Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Tiedot maksetuista EU-tuista julkaistaan tiedonluovutuspyynnöllä

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Tiedot maksetuista EU-tuista julkaistaan tiedonluovutuspyynnöllä

Julkaistu: 24.11.2010 klo 10:34
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto on muuttanut EU-tukitietojen julkistamistapaa Euroopan unionin tuomioistuimen ja komission ratkaisujen mukaiseksi. EU:n vuodesta 2008 edellyttämä tukien hakupalvelu internetissä on suljettu. Suomen EU-tukitiedot on kuitenkin mahdollista saada tekemällä tiedonluovutuspyyntö Maaseutuvirastoon.

Maaseutuvirasto on muuttanut EU-tukitietojen julkistamistapaa Euroopan unionin tuomioistuimen ja komission ratkaisujen mukaiseksi. EU:n vuodesta 2008 edellyttämä tukien hakupalvelu internetissä on suljettu. Suomen EU-tukitiedot on kuitenkin mahdollista saada tekemällä tiedonluovutuspyyntö Maaseutuvirastoon.

Tukitietojen internet-hakupalvelun sulkeminen perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen marraskuun 9. päivänä tekemään ennakkoratkaisuun koskien tietoja Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetuista tuista. Tuomioistuimen mukaan tukitietojen hakupalvelua koskevat säädökset (neuvoston asetus EY/1290/2005 ja komission asetus EY/259/2008) ovat pätemättömiä siltä osin kuin on kyse luonnollisten henkilöiden henkilötietojen julkaisemisesta.

Oikeushenkilöiden ja julkisoikeudellisten yhteisöjen EU-tukitietojen julkistaminen hakupalvelussa on tuomioistuimen ratkaisun jälkeen mahdollista. Edellytyksenä tälle on, ettei oikeushenkilön kuten yrityksen nimestä käy selville luonnollinen henkilö. Käytännössä tietojen erotteleminen edellyttää tietojärjestelmätyötä ja teknisiä muutoksia hakupalveluun. Hakupalvelun avaaminen tältä osin on vielä avoinna.

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisulla ei ole vaikutuksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön, eikä Suomen kansallinen lainsäädäntö ole ristiriidassa tuomion kanssa. Maaseutuviraston rekisteritiedot ovat pääsääntöisesti julkisia maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain mukaan. Tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja henkilötietolakia.

Kansallisten tukien julkistaminen internetissä ei ole ollut aiemminkaan mahdollista, koska menettelyn on todettu olevan vastoin perustuslain mukaista yksityisyyden suojaa ja henkilötietolakia.


Tukitietoja pyydettävissä joulukuussa

Maksetut EU-tukitiedot edelliseltä varainhoitovuodelta 16.10.2009–15.10.2010 ovat pyydettävissä 1. joulukuuta alkaen. Koko kalenterivuoden 2010 tukitiedot, mukaan lukien maksetut EU-tuet ja kansalliset tuet, ovat saatavissa myöhemmin tarkentuvana ajankohtana tammi-helmikuun vaihteessa. Tiedonluovutuspyynnön voi toimittaa Maaseutuvirastoon etukäteen.

Tiedonluovutuspyyntö tehdään Mavin verkkosivustolta olevalla lomakkeella. Pyyntö lähetetään sähköpostitse tai postitse Maaseutuvirastoon. Maaseutuviraston ratkaistua asian tiedot toimittaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, joka laskuttaa tiedonluovutuksesta oman hinnastonsa mukaan.


Lisätietoja:
tiedonluovutus@mavi.fi
Puh. 020 7725 759 tai 020 690 010
www.mavi.fi -> tietopalvelut


Uppgifterna om utbetalda EU-stöd offentliggörs med hjälp av begäran om utlämnande av uppgifter
Landsbygdsverket har ändrat sättet att offentliggöra uppgifter om EU-stöd så att det motsvarar de avgöranden som fällts av Europeiska unionens domstol och kommissionen. Det webbaserade sökverktyget för uppgifter om stöd som EU har krävt sedan år 2008 är stängt. Uppgifter om Finlands EU-stöd kan ändå fås genom att man lämnar in en begäran om utlämnande av uppgifter till Landsbygdsverket.

Stängningen av det webbaserade sökverktyget för stöduppgifter bygger på Europeiska unionens domstols förhandsavgörande av den 9 november om uppgifter om stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Enligt domstolen är rättsakterna om sökverktyget för stöduppgifter (rådets förordning EG/1290/2005 och kommissionens förordning EG/259/2008) ogiltiga till den del det gäller offentliggörandet av personuppgifter om fysiska personer.

Efter domstolens avgörande är det möjligt att offentliggöra uppgifter om juridiska personers och offentligrättsliga samfunds EU-stöd i sökverktyget. För detta krävs att den fysiska personen inte framgår av den juridiska personens, t.ex. företagets, namn. I praktiken förutsätter åtskiljandet av uppgifterna att man utför arbeten i informationssystemet och gör tekniska ändringar i sökverktyget. Öppnandet av sökverktyget är till denna del ännu inte klar.

Europeiska unionens domstols avgörande påverkar inte Finlands nationella lagstiftning som inte står i konflikt med domen. Landsbygdsverkets registeruppgifter är i regel offentliga i överensstämmelse med lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. På utlämnandet av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen.

Det har inte heller tidigare varit möjligt att offentliggöra uppgifter om nationella stöd på Internet, eftersom förfarandet har konstaterats strida mot skyddet för privatlivet enligt grundlagen och mot personuppgiftslagen.


Uppgifter om stöd kan begäras i december

Uppgifterna om utbetalda EU-stöd för det föregående räkenskapsåret 16.10.2009–15.10.2010 får begäras från och med den 1 december. Uppgifterna om stöd för hela kalenderåret 2010, inbegripet utbetalda EU-stöd och nationella stöd, finns att få vid en tidpunkt som preciseras senare, i månadsskiftet januari-februari. Begäran om utlämnande av uppgifter kan skickas till Landsbygdsverket på förhand.

Begäran om utlämnande av uppgifter görs med en blankett som finns på Mavis webbplats. Begäran skickas per e-post eller vanlig post till Landsbygdsverket. Efter att Landsbygdsverket har avgjort ärendet skickas uppgifterna av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike som fakturerar för utlämnandet av uppgifterna enligt sin egen prislista.


Ytterligare upplysningar:
tiedonluovutus@mavi.fi
Tfn 020 7725 759 eller 020 690 010
www.mavi.fi -> informationstjänster

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs