Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Puutarhatuotteiden varastointitukea voi hakea 26.10. saakka

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Puutarhatuotteiden varastointitukea voi hakea 26.10. saakka

Tiedote.
Julkaistu: 26.09.2012 klo 14:43
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Puutarhatuotteiden varastointituen hakulomake (228) postitetaan viikolla 39 viime vuonna (2011) kyseistä tukea hakeneille. Lomakkeen yhteydessä postitetaan täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet. Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale varastokirjanpitolomakkeesta.

Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai hakija on uusi, lomake täyttöohjeineen on saatavissa internetosoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen (A/B tai C) alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta. Tämä johtuu siitä, että varastointituki maksetaan tukialueilla A ja B eri tukityypillä kuin tukialueella C.

Hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 26.10.2012. Myöhässä palautettu tukihakemus alentaa tukea.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne (kokonaisina kuutioina) marraskuun 15. päivänä ja joulukuun 14. päivänä. Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 31.12.2012. Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta toimitetaan myöhässä, alennetaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen myöntämisperusteena olevaa varastomäärää yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohtaa koskeva varastomäärä nollaksi.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3) ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) perusteella. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta. Hakijan on pidettävä varastokirjanpitoa 1.10. alkaen.

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena ja C-alueella pohjoisena tukena. Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Varastointitukea saavat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:
•    Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m³
•    Muu varasto 8,8 euroa/m³

Maaseutuvirasto maksaa puutarhatuotteiden varastointituen arviolta maalis-huhtikuussa 2013.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
Puhelinnumero 020 77 25740
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas t.o.m. 26.10.2012

Blanketten för ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (228) postas vecka 39 till dem som ansökte om stödet i fjol (2011). Tillsammans med blanketten postas anvisningar för hur blanketten skall fyllas i samt blanketter för anmälan om kvantiteten lagrade trädgårdsprodukter för november och december. Som bilaga finns dessutom ett modellexemplar av en lagerbokföringsblankett.

Om sökanden av någon anledning inte får blanketten med posten, eller om det är frågan om en ny sökande, fås blanketten och ifyllnadsanvisningarna på webbadressen www.suomi.fi/etjanster.

Om sökanden har åkrar i två olika stödzoner (A/B eller C) fylls två ansökningsblanketter i. Detta beror på att lagringsstödet i stödregionerna A och B betalas enligt en annan stödtyp än i stödregion C.

Den ifyllda ansökningsblanketten skall lämnas in till den ELY-central inom vars område gården är belägen eller på Åland till Statens ämbetsverk senast 26.10.2012. En för sent inlämnad stödansökan leder till att stödet sänks.

Med de två blanketterna för anmälan om lagerkvantitet som bifogats ansökan uppges mängden lagrade produkter i kubikmeter (hela kubikmeter) den 15 november och 14 december. Dessa anmälningar om lagerkvantitet skall lämnas in till ELY-centralen eller på Åland till Statens ämbetsverk senast 31.12.2012. Om anmälan om lagerkvantiteter för november eller december lämnas in för sent minskas den lagerkvantitet som för den aktuella anmälans del ligger till grund för beviljandet av stöd med en procent per försenad arbetsdag. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll.

Stödvillkoren har inte förändrats

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter bestäms på basis av mängden stödberättigande trädgårdsprodukter i lager (m3) och lagertypen (maskinellt kylda lager/övriga lager). Lagringsstödet beräknas utgående från genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager i oktober, november och december. Den sökanden skall föra lagerbokföring fr.o.m. 1.10.

Lagringsstöd betalas i alla stödregioner. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland och i stödregion C som nordligt stöd. Stödregionen för den åker som producerar skörd avgör vilketdera av dessa stöd som betalas för de trädgårdsprodukter som finns i sökandens lager.

Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Maximibeloppet av stöd:
•    Maskinellt kylda lager 14,2 euro/m³
•    Övriga lager 8,8 euro/m³

Enligt uppskattningarna betalar Landsbygdsverket ut lagringsstödet för trädgårdsprodukter i mars eller april 2013.


Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör
Lea Anttalainen
Tfn 020 77 25740
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs