Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mavi maksoi viime vuonna tukia yli kaksi miljardia euroa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mavi maksoi viime vuonna tukia yli kaksi miljardia euroa

Tiedote.
Julkaistu: 31.01.2011 klo 10:30
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksoi erityyppisiä tukia yhteensä noin 2,1 miljardia euroa kalenterivuonna 2010. Eniten maksettiin viljelijätukia, noin 1,9 miljardia. Loppuosan summasta muodostivat rahoitustuet, hanketuet, markkinatuet ja muut tuet.

Euroopan unionin osuus maksetuista tuista oli noin 822,7 miljoonaa euroa. Kun Suomi sai vuonna 2010 EU:n budjetista tuloja noin 1,2 miljardia euroa, tästä summasta lähes 70 prosenttia kanavoitui valtiontalouteen Maaseutuviraston kautta. Maaseutuvirasto toimii tässä tehtävässä Suomessa EU:n maksajavirastona.

Maaseutuvirastolla oli tuensaajia viime vuonna 73 458. Näistä maatilojen määrä oli 65 715. Viljelijöille maksetut merkittävimmät tuet olivat suora tulotuki, ympäristötuki, luonnonhaittakorvaus (LFA) ja kansallinen tuki. EU:n kokonaan maksama suora tulotuki oli 525,5 miljoonaa ja Suomen maksama kansallinen tuki 573,7 miljoonaa euroa. Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus ovat EU:n ja Suomen yhteisesti rahoittamia.


Mavi julkistaa tukitiedot tiedonluovutuspyynnöllä

Maaseutuviraston rekisteritiedot ovat pääsääntöisesti julkisia maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain mukaan. Tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja henkilötietolakia.

Tiedot maksetuista tuista ovat saatavissa tekemällä tiedonluovutuspyyntö Maaseutuvirastoon verkkosivustolla olevalla lomakkeella (www.mavi.fi -> asiointipalvelut -> tietopalvelut). Pyyntö lähetetään sähköpostitse tai postitse Maaseutuvirastoon. Maaseutuviraston ratkaistua asian tiedot toimittaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. Tiedonluovutuksesta Tike perii oman hinnastonsa mukaisen maksun.


Tukitietojen nettihaku avataan uudelleen

Marraskuussa EU kehotti jäsenmaita sulkemaan EU-tukien hakupalvelut internetissä perustuen Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuun. Tuomioistuimen mukaan tukitietojen hakupalvelua koskevat EU-säädökset ovat pätemättömiä siltä osin kuin on kyse luonnollisten henkilöiden eli yksityishenkilöiden tietojen julkaisemisesta. Maaseutuvirasto sulki palvelun 12.11.2010. EU:n edellyttämät nettihakupalvelut olivat jäsenmaissa käytössä vuodesta 2008.

EU-komission uusien ohjeiden mukaan oikeushenkilöitä eli yrityksiä ja yhteisöjä koskevat tiedot on edelleen julkaistava. Ohjetta sovelletaan kaikkiin oikeushenkilöihin mukaan luettuna sellaiset, joiden nimestä voidaan tunnistaa luonnollisia henkilöitä. Maaseutuvirasto avaa uudistetun EU-tukitietojen hakupalvelun sivustollaan maaliskuun loppuun mennessä, kun määrätyt tiedot on poistettu.


Lisätietoja:
tiedonluovutus@mavi.fi
Puh. 020 7725 759 tai 020 690 010
www.mavi.fi -> asiointipalvelut -> tietopalvelut

 

 

Mavi betalade mer än två miljarder euro i stöd senaste år

 

Landsbygdsverket betalade sammanlagt cirka 2,1 miljarder euro i olika typer av stöd kalenderåret 2010. Största delen var jordbrukarstöd, cirka 1,9 miljarder. Den resterande summan utgjordes av finansieringsstöd, projektstöd, marknadsstöd och andra stöd.

Europeiska unionens andel av de betalda stöden var cirka 822,7 miljoner euro. Då Finland år 2010 fick runt 1,2 miljarder euro från EU:s budget styrdes närmare 70 procent av denna summa till statsekonomin via Landsbygdsverket. Landsbygdsverket sköter denna uppgift i egenskap av EU:s betalningsställe i Finland.

Senaste år hade Landsbygdsverket 73 458 stödtagare. Av dem var 65 715 gårdsbruksenheter. De mest betydande stöden som betalades till jordbrukarna var direkt inkomststöd, miljöstöd, kompensationsbidrag (LFA) och nationellt stöd. Det direkta inkomststödet som i sin helhet betalas av EU uppgick till 525,5 miljoner och det nationella stödet som betalas av Finland till 573,7 miljoner euro. Miljöstödet och kompensationsbidraget finansieras av EU och Finland gemensamt.


Mavi offentliggör uppgifter om stöd med begäran om utlämnande av uppgifter

Landsbygdsverkets registeruppgifter är i regel offentliga i överensstämmelse med lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. På utlämnandet av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen.

Uppgifter om betalda stöd kan fås genom att man gör upp en begäran om utlämnande av uppgifter med en blankett som finns på Landsbygdsverkets webbplats (www.mavi.fi/sv -> kundservice ->informationstjänster). Begäran skickas per e-post eller vanlig post till Landsbygdsverket. Efter att Landsbygdsverket har avgjort ärendet skickas uppgifterna av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike som fakturerar för utlämnandet av uppgifterna enligt sin egen prislista.


Webbsöktjänsten för stöduppgifter öppnas på nytt

I november uppmanade EU medlemsstaterna att stänga sökverktygen för EU-stöd på webben på grundval av Europeiska unionens domstols förhandsavgörande. Enligt domstolen var EU-rättsakterna om sökverktyget för stöduppgifter ogiltiga till den del det gäller offentliggörandet av personuppgifter om fysiska personer, dvs. privatpersoner. Landsbygdsverket stängde tjänsten 12.11.2010. Webbsökverktygen som EU hade krävt var i bruk i medlemsstaterna från och med 2008.

Enligt EU-kommissionens nya anvisningar måste uppgifterna om juridiska personer, dvs. företag och samfund, fortfarande offentliggöras. Anvisningen tillämpas på alla juridiska personer, inbegripet sådana med vars namn det är möjligt att identifiera fysiska personer. Landsbygdsverket öppnar det förnyade sökverktyget för uppgifter om EU-stöd på sin webbplats före utgången av mars, när de fastställda uppgifterna har strukits.


Ytterligare upplysningar:
tiedonluovutus@mavi.fi
Tfn 020 7725 759 eller 020 690 010
www.mavi.fi/sv -> kundservice ->informationstjänster

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs