Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Regeringsproposition: Ägarna och investerarna ska delta i tryggandet av bankverksamhetens stabilitet

Valtiovarainministeriö

Regeringsproposition: Ägarna och investerarna ska delta i tryggandet av bankverksamhetens stabilitet

Pressmeddelande.
Publicerad: 25.09.2014 kl. 13:45
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet överlämnade den 25 september 2014 en proposition till riksdagen med förslag till ny lagstiftning om kreditinstituts och värdepappersföretags krishantering. Syftet med de föreslagna lagarna är att skydda skattebetalarnas medel, och att förflytta ansvaret för resolutionskostnaderna mot ägarna och placerarna. Man föreslår också en ny myndighet för finansiell stabilitet som skulle sköta krishanteringsuppgifter. 

Regeringen föreslår att man grundar en ny myndighet för finansiell stabilitet i Finland. Ämbetsverket ska agera som självständig myndighet inom finansministeriets förvaltningsområde. Ämbetsverket ska finansieras i sin helhet av branschen.

Dess viktigaste uppgift är att utarbeta resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappersföretag, att fatta beslut om att försätta ett institut i resolution samt att tillämpa nödvändiga resolutionsmedel på institut som är föremål för resolution. Skötseln av uppgifter som anknyter till insättningsskyddet ska också överföras från banksektorn till myndigheten för finansiell stabilitet. Ämbetsverket ska delta i EU:s krishanteringsmekanisms verksamhet inom resolutionsrådet och i eventuella resolutionskollegier. Behörighetsfördelningen mellan resolutionsrådet och myndigheten för finansiell stabilitet ska enligt förslaget fördelas så att resolutionsrådet beslutar om ärenden som gäller stora finansiella institut.

Ämbetsverket ska enligt förslaget dessutom administrera den nya stabilitetsfonden. Den ska bestå av en resolutionsfond som finansieras med stabilitetsavgifter samt en insättningsgarantifond som finansieras med insättningsgarantiavgifter. Stabilitetsfonden ska vara en fond utanför statsbudgeten.

Finansinspektionens föregripande befogenheter utökas

Instituten ska i fortsättningen utarbeta återhämtningsplaner. Återhämtningsplanen ska innehålla åtgärder för tryggandet av fortsatt verksamhet i ett läge där institutets finansiella belägenhet ändrats betydligt.

Finansinspektionen föreslås få rätt att förplikta ett institut att vidta åtgärder som ingår i återhämtningsplanen eller andra särskilda åtgärder i syfte att bevara den ekonomiska funktionsförmågan. Finansinspektionen ska vid behov kunna kräva att institutet till exempel utarbetar en plan för omorganisering av skulderna, ändrar på institutets juridiska eller administrativa struktur eller strategi, eller försätta institutet under tvångsförvaltning.

Nya resolutionsverktyg

Det primära målet med propositionen är att förebygga situationer där det blir nödvändigt att ty sig till offentligt finansiellt stöd för att rädda ett institut. För att detta kan säkerställas ska myndigheten för finansiell stabilitet ha effektiva medel till sitt förfogande för avveckling och omorganisering av probleminstitut.

Då myndigheten för finansiell stabilitet beslutar att försätta ett institut under tvångsförvaltning, ska den se till att ägarna bär sitt ansvar för förlusterna antingen genom att minska på värdet av bankens aktier eller genom att dra in dem.

Efter det kan man vid behov tillämpa följande resolutionsåtgärder på banken: nedskrivning av värdet på skulder eller omvandling av dem till aktiekapital (bail-in), överlåtande av affärsverksamhet, grundande av ett tillfälligt institut samt grundande av ett egendomsförvaltningsbolag.

Lagen om statens säkerhetsfond som gäller offentligt stöd föreslås bli upphävd.

Förbättringar i insättningsgarantin

Myndigheten för finansiell stabilitet ska besluta om utbetalningen av ersättningar och svara för betalningen, ifall insättningsgarantifonden är ersättningsskyldig. Det föreslås att insättningsgarantiersättningar måste kunna betalas ut inom sju dagar i stället för såsom tidigare inom 20 dagar. En övergångsperiod, under vilken minimitiden stegvist sjunker från 20 arbetsdagar till sju arbetsdagar, pågår ända tills 2020.  

Insättningsgarantifonden som ska inrättas under den nya myndigheten för finansiell stabilitet ska uppnå EU:s miniminivå inom 10 år. Branschen ska administrera insättningsgarantifondens tillgångar. De båda fonderna ska agera enbart i syfte att trygga insättarnas tillgodohavanden, och medlen som insamlats i förväg i syfte att skydda insättarna ska hållas åtminstone på den nuvarande nivån.

Inlåningsbankerna ska i fortsättningen betala stabilitetsavgifter i stället för bankskatt

Regeringen föreslår att lagen om en temporär bankskatt upphävs. I framtiden ska inlåningsbanker och andra inrättningar i stället för en bankskatt betala stabilitetsavgifter till stabilitetsfonden Stabilitetsfonden ska vidareförmedla kreditinstitutens stabilitetsavgifter till EU:s gemensamma resolutionsfond. Medlen i resolutionsfonden ska användas då ägar- eller placeraransvaret inte räcker till för att täcka ett instituts förluster. Värdepappersföretagens stabilitetsavgifter lämnas i den nationella resolutionsfonden.  

Av den bankskatt som togs ut 2013 och 2014 ska 166 miljoner euro överföras till stabilitetsfonden.

Ändringsförslagen inom skattelagstiftningen

Statsrådet har i samband med förslagen som gäller resolutionslagstiftningen för kreditinstitut och värdepappersföretag utfärdat en regeringsproposition om ändring av 20 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Regeringen föreslår att kreditinstituts och värdepappersföretags stabilitetsavgifter skulle vara avdragbara. Dessutom föreslås att inlåningsbankernas insättningsgarantiavgifter skulle vara avdragbara. Myndigheten för finansiell stabilitet föreslås vara befriad från inkomstskatt i inkomstbeskattningen.

EU-lagstiftningen i bakgrunden

De föreslagna lagarna skulle sätta i kraft EU:s resolutionsdirektiv, förordningen om en gemensam resolutionsmekanism och direktivet om ändring av insättningsskyddsdirektivet.

Regeringen föreslår dessutom att riksdagen skulle anta det internationella avtalet om överföring av stabilitetsavgifter och sammanslagning av fondandelar samt lagen som har ett samband med ikraftsättandet av det.

Ytterligare information:

Förslagen som gäller resolution av institut: Armi Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 029 55 30399

Förslagen som gäller ändring av skattelagstiftningen: Tarja Järvinen, specialsakkunnig, tfn 029 55 30089

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs