Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller stranddetaljplan (Pargas)

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller stranddetaljplan (Pargas)

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.08.2016 kl. 09:59
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En stranddetaljplan hade gjorts upp för ett område där en generalplan med rättsverkningar gällde. I generalplanen hade på de strandområden som det var fråga om samt på närliggande områden anvistas mark för bland annat ett vidsträckt byområde, bostadsområden, områden för fritidsbebyggelse samt områden för vattentrafik. Enligt en bestämmelse i generalplanen kunde den användas som grund för beviljande av bygglov för markanvändning som anvisas i planen.

Syftet med planen hade varit att fastställa det antal byggrätter för markägaren som inte fanns med i generalplanen och märka ut deras placering på fastigheterna. Dessutom hade syftet varit att det turismföretag som var verksamt på strandplaneområdet skulle få klarare ramar för sin verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att enligt markanvändnings- och bygglagen presenteras en generalplan på en karta. Till planen hör också planbeteckningar och planbestämmelser. I saken var det ostridigt att markanvändningen i stranddetaljplanen skiljde sig från markanvändningen i den generalplan som skulle tjäna till ledning när detaljplanen uppgjordes. Detta gäller både byggrätternas placering och karaktär. Skillnaden i antalet byggrätter skulle dessutom anses betydande. I de handlingar som hörde till planen hade det inte heller närmare utretts hur den i stranddetaljplanen anvisade, från generalplanen avvikande användningen av marken skulle kunna anpassas till näromgivningen och den markanvändning som anvisats i generalplanen.

Med hänsyn till vad som anförts ovan hade generalplanen inte tjänat till ledning vid utarbetandet av detaljplanen så som föreskrivs i 54 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Under dessa förhållanden saknade det betydelse att i generalplanen eventuellt på markägarens begäran inte hade anvisats de strandbyggrätter som generalplanens dimensioneringsgrunder kanske i och för sig skulle ha gett möjlighet till. Stadsstyrelsens beslut att anta stranddetaljplanen hade följaktligen varit lagstridigt.

HFD 2016:124

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs