Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Valvontaseuraamusten määrittäminen tarkentuu – aikaisempiin vuosiin voi kohdistua korotettu takaisinperintä

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Valvontaseuraamusten määrittäminen tarkentuu – aikaisempiin vuosiin voi kohdistua korotettu takaisinperintä

Tiedote.
Julkaistu: 12.05.2011 klo 10:00
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

EU-säädösten seuraamus- ja takaisinperintäsäännösten soveltaminen muuttuu vuoden 2011 valvonnoista alkaen. Komissio edellyttää seuraamus- ja takaisinperintäsäädösten noudattamista aikaisempaa tarkemmin. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Maville ohjeen korotetun takaisinperinnän soveltamisesta. Korotettu takaisinperintä perustuu EU-sääntelyyn, jonka mukaan väärinkäytösten vanhentumisaika on neljä vuotta.

Kuten tähänkin asti pinta-alaperusteisissa tuissa pinta-alan ilmoittaminen yli kolme prosenttia liian suurena aiheuttaa pinta-alaeron mukaisen vähennyksen tukeen kaksinkertaisena (ns. sanktio). Pinta-alaseuraamukset lasketaan eri tuissa kasvilajiryhmittäin. Pinta-alaseuraamusten laskennasta on tarkemmin kerrottu Mavin oppaassa Pelto- ja eläintukien valvonta.

Uutta tästä vuodesta alkaen on se, että tällainen tuen vähennys voidaan tehdä myös aikaisemmille vuosille. Korotettua takaisinperintää voidaan tehdä enintään neljälle aikaisemmalle vuodelle. Jos siis vuoden 2011 valvonnassa todetaan liian suuri pinta-alailmoitus, korotettua takaisinperintää voidaan tehdä vuodesta 2007 lähtien. Tarkastelu tehdään jokaisen vuoden osalta erikseen. Aikaisemmin valvottujen lohkojen osalta korotettuun takaisinperintään ei ryhdytä.

Aikaisempiin vuosiin kohdistuvaa korotettua takaisinperintää sovelletaan pinta-alavalvonnassa todettuihin virheisiin esimerkiksi silloin, jos pinta-aloihin on sisältynyt rakennuksia tai metsittyneitä alueita. Sitä voidaan soveltaa kuitenkin myös ympäristötuen ja eläinten hyvinvointituen asiakirjoissa todettuihin puutteisiin. Eläinvalvonnoissa korotettu takaisinperintä voi tulla kyseeseen esimerkiksi selvistä virheistä eläinrekisterimerkinnöissä. Maaseutuvirasto lähettää muuttuneista takaisinperintämenettelyistä kirjeen kaikille viljelijöille kesäkuun alussa.

Korotettuun takaisinperintään ryhdytään aikaisempien vuosien osalta vain silloin, kun virhe on selkeä. Korotettu takaisinperintä tulee viime vuoden valvontatulosten perusteella koskemaan pientä osaa valvottavista tiloista.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Jukka Pekonniemi, yksikönjohtaja, puh. 020 7725 694
Kirsi Kankaanpää, ylitarkastaja, puh. 020 7725 602
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi
Pelto- ja eläintukien valvonta -opas (http://www.mavi.fi/fi/index/tukienvalvonta/oppaat.html)

Säädökset:
– Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta
– Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta
Övervakningspåföljderna fastställs exaktare – förhöjt återkrav som gäller tidigare år blir möjligtTillämpningen av EU-rättsakternas bestämmelser om påföljder och återkrav ändras från och med 2011 års övervakningar. Kommissionen förutsätter att bestämmelserna iakttas mera noggrant än tidigare.  Jord- och skogsbruksministeriet har meddelat Mavi en anvisning om tillämpning av förhöjt återkrav. Det förhöjda återkravet grundar sig på EU-regler enligt vilka preskriptionstiden för oegentligheter är fyra år.

Inom de arealbaserade stöden blir liksom hittills följden av att en mer än tre procent för stor areal anmäls att stödet minskas med en andel som är dubbelt så stor som arealskillnaden (s.k. sanktion). Arealpåföljderna beräknas enligt växtartsgrupp för de olika stödens del. I Mavis guide Övervakning av åker- och djurstöd berättas det närmare om hur arealpåföljderna beräknas.

Nytt från och med detta år är att en stödminskning av det här slaget kan göras också för tidigare års del. Förhöjt återkrav kan gälla högst fyra tidigare år. Om det alltså vid 2011 års övervakning konstateras att en alltför stor areal har anmälts, kan förhöjt återkrav tillämpas från och med 2007. Granskningen sker för vart och ett år. Förhöjt återkrav vidtas inte i fråga om skiften som har övervakats tidigare.

Förhöjt återkrav som gäller tidigare år tillämpas på fel som konstaterats vid arealövervakningen t.ex. när byggnader eller beskogade områden har ingått i arealerna. Det kan emellertid tillämpas också på konstaterade brister i dokument som hänför sig till miljöstödet eller stödet för djurens välbefinnande.  Förhöjt återkrav kan komma i fråga vid djurövervakning t.ex. vid tydliga fel i djurregisteranteckningarna. Landsbygdsverket kommer i början av juni att sända ut ett brev om det ändrade återkravsförfarandet till alla jordbrukare.

Förhöjt återkrav vidtas för tidigare års del bara när felet är tydligt. Av fjolårets övervakningsresultat att döma kommer förhöjt återkrav att gälla en liten del av de gårdar som övervakas.


Mer upplysningar från Landsbygdsverket:
Jukka Pekonniemi, enhetsdirektör, tfn 020 7725 694
Kirsi Kankaanpää, överinspektör, tfn 020 7725 602
E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi
Guiden Övervakning av åker- och djurstöd (http://www.mavi.fi/sv/index/overvakningavstod/guider.html)

Rättsakter:
- Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

- Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektornMaaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs