Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maatalous ja maaseutu saivat tukea 2,1 mrd euroa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maatalous ja maaseutu saivat tukea 2,1 mrd euroa

Tiedote.
Julkaistu: 24.02.2012 klo 10:00
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksoi kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti tukia yhteensä noin 2,1 miljardia euroa kalenterivuonna 2011. Eniten maksettiin viljelijätukia, yhteensä noin 1,9 miljardia euroa. Kokonaissumma ja viljelijätukien määrä pysyivät lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Loppuosa tukisummasta muodostui hanketuista, rahoitustuista, markkinatuista ja muista tuista mm. yrityksille ja järjestöille. 

Viljelijätuista merkittävimmät tuet olivat kansallinen tuki, suora tulotuki, luonnonhaittakorvaus (LFA) ja ympäristötuki. Kansallista tukea viljelijöille maksettiin 551,8 miljoonaa euroa. EU:n kokonaan maksama suora tulotuki oli 533,9 miljoonaa. EU:n ja Suomen yhteisesti rahoittamaa luonnonhaittakorvausta maksettiin 425,1 ja ympäristötukea 352,1 miljoonaa euroa.

Hanketukia maksettiin 97,8 miljoonaa euroa ja rahoitustukia 96,8 miljoonaa. Markkinatukien määrä oli yhteensä 5,74 miljoonaa euroa. Summa pienentyi merkittävästi edellisvuodesta vientitukien vähentymisen takia.

Euroopan unionin osuus kaikista Mavin maksamista tuista oli noin 844,7 miljoonaa euroa. Kansallisia tukia maksettiin yhteensä 1255 miljoonaa euroa. EU-tukien prosenttiosuus koko tukisummasta oli 40 ja kansallisten tukien osuus vastaavasti 60.

Maaseutuvirastolla oli tuensaajia viime vuonna 71 065. Näistä maatiloja oli 63 675. Tukea maksettiin sekä suoraan tuensaajille että muun muassa Leader-toimintaryhmien kautta maaseudun hankkeille.

 Tiedot maksetuista tuista ovat julkisia

Maaseutuviraston rekisteritiedot ovat pääsääntöisesti julkisia maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain mukaan. Tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja henkilötietolakia. Tietojen julkistamismenettelyyn vaikuttaa se, onko kyse EU-tuista vai kansallisista tuista ja onko kyse oikeushenkilöistä vai luonnollisista henkilöistä.

Oikeushenkilöille maksetut  EU-tuet on julkaistu Mavin verkkosivustolla EU-tukitietojen hakupalvelussa (www.mavi.fi/eutuet). Oikeushenkilöitä ovat: valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta, säätiö, yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja oppilaitos. Summiin sisältyy myös kansallisista varoista maksettu osuus.

Luonnollisia henkilöitä ovat: yksityinen henkilö, perheyhtiö, yhtymä, perikunta tai kuolinpesä, yhteismetsä, toiminimi, tuotantorengas. Tiedot näille maksetuista tuista saa ainoastaan tiedonluovutuspyynnöllä, joka tehdään Mavin verkkosivustolla olevalla lomakkeella. Mavin päätettyä tiedonluovutukseta tiedot toimittaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. Tike perii tiedonluovutuksesta oman hinnastonsa mukaisen maksun.

Lisätietoja:
tiedonluovutus@mavi.fi
Puh. 020 7725 830 tai 020 690 010
Mavin tietopalvelut

 

Jordbruket och landsbygden fick 2,1 mrd euro i stöd

 I överensstämmelse med kommunernas och ELY-centralernas beslut betalade Landsbygdsverket sammanlagt cirka 2,1 miljarder euro i stöd kalenderåret 2011. Merparten, totalt cirka 1,9 miljarder euro, bestod av jordbrukarstöd. Det totala beloppet och beloppet av jordbrukarstöd förblev så gott som oförändrade jämfört med året innan. Den resterande stödsumman utgjordes av projektstöd, finansieringsstöd, marknadsstöd och andra stöd till bl.a. företag och organisationer. 

De mest betydande jordbrukarstöden var nationellt stöd, direkt inkomststöd, kompensationsbidrag (LFA) och miljöstöd. Jordbrukarna betalades 551,8 miljoner euro i nationellt stöd. Det av EU-helt finansierade direkta inkomststödet var 533,9 miljoner. EU:s och Finlands gemensamt finansierade kompensationsbidrag uppgick till 425,1 miljoner euro och miljöstödet till 352,1 miljoner euro.

Projektstöd betalades 97,8 miljoner euro och finansieringsstöd 96,8 miljoner euro. Beloppet av marknadsstöd var sammanlagt 5,74 miljoner euro. Summan minskade avsevärt jämfört med året innan, vilket berodde på minskade exportstöd.

Europeiska unionens andel av alla stöd som Mavi betalar var ungefär 844,7 miljoner euro. I nationella stöd betalades sammanlagt 1255 miljoner euro. Av hela stödsumman utgjorde EU-stödens andel 40 procent och de nationella stödens andel på motsvarande sätt 60 procent.

Landsbygdsverket hade 71 065 stödtagare i fjol. Av dem var 63 675 gårdsbruksenheter. Stöd betalades både direkt till stödtagarna och via bl.a. Leader-aktionsgrupperna för landsbygdsprojekt.

 Uppgifterna om betalda stöd är offentliga

Landsbygdsverkets registeruppgifter är i regel offentliga i enlighet med lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. På utlämnandet av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen. Förfarandet för publicering av uppgifterna beror på om det gäller EU-stöd eller nationella stöd samt om det gäller juridiska personer eller fysiska personer.

EU-stöden som betalats till juridiska personer har publicerats på Mavis webbplats i söktjänsten för uppgifter om EU-stöd (www.mavi.fi/eustod). Juridiska personer är staten, kommuner, kommunförbund, församlingar, stiftelser, föreningar, aktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommanditbolag och läroanstalter. I summorna ingår också den andel som betalts av nationella medel.

Fysiska personer är privatpersoner, familjebolag, sammanslutningar, dödsbon, samfällda skogar, firmanamn eller produktionsringar. Uppgifter om stöd som betalats till dem fås enbart med en begäran om utlämnande av uppgifter som görs med en blankett som finns på Mavis webbplats. Efter att Mavi fattat beslut om att lämna ut uppgifterna skickas de av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike. För utlämnandet av uppgifterna tar Tike ut en avgift enligt sin egen prislista.

Ytterligare information:
tiedonluovutus@mavi.fi
Tfn 020 7725 830 eller 020 690 010
Mavis informationstjänster

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs