook.com/koulutuslupaus

Kampanjen öppnas onsdagen den 25 februari runt om i Finland.

Ytterligare information:

Ordförande Jari Järvenpää (FSF), 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

Ordförande Joonas Peltonen (SAMOK), 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

Frågor om kampanjen Utbildningslöftet besvaras även av:

Informatör Riitta Käppi, (FSF), 041 515 2228, fornamn.efternamn@syl.fi

Informatör Henna Sihvonen, (SAMOK), 050 389 1016, fornamn.efternamn@samok.fi

------------------------------

Comment 25.2.2015

The best election promise is a promise for education – Finland will rise through education!

The National Union of University Students in Finland (SYL) and the Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK demand concrete action from the parliamentary candidates to save education. The students want to remind the candidates that there have already been too many cuts to education, and that no more economies should be made under the new government.

"We have reached the end of the road of making cuts to our future. Together, the parties should invest in developing competence and equal opportunities to study. We can't afford to lose a single generation", Jari Järvenpää, President of SYL, and Joonas Peltonen, Chairperson of SAMOK, emphasise.

The students are urging the future policy makers to change Finland's course by making a promise for education. During the next term, they should invest in easily available, high quality education and the students' ability to study by making sure that all university students have access to a sufficient livelihood and suitable health care services.

"Even during hard times Finland has made the brave decision to invest in education, which has changed Finland's course. Now, many parties have also made education one of their most important themes, but we have heard of few concrete measures. It is time for the candidates to bring out the measures to protect education! By investing in education, students' wellbeing and livelihood we will create future employees, who will provide a stable foundation for the welfare society," the President of SYL and the Chairperson of SAMOK remind us.

The Promise for Education campaign, launched by university students, will challenge the candidates to make concrete promises on investing in education and the future.

Change Finland's course, make a promise for education:

1. Education remains free

2. FSHS for all university students

3. The financial aid for students will not be weakened

4. No cuts to education

Promise for Education on Facebook: www.facebook.com/koulutuslupaus

The campaign will be launched on Wednesday 25th February all over Finland.

Further information:

President Jari Järvenpää (SYL), 044 906 5007, firstname.lastname@syl.fi

Chairperson Joonas Peltonen (SAMOK), 050 389 1000, firstname.lastname@samok.fi

Questions about the Promise for Education campaign can also be addressed to:

Information Officer Riitta Käppi, (SYL), 041 515 2228, firstname.lastname@syl.fi

Communications Officer Henna Sihvonen, (SAMOK), 050 389 1016, firstname.lastname@samok.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs