Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Ei-tuotannollisten investointien tuet ovat haettavissa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ei-tuotannollisten investointien tuet ovat haettavissa

Tiedote.
Julkaistu: 01.06.2012 klo 12:03
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ei-tuotannollisten investointien tuet monivaikutteisen kosteikon perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen ovat haettavissa. Vuonna 2012 ei-tuotannollisten investointien tuen viimeinen hakupäivä on 30.6. Tuki on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007–2013.

Tukea kosteikkojen perustamiseen

Kosteikkojen perustamista tuetaan Suomenlahteen, Saaristomereen, Selkämereen, Merenkurkkuun tai Perämereen laskevan jokivesistön valuma-alueella tai sellaisten järvien valuma-alueella, jossa kosteikon perustamisella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta, lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta ja edistää riista-, kala- tai raputaloutta.

Muilla alueilla kosteikkojen perustamista voidaan tukea, jos kohde kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimaan tai hyväksymään suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuuden tai kosteikkojen yleissuunnitelmaan.

Tukea arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamiseen

Perinnebiotoopilla tarkoitetaan esimerkiksi ketoa tai niittyä, jonka ympäristöhallinto on määritellyt valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi luontotyypiksi.

Arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamiseksi tuettavia toimenpiteitä ovat muun muassa alueen aitaaminen sekä pensaikon ja puuston alkuraivaus ja raivausjätteen poistaminen. Toimenpiteisiin voidaan sisällyttää myös toteuttamisalueella olevien rakennelmien ja perinteisten rakennelmien ja rakenteiden säilyttäminen ja kunnostaminen.

Tuki haetaan ELY-keskuksesta

Tukea haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus). Hakijoina voivat olla viljelijät tai Leader-toimintaryhmien alueilla olevat rekisteröidyt yhdistykset.

Tukea monivaikutteisen kosteikon perustamiseen haetaan lomakkeella 195 (viljelijä) ja 195B (rekisteröity yhdistys). Tukea arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen haetaan lomakkeella 196 (viljelijä) ja 196B (rekisteröity yhdistys). Lomakkeita, hakuehtoja ja -ohjeita saa ELY-keskuksista tai sähköisesti lomakepalvelusta: suomi.fi/lomakkeet.

Kohteen on oltava tuen hakijan hallinnassa koko investointihankkeen toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen alueelle tehtävän ympäristötuen erityistukisopimuksen ajan. Hakijan on laadittava kosteikon perustamisesta ja arvokkaan perinnebiotoopin kunnostamisesta asianmukainen suunnitelma.

Ei-tuotannollista investointia ei saa aloittaa ennen ELY-keskuksen päätöstä tuen myöntämisestä ja investointi on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Riikka Klemola
puh. 020 7725 608
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Stöd för icke-produktiva investeringar kan sökas

Stöd för icke-produktiva investeringar för anläggning av mångfunktionella våtmarker och inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper kan nu sökas. Sista ansökningsdagen i fråga om stöd för icke-produktiva investeringar år 2012 är 30.6. Stödet är ett led i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013.

Stöd för anläggning av våtmarker

Stöd kan beviljas för anläggning av våtmark i avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken eller Bottenviken eller för sjöar där man genom anläggning av våtmark avsevärt kan minska den belastning på vattendragen som jordbruket orsakar, öka naturens mångfald i jordbruksområdena samt främja vilt-, fiskeri- eller kräfthushållningen.

I andra områden kan stöd för anläggning av våtmarker beviljas, om objektet ingår i en översiktsplan över skyddszoner, naturens mångfald eller våtmarker, som har utarbetats av den närings-, trafik- och miljöcentralen.

Stöd för restaurering av värdefulla vårdbiotoper

Med vårdbiotop avses till exempel en torräng eller äng, som miljöförvaltningen klassificerat som en nationellt, regionalt eller lokalt värdefull naturtyp.

De åtgärder för restaurering av värdefulla vårdbiotoper som kan stödas består i bland annat röjning av buskar och träd på vårdområdet samt bortförsel av röjningsavfall. Åtgärderna kan också omfatta bevarande och iståndsättande av traditionella konstruktioner och anordningar som finns på det område där projektet genomförs.

Stöd söks hos ELY-centralen

Stödet söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen). Sökande kan vara jordbrukare eller registrerade föreningar inom verksamhetsområdet för en Leader-aktionsgrupp. Stöd för anläggning av mångfunktionell våtmark söks på blankett 195 (jordbrukare) och 195B (registrerad förening).

Stöd för inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper söks på blankett 196 (jordbrukare) och 196B (registrerad förening). Blanketter, ansökningsvillkor och -anvisningar fås hos ELY-centralerna eller elektroniskt via blankettjänsten: suomi.fi/etjanster.

Objektet ska vara i den sökandes besittning under hela den tid investeringsprojektet genomförs samt under hela den tid det miljöspecialstöd som därefter ingås är i kraft. Sökanden ska utarbeta en ändamålsenlig plan över anläggningen av våtmarken eller iståndsättningen av den värdefulla vårdbiotopen. Icke-produktiva investeringar får inte påbörjas innan ELY-centralen har fattat beslut om beviljande av stöd, och investeringen ska genomföras enligt den godkända planen.

Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:
Överinspektör Riikka Klemola
tfn 020 7725 608
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs