Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Hallitus jatkaa kehitysyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan väheksymistä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Hallitus jatkaa kehitysyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan väheksymistä

Julkaistu: 18.04.2016 klo 13:45
Julkaisija: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Hallitus jatkaa kehitysyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan väheksymistä

Ställningstagande på svenska nedan | Statement in English, see below

Hallitus jatkaa kansalaisyhteiskunnan alasajoa leikkaamalla häikäilemättömästi kehitysyhteistyövaroja yhä enemmän. Jo viime vuonna hallitus leikkasi budjettiriihessään kehitysyhteistyön määrärahoista lähes puolet, noin 400 miljoonaa euroa. Kehysriihessä 5.4.2016 hallitus päätti leikata vielä 25 miljoonaa euroa lisää. Uusi leikkaus kohdistuu vuodesta 2018 eteenpäin käytössä oleviin varoihin.

Kansalaisjärjestöjen ja ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuus on leikkauksen myötä äärimmäisen uhanalainen. Hallituksen uudet leikkaukset tekevät selväksi, ettei kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä pidetä tärkeänä, vaan sitä aiotaan heikentää pysyvästi. Opiskelijat ovat silti edelleen valmiita kantamaan vastuunsa globaalien ongelmien ja köyhyyden lieventämiseksi.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta joutui jo vuoden 2015 leikkausten vuoksi perumaan kokonaan kenialaisen järjestön kanssa suunnittelemansa yhteistyön ja pudottamaan Bangladeshin hankkeensa rahoituksen viidesosaan suunnitellusta. Tuhannet Kenian ja Bangladeshin maaseudun köyhät jäävät nyt ulkopuolelle hankkeista, jotka pyrkivät auttamaan viljelijäyhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen Bangladeshissa ja säästämään tyttöjä ympärileikkaukselta Keniassa. Vain yksi, naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyttä ja koulunkäyntiä Itä-Sambiassa edistävä hanke selvisi leikkauksista. Sekin päättyy vuonna 2016.

Toivo rahoituksen löytymisestä uusille hankkeille haihtuu entisestään; ylioppilaskunnan kehitysyhteistyö uhkaa loppua täysin.

HYY jatkaa edelleen vuonna 2007 aloitettua perinnettään ja lahjoittaa 0,7 % vuosittaisesta budjetistaan kehitysyhteistyöhön YK:n yleiskokouksen tavoitteen mukaisesti. Uusien leikkausten myötä Suomen bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön suunnataan enää vain 0,39 %. Lisäksi opiskelijat tekevät vapaaehtoisia lahjoituksia ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöprojekteihin, yhteensä noin 5 500 euroa vuodessa. Toiminnan varsinaisia elinehtoja ovat kuitenkin tuhannet vuotuiset vapaaehtoistyötunnit, joiden arvoa hallitus nyt halveksii lisäleikkauksellaan entisestään.

Ulkoministeriö vaikeuttaa tahallaan kansalaisjärjestöjen työtä

Ulkoministeriö on vastikään muuttanut myös viestintä- ja globaalikasvatustuen hakua. Täysin vastoin vielä viime marraskuisessa tiedotustilaisuudessaan antamiaan tietoja, ulkoministeriö epäsi kansalaisjärjestöiltä mahdollisuuden kattaa osan tuen omavastuuosuudesta vapaaehtoistyöllä. Eli käytännössä ministeriö kieltää järjestöjä kattamasta osaa kuluistaan vapaaehtoistyöllä. Ulkoministeriö tiedotti täyskäännöksestään 12.4., vain kolme päivää ennen hakuajan alkua – ja vasta sen jälkeen kun Kepa ry oli huomannut muutoksen kommentoitavaksi saadussa tukihakemuspohjassa.

Tuen hakeminen on nyt muuttunut erittäin hankalaksi pienillä budjeteilla toimiville järjestöille, kun uutta rahoitusta pitää löytää lyhyellä varoitusajalla. Ulkoministeriö on päätöksellään heittämässä hukkaan valtavan määrän jo tehtyä suunnittelutyötä. Lisäksi on käsittämätöntä, että vapaaehtoistyön arvoa väheksytään: se on paitsi hankkeiden toteutumisen tae, myös oleellinen osa viestintä- ja globaalikasvatusta, jonka tavoitteena on tukea aktiivista ja vastuullista maailmankansalaisuutta.

Opiskelijoiden suuri enemmistö on onneksi tänäkin keväänä osoittanut tukensa HYYn kehitysyhteistyölle. Vuotuisten keskimäärin 5 500 euron suorien lahjoitusten lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan järjestämään Sambia-viikkoon, jota on vietetty 4.–7.4. Helsingin yliopiston kampuksilla. Kolmessa päivässä lahjoituksia kertyi yli 300 euroa, minkä lisäksi HYY Ravintoloiden UniCafe-opiskelijaravintolat lahjoitti jokaisesta myymästään Sambia-ateriasta 0,10 euroa hankkeen tueksi – yhteensä yli 400 euroa.

Ainakin opiskelijat siis arvostavat globaalin tasa-arvon ja turvallisen tulevaisuuden puolesta tehtävää työtä. Suomen hallitus on viimeistään nyt todistanut piittaamattomuutensa sitä kohtaan. Ylioppilaskunta peräänkuuluttaa hallituksen osoittavan teoillaan vielä kautensa aikana, että se kunnioittaa kehitysyhteistyötä ja haluaa kantaa globaalin vastuunsa maailman köyhimpien auttamiseksi.

Marketta Vuola, kehitysyhteistyökoordinaattori

puh. 050 543 8450
marketta.vuola@hyy.fi

Susanna Jokimies, hallituksen puheenjohtaja

puh. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

 

Regeringen fortsätter nedvärdera biståndsarbete och frivilligverksamhet

Regeringen fortsätter nedmonteringen av medborgarsamhället genom att hänsynslöst skära ner anslagen för biståndsarbete ännu mera. Redan i budgetförhandlingarna i fjol skar regeringen bort nästan hälften av anslagen för utvecklingssamarbete, cirka 400 miljoner euro. I ramförhandlingarna 5.4.2016 beslöt regeringen att skära bort ytterligare 25 miljoner euro. De nya nedskärningarna drabbar medlen för åren 2018 framåt.

Dessa nedskärningar är ett allvarligt hot mot frivilligorganisationernas och studentkårernas framtida biståndsarbete. De nya nedskärningsbesluten visar tydligt att regeringen inte anser att det utvecklingssamarbete som frivilligorganisationerna gör är viktigt, utan man tänker försvaga det permanent. Men studenterna är ändå beredda att ta sitt ansvar för att lindra de globala problemen och minska fattigdomen.

På grund av de nedskärningar som gjordes 2015 tvingades Studentkåren vid Helsingfors universitet helt ställa in ett planerat samarbete med en organisation i Kenya och skära ner finansieringen av ett projekt i Bangladesh till en femtedel av det planerade. Tusentals fattiga på landsbygden i Kenya och Bangladesh ställs nu utanför projekt som handlar om att hjälpa jordbrukarsamfund i Bangladesh att anpassa sig till klimatförändringarna och skona kenyanska flickor från omskärelse. Helt utan nedskärningar klarade sig bara ett projekt, som syftar till att främja kvinnors och flickors reproduktiva hälsa och skolgång i östra Zambia. Och det projektet tar slut i år.

Hoppet om att hitta finansiering för nya projekt minskar hela tiden; risken är studentkårens utvecklingssamarbete upphör helt och hållet.

HUS fortsätter dock den tradition som inleddes 2007 och skänker också i fortsättningen 0,7 procent av sin årliga budget till biståndsarbete, i enlighet med målen som FN:s generalförsamling har ställt upp. I och med de senaste nedskärningarna riktas bara 0,39 procent av bruttonationalprodukten i Finland till utvecklingssamarbete. Dessutom ger studenterna frivilliga donationer till studentkårens biståndsprojekt, sammanlagt cirka 5 500 euro per år. Ett verkligt livsvillkor för biståndsarbetet är dock de tusentals timmar frivilligarbete som görs varje år, och som regeringen i och med de nya nedskärningarna har visat att den inte värdesätter.

Utrikesministeriet försvårar medvetet frivilligorganisationernas arbete

Utrikesministeriet har nyligen också gjort ändringar i stöden för information och global fostran. Tvärtemot det man uppgav på en information i november har utrikesministeriet slopat möjligheten för frivilligorganisationerna att täcka en del av sin självriskandel med frivilligarbete. I praktiken förbjuder ministeriet frivilligorganisationerna att täcka en del av sina utgifter med frivilligarbete. Utrikesministeriet informerade om denna helomvändning 12.4, bara tre dagar före ansökningstiden började – och först efter att Kepa ry hade noterat förändringen i ansökningsunderlaget, som de hade fått för kommentar.

För organisationer med små budgetar har ansökan om stöd nu blivit mycket besvärlig, eftersom man måste hitta ny finansiering med kort varsel. Utrikesministeriets beslut innebär att mängder av redan gjort planeringsarbete nu går till spillo. Dessutom är det obegripligt att man förringar frivilligarbetets värde: det är inte bara en garant för att projekt ska kunna genomföras, utan också en central del av informationsarbetet och arbetet för global fostran, vars mål är att få människor att växa till aktiva, ansvarsfulla världsmedborgare.

Lyckligtvis har en stor majoritet av studenterna också denna vår visat att de stöder HUS utvecklingssamarbete. Förutom att ge direkta donationer på i medeltal 5 500 euro per år har de också deltagit i Zambiaveckan, som HUS utskott för utvecklingssamarbete höll 4–7.4 på Helsingfors universitets alla campus. På tre dagar samlade man in mer än 300 euro, och dessutom skänkte UniCafe, HYY Ravintolats kedja av studentrestauranger, 0,10 euro för varje såld Zambiamåltid till vårt projekt – sammanlagt mer än 400 euro.

Så studenterna uppskattar åtminstone det arbete som görs för global jämlikhet och en trygg framtid. Finlands regering har däremot senast nu visat att den inte bryr sig om det arbetet. Studentkåren efterlyser konkreta handlingar av regeringen under denna regeringsperiod för att visa att den respekterar biståndsarbetet och vill ta sitt globala ansvar för att hjälpa de fattigaste i världen.

 

Marketta Vuola, utvecklingssamarbetskoordinator

tfn 050 543 8450
marketta.vuola@hyy.fi

Susanna Jokimies, styrelseordförande

tfn 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi

Studentkåren vid Helsingfors universitet

 

Government continues to look down on development cooperation and volunteering

The Finnish Government continues to incapacitate civil society by ruthlessly cutting even more from development cooperation funds. In its budget session last year, the Government already subjected development cooperation appropriations to cuts amounting to around 400 million euros, almost half of the total. In the spending limits discussion on 5 April 2016, the Government decided to cut an additional 25 million euros from them. The new cuts target funds that are available from 2018 onwards.

These cuts make the future of development cooperation activities organised by non-governmental organisations (NGOs) and student unions extremely vulnerable. The Government’s new cuts make it clear that it does not consider NGOs’ development cooperation activities important and instead aims to permanently diminish their role. Nonetheless, students are still prepared to do their duty to alleviate global problems and poverty.

Because of the cuts of 2015, the Student Union of the University of Helsinki already had to cancel our planned cooperation with a Kenyan organisation as well as to decrease funding for our project in Bangladesh to one fifth of what was planned. Thousands of Kenyans and Bangladeshis living in poverty in the countryside will now be excluded from the projects that aim to help farming communities adapt to climate change in Bangladesh and to save girls from genital mutilation in Kenya. Only one project remained safe from the cuts: a project promoting women’s and girls’ reproductive health and school attendance in Zambia’s Eastern Province. This project, however, comes to an end in 2016.

Hope for securing funding for new projects is fading out faster than ever – the Student Union’s development cooperation is under threat of ending completely.

HYY continues the tradition it started in 2007 and donates 0.7% of its annual budget to development cooperation, in accordance with the target set by the United Nations General Assembly. After the new cuts, only 0.39% of Finnish gross national product is directed towards development cooperation. In addition to this, students make voluntary donations to the Student Union’s development cooperation projects, and these amount to a total of 5,500 euros per year. The true lifeblood of the projects, however, is the thousands of volunteering hours poured into them. With the additional cuts it is making, the Government is now showing more contempt towards this work than ever before.

Ministry for Foreign Affairs intentionally making NGOs’ work more difficult

The Ministry for Foreign Affairs has recently changed the process of applying for support for communications and global education projects. In total contrast with the information it gave in its press conference last November, it now rejected the opportunity for NGOs to cover part of their self-financing contribution with volunteering. In practice, this means that the Ministry for Foreign Affairs now prevents organisations from covering part of their expenses with volunteering. The Ministry only announced this reversal on 12 April, three days before the application period begins – and even then, only after Kepa ry had noticed the change in the model application form they had received for comments.

Applying for the appropriations has now become extremely difficult for organisations with small budgets, as they have to look for additional funds at very short notice. With this decision, the Ministry for Foreign Affairs is throwing away an immense amount of work already spent on planning. Moreover, it boggles the mind to see the Ministry devalue the worth of volunteering when it is not only a guarantee for actually seeing through the projects but also an integral part of communications and global education that aims at supporting active and responsible global citizenship.

Fortunately, a great majority of students have again shown their support for HYY’s development cooperation this spring. In addition to the annual direct donations amounting on average to 5,500 euros, students have participated in the Zambia week organised by the Committee for Development Cooperation on 4–7 April on the campuses of the University of Helsinki. In three days, the event raised over 300 euros worth of donations, while the UniCafe student restaurants owned by HYY Ravintolat donated 0.10 euros to the project for each Zambia meal they sold – adding up to over 400 euros.

It is clear that the work carried out for global equality and a safe future is highly valued by students. On the other hand, by now the Finnish Government has clearly proven its indifference towards this work. The Student Union urges that during the rest of its term, the Government acts in a way that shows it respects development cooperation and wants to do its global duty in helping our world’s poorest.

 

Marketta Vuola, Development Cooperation Coordinator

tel. +358 50 543 8450
marketta.vuola@hyy.fi

Susanna Jokimies, Chair of the Board

tel. +358 50 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi

The Student Union of the University of Helsinki

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs