Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Kanta- ja Päijät-Hämeestä on valittu kaksi valuma-aluetta ojien luonnonmukaisen peruskunnostuksen mallikohteiksi

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Kanta- ja Päijät-Hämeestä on valittu kaksi valuma-aluetta ojien luonnonmukaisen peruskunnostuksen mallikohteiksi

Tiedote.
Julkaistu: 23.07.2012 klo 10:55
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Riuskanojan valuma-alue Tammelasta ja Hahjärven laskuojan valuma-alue Padasjoelta on valittu OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hankkeen kohdealueiksi.

Valuma-alueiden ojien tila ja kunnostustarve arvioidaan kesän ja syksyn aikana tehtävillä maastoinventoinneilla. Kuivatuksen parantamiseen liittyvän kunnostustarpeen lisäksi arvioidaan ojien luonnontilaisuutta ja mahdollisuuksia uomien monimuotoisuuden lisäämiseen. Inventointien perusteella kunnostustarpeessa oleville ojille laaditaan luonnonmukaisen peruskunnostuksen menetelmiä hyödyntävät kunnostussuunnitelmat. Valuma-alueilta valitaan kunnostussuunnitelmien perusteella pienemmät mallikohteet, joilla toteutetaan kunnostustoimenpiteet vuoden 2013 aikana.

Kohdevaluma-alueiden ojien vedenlaatua seurataan hankkeen aikana vesinäytteiden avulla. Vesinäytteitä otetaan valuma-alueiden ojista erilaisilla virtaamilla ennen kunnostustoimenpiteitä ja niiden jälkeen. Vesiseurannan tavoitteena on selvittää hankkeessa toteutettavien mallikohteiden kunnostusten vaikutuksia vedenlaatuun.

Luonnonmukaisista menetelmistä etua elinkeinoille ja ympäristölle

Ojien luonnonmukaisen peruskunnostuksen tavoitteena on parantaa valuma-alueen peltojen ja talousmetsien kuivatusta ottaen huomioon ympäristön- ja vesiensuojelun näkökulmat. Vaikka uusia ojitushankkeita tehdään nykyisin Suomessa vähän, tarve vanhojen ojitusten kunnossapitoon ja peruskorjaukseen on kasvanut. Riittävästä kuivatuksesta huolehtiminen parantaa peltojen viljelykelpoisuutta ja metsien puuston kasvua. Ojituksia koskevat ohjeet, valtion tuen ehdot ojitushankkeille sekä vuoden 2012 alussa uudistunut vesilainsäädäntö edellyttävät ympäristön- ja vesiensuojelun yhä tehokkaampaa huomioimista ojien kunnossapidossa. Tämän vuoksi luonnonmukaisen peruskunnostuksen esimerkkikohteita tarvitaan. Luonnonmukaisia menetelmiä hyödyntämällä voidaan vähentää ojien kunnossapidon aiheuttamaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä valuma-alueelta ojiin tulevaa kuormitusta. Eroosion vähentyessä myös ojien kunnossapitotarve ja ‑kustannukset pienenevät.

Luonnonmukaisia peruskunnostusmenetelmiä ovat esimerkiksi tulvatasanne ja alivesiuoma, luiskien loiventaminen ja toispuoleinen kaivu, kasvillisuuden ja puuston säilyttäminen ojan penkoilla, kosteikot, laskeutusaltaat sekä pohjapadot ja -kynnykset. Tulvatasanne estää veden nousun pellolle ja alivesiuoman tarkoituksena on estää uoman kuivuminen pienillä virtaamilla. Kasvillisuuden säilyttäminen ojan luiskissa vähentää eroosion aiheuttamaa uomien liettymistä ja penkkojen sortumista. Rantapuustoa ja pensaikkoa säilyttämällä voidaan vähentää eroosiota ja toisaalta lisätä luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot ja laskeutusaltaat pidättävät ravinteita ja kiintoainetta sekä tasaavat virtaamia. Pohjapadoilla ja kynnyksillä voidaan lisätä uoman vesisyvyyttä ja hidastaa kiintoaineen kulkeutumista.

Uoman monimuotoisuus ja virtaamavaihtelu luovat elinympäristöjä kaloille ja ravuille. Ojien varsilla olevat tulvatasanteet, suojakaistat, laskeutusaltaat ja kosteikot muodostavat myös linnuille ja riistaeläimille tärkeitä ruokailu- ja lisääntymisalueita.

OPET-hankkeessa edistetään ojien luonnonmukaista peruskunnostusta

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hankkeen tavoitteena on edistää luonnonmukaisten peruskunnostusmenetelmien käyttöä maa- ja metsätalousalueiden ojien kunnossapidossa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskus. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mm. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, MTK Häme, Kanta- ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykset ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema. Hankkeen lopputuloksena valmistuu mallikohteisiin perustuva luonnonmukaisen peruskunnostuksen koulutuspaketti ojitusten toteuttajien, suunnittelijoiden ja maanomistajien käyttöön. Hanke toteutetaan 1.1.2012–30.4.2014 välisenä aikana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja: Petra Korkiakoski, projektipäällikkö, puh. 03 646 5319, sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi, hankkeen www-sivut: www.hamk.fi/opet

Liitetiedostot

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs