Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Reviderad skogslag på remiss

Maa- ja metsätalousministeriö

Reviderad skogslag på remiss

Tiedote.
Julkaistu: 08.02.2013 klo 16:13
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Jord- och skogsbruksministeriets förslag till skogslagsreformen är klart och ska nu på en bred remissomgång. Lagförslaget har arbetas fram tillsammans med ett stort antal viktiga intressentgrupper. Avsikten med förslaget är att öka skogsägarnas valfrihet och ansvar och bidra till en bättre biologisk mångfald. De viktigaste skogspolitiska målen, dvs. en håll-bar användning av skog och en tryggad biologisk mångfald i skogsnaturen, fortsätter att gälla.

Enligt förslaget ska skogsägarnas diversifierade mål kring förvaltning av egendomen bli bättre beaktade. Målet är också att förbättra skogsbrukets lönsamhet och bidra till natu-rens biologiska mångfald inom vida områden. Reformen ska minska den detaljerade re-gleringen och på detta sätt öka skogsägarnas valfrihet när det gäller att sköta skogsegen-domen. Ett ytterligare mål är att göra bestämmelserna klarare, effektivisera myndighets-verksamheten och förbättra skogsägarnas och branschaktörernas rättsskydd.

I fortsättningen är det möjligt för skogsägare att ta beslut till exempel om tiden för en för-nyelseavverkning och tiden mellan en förnyelse- och slutavverkning. Vidare ska luck- och plockavverkningar kunna tillämpas flexiblare än i dag. För industrin och företagarna inne-bär ändringarna en smidigare och kostnadseffektivare drivning av virke.

Förslaget innehåller också viktiga förbättringar som gäller naturens biologiska mångfald. Naturtillståndet ska till exempel kunna återetableras i dikade områden på impediment eller tvinmark, odling av skog i olika åldrar ska bli vanligare, kulturmiljöer restaureras och skogsföryngringen ska leda till allt fler blandade trädbestånd. Nya livsmiljöer ska tas upp på listan över särskilt viktiga livsmiljöer där skogsbehandlingsmetoderna är begränsade på grund av att naturens biologiska mångfald ska bevaras. Förutsättningarna för en naturlig föryngring av skog ska också bli bättre.

Förslaget ligger i linje med den beredande arbetsgruppens nästan enhälliga förslag. Mini-steriet har gjort vissa justeringar och ändringar i förslaget till exempel när det gäller att för-bättra förutsättningarna för en naturlig föryngring. Resultaten från en bedömning av kon-sekvenserna av förslagen har beaktats till den del ministeriet har ansett det motiverat.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

överdirektör Juha Ojala, tfn 0295 16 2415
överinspektör Matti Mäkelä, tfn 0295 16 2307


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs