Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Muistilista syksyn lannanlevitykseen

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Muistilista syksyn lannanlevitykseen

Tiedote.
Julkaistu: 21.09.2012 klo 12:48
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Lannan syyslevityksessä  viljelijöiden tulee kiinnittää huomiota levitystapoihin ja määriin. Lannan syyslevitys loppuu pääsääntöisesti 15.10. Maa ei saa kuitenkaan olla lumen peitossa, veden kyllästämää eikä routaantunutta lantaa levitettäessä. Levitystä voi jatkaa vielä 15.11. asti, jos olosuhteet säilyvät riittävän hyvinä. Levityksestä ei saa kuitenkaan aiheutua pohjamaan tiivistymistä tai valumia vesistöön.

Ympäristötuen lannan levitys kasvukaudella -lisätoimenpiteeseen sitoutuneilla tiloilla lannan levitys loppui jo 10.9.

Syksyllä lanta tulee mullata peltoon

Syksyllä levitetty lanta pitää mullata välittömästi tai viimeistään vuorokauden sisällä. Esimerkiksi lietteen kohdalla multaus tarkoittaa lietelannan sijoittamista sijoituslaitteistolla tai kultivoimista, lautasäkeellä tai lapiorullaäkeellä muokkaamista tai kyntöä. Suorakylvökoneella kylvämistä ei katsota pintaan levitetyn lannan multaamiseksi, ellei kylvökone muokkaa maata ennen kylvöä.

Nurmelle  levitetty liete tai kuivalanta tulee mullata 16.9. alkaen. Viljojen kohdalla puinnin jälkeen levitetty lanta pitää mullata.

Levitysmäärät syksyllä rajoitetumpia

Syksyllä lannan levitysmäärissä on erilaiset rajoitukset kuin kasvukaudella. Syksyllä kuivikelantaa saa levittää enintään 30 tonnia hehtaarille, naudan lietelantaa 20 tonnia hehtaarille, sian lietelantaa 15 tonnia hehtaarille ja siipikarjan tai turkiseläinten lantaa 10 tonnia hehtaarille.

Koko vuonna samalle lohkolle levitetyn lantamäärän kokonaistyppimäärä ei saa ylittää 170 kg hehtaarilta. Kokonaistypelle ei ole taulukkoarvoa. Lannan kokonaistyppimäärä katsotaan voimassaolevan lanta-analyysin tuloksista.

Levitysrajoitukset perustuvat valtioneuvoston asetukseen 931/2000, joka koskee maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista. Asetuksen noudattamista on valvottu vuodesta 2007 lähtien osana täydentäviä ehtoja.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Antti Unnaslahti
020 7725 737
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Ylitarkastaja Tapio Salmi
020 7725 857
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Minneslista för höstens spridning av stallgödsel

Vid höstspridningen av stallgödsel ska jordbrukarna fästa uppmärksamhet på spridningsmetoder och mängder. Höstspridningen av stallgödsel upphör i regel 15.10. Marken får ändå inte vara snötäckt, vattenmättad eller frusen när gödseln sprids. Spridningen får fortgå fram till 15.11 om förhållandena är tillräckligt gynnsamma. Spidningen får ändå inte orsaka förtätning av alven eller avrinning till vattendrag.

För de gårdar som ingått förbindelse om miljöstödets tilläggsåtgärd Spridning av stallgödsel under vegetationsperioden upphörde stallgödselspridningen redan 10.9.

På hösten måste stallgödseln myllas in i åkern

Stallgödsel som spridits på hösten måste myllas in omedelbart eller senast inom ett dygn. Till exempel för flytgödsel innebär inmyllning att flytgödseln placeras med hjälp av placeringsutrustning eller att man kultiverar, bearbetar med spadrullharv eller tallriksharv eller plöjer. Sådd med direktsåmaskin betraktas inte som inmyllning av stallgödsel som spridits på ytan, om inte såmaskinen bearbetar jorden före sådden.

Flytgödsel eller fast gödsel som spridits på vall måste myllas in från och med 16.9. För spannmålens del ska stallgödsel som spridits efter tröskningen myllas in.

Mer begränsade spridningsmängder på hösten

På hösten gäller andra begränsningar för spridningsmängderna än under vegetationsperioden. På hösten får man per hektar sprida högst 30 ton fast gödsel, 20 ton flytgödsel av nöt, 15 ton flytgödsel av svin eller 10 ton gödsel från fjäderfä eller pälsdjur.

Den totala kvävemängden i den stallgödsel som spridits på samma skifte under hela året får inte överskrida 170 kg/ha. Det finns inget tabellvärde för den totala kvävemängden. Den totala kvävemängden i stallgödsel kontrolleras utgående från resultaten av en gällande stallgödselanalys.

Spridningsbegränsningarna bygger på statsrådets förordning 931/2000 om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket. Iakttagandet av förordningen har övervakats från och med år 2007 som ett led i tvärvillkoren.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Antti Unnaslahti
020 7725 737
förnamn.efternamn@mavi.fi

Överinspektör Tapio Salmi
020 7725 857
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs