Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljan myynti alkaa EU:n interventiovarastoista

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljan myynti alkaa EU:n interventiovarastoista

Julkaistu: 17.11.2010 klo 11:22
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Euroopan komissio on päättänyt aloittaa viljan myynnin interventiovarastoista. Suomessa myynnissä on yhteensä 807 012 tonnia interventioviljaa. Myynnit toteutetaan tarjouskilpailumenettelyllä, jonka toteutuksesta vastaa Maaseutuviraston markkinatukiosasto.

Euroopan komissio on päättänyt aloittaa viljan myynnin interventiovarastoista. Suomessa myynnissä on yhteensä 807 012 tonnia interventioviljaa. Myynnit toteutetaan tarjouskilpailumenettelyllä, jonka toteutuksesta vastaa Maaseutuviraston markkinatukiosasto.

Viljan interventiovarastointi on osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, ja sen tarkoituksena on vakauttaa hintatasoa. Viljaerän haltijalla on mahdollisuus saada EU:n alueella tuotettu vilja myydyksi hallinnollisesti määrättyyn hintaan. Myöhemmin vilja myydään sisä- tai vientimarkkinoille tarjouskilpailumenettelyllä.
Nyt myynnissä olevasta myyntimäärästä ohraa on 784 130 tonnia ja vehnää 22 882 tonnia. Ohrasta 191 081 tonnia on varastoitu Muugaan Virossa.


Ostotarjouksen tekeminen

Ensimmäinen tarjouskilpailun osakierros päättyy keskiviikkona 24.11.2010 klo 12.00, johon mennessä ostotarjousten tulee saapua Maaseutuvirastoon. Hyväksyttävä tarjous on kustakin myyntierästä tehty korkein ostotarjous.

Interventioviljasta tehtävät ostotarjoukset tulee kohdistaa myyntierän kokonaismäärään. Myyntierät ja niiden laadut löytyvät Mavin www-sivustolta, viljan ostaminen interventiosta. Tarjouksen tekeminen edellyttää aina myös vakuuden asettamista, jonka suuruus on 10 euroa tonnilta. Asetettavan vakuuden suuruus määräytyy myyntierän mukaan. Tehtyjä tarjouksia ei voi perua eikä muuttaa niiden jättämisen jälkeen.

Jokaisen tarjouskilpailuun osallistujan tulee rekisteröityä intervention toimeenpanosta vastaavan Maaseutuviraston asiakkaaksi. Rekisteröinti tehdään Mavin markkinatukiosastolle hakemuslomakkeella, jonka myös saa Mavin www-sivustolta, viljan ostaminen interventiosta.


Komissio vahvistaa vähittäismyyntihinnan

Hyväksyttävien tarjousten perusteella komissio päättää joko vahvistaa kullekin jäsenmaalle kunkin viljalajin vähimmäismyyntihinnan tai jättää vahvistamatta sen. Jos komissio ei vahvista vähimmäismyyntihintaa, kaikki tehdyt ostotarjoukset hylätään. Jos komissio vahvistaa vähimmäismyyntihinnan, tarjoushinnaltaan yhtä korkeat tai komission vähittäismyyntihintaa korkeammat, hyväksyttävissä olevat ostotarjoukset hyväksytään. Kaikki komission vähimmäismyyntihinnan alittavat tarjoukset hylätään.
 
Myymättömien interventioviljaerien tarjouskilpailuosakierrokset jatkuvat noin kahden viikon välein joko 29.6.2011 asti (viimeisen osakierroksen päättymispäivä) tai niin kauan kuin myytävää riittää. Myytävissä olevat myyntierät päivitetään Mavin www-sivustolle tarjouskilpailun jokaisen osakierroksen ratkettua.


Lisätietoja Maaseutuviraston markkinatukiosastolta:
Matti Perälä, ylitarkastaja, puh. 020 7725 658
Irmeli Lario-Vuorinen, osaston johtaja, puh. 020 7725 667
Tuomas Rouhunkoski, interventio- ja tuontiyksikön johtaja, puh. 020 7725 659
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi
Försäljningen av spannmål från EU:s interventionslager inledsEuropeiska kommissionen har beslutat inleda försäljningen av spannmål från interventionslagren. I Finland är sammanlagt 807 012 ton interventionsspannmål till salu. Försäljningarna genomförs med hjälp av anbudstävlan som Landsbygdsverkets marknadsstödsavdelning ansvarar för.

Interventionslagring av spannmål är ett led i EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess syfte är att stabilisera prisnivån. Innehavaren av ett spannmålsparti kan få spannmål som producerats inom EU såld till ett pris som är fastställt på administrativ väg. Senare säljs spannmålen på den inre marknaden eller på exportmarknaden med hjälp av anbudstävlan. Den försäljningsmängd som nu är till salu utgörs av 784 130 ton korn och 22 882 ton vete. Av kornet finns 191 081 ton i lager i Muuga i Estland.


Uppgörande av köpeanbud

Anbudstävlans första delomgång avslutas onsdag 24.11.2010 kl. 12.00, och senast då ska köpeanbuden inlämnas till Landsbygdsverket. Det anbud som godkänns är det högsta köpeanbudet för respektive försäljningsparti. Köpeanbuden för interventionsspannmål ska uppgöras för försäljningspartiets totala mängd.

Inlämnande av anbud förutsätter också alltid att man ställer en säkerhet om 10 euro per ton. Storleken på säkerheten bestäms enligt försäljningsparti. Inlämnade anbud kan inte återtas eller ändras efter inlämnandet.

Var och en som deltar i anbudstävlan ska registrera sig som kund hos Landsbygdsverket som ansvarar för verkställigheten av interventionen. Registreringen görs till Mavis marknadsstödsavdelning på en ansökningsblankett.


Kommissionen fastställer det lägsta försäljningspriset

På basis av de godtagbara anbuden fattar kommissionen beslut om att för var och en medlemsstat antingen fastställa eller låta bli att fastställa det lägsta försäljningspriset för respektive spannmålsslag. Om kommissionen inte fastställer ett lägsta försäljningspris förkastas alla inlämnade köpeanbud. Om kommissionen fastställer det lägsta försäljningspriset, godkänns de godtagbara köpeanbud som har lika högt anbudspris eller högre anbudspris än kommissionens lägsta försäljningspris. Alla anbud som underskrider kommissionens lägsta försäljningspris förkastas.
 
Delomgångarna i anbudstävlan som gäller osålda partier av interventionsspannmål fortgår med cirka två veckors mellanrum fram till 29.6.2011 (stoppdatum för den sista delomgången) eller så länge det finns något att sälja. De försäljningspartier som är till salu uppdateras på Mavis webbplats efter att var och en delomgång i anbudstävlan är avgjord.


Ytterligare information från Landsbygdsverkets marknadsstödsavdelning:
Matti Perälä, överinspektör, tfn 020 7725 658
Irmeli Lario-Vuorinen, avdelningsdirektör, tfn 020 7725 667
Tuomas Rouhunkoski, interventions- och importenhetens direktör, tfn 020 7725 659
E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi
Interventionslagring och -program på Mavis webbplats


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs