Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller källskatt

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller källskatt

Pressmeddelande.
Publicerad: 23.05.2016 kl. 09:38
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

A är ett livförsäkringsbolag med säte i Luxemburg som tillhandahåller livförsäkringar i form av fondförsäkringar åt bland annat finska privatpersoner. En del av bolagets tillgångar för täckning av ansvarsskulden för dessa fondförsäkringar placeras i aktier i finska bolag. Försäkringsbolaget är ägare och innehavare av aktierna och även den faktiska förmånstagaren vid utdelning av dividend.

Det gällde att avgöra om den utdelning som A fick från de aktier som hänförde sig till ovan nämnda fondförsäkringar skulle befrias från källskatt eller om källskatt skulle betalas för skillnaden mellan dividendinkomsten och de utgifter som hänförde sig till den, detta med beaktande av de förpliktelser som följer av artikel 63 i FEUF och artikel 40 i avtalet 2.5.1992 om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt 9 kap. 7 § 2 mom. i lagen om försäkringsbolag är A skyldig att till sitt premieansvar överföra ett belopp motsvarande placeringarnas värdestegring och erhållna dividender minskat med beloppet av de omkostnader som tagits ut för försäkringen. Överföring till premieansvar är en avdragbar utgift enligt 8 § 1 mom. 10 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Eftersom det, med undantag för de dividendbaserade arvoden som livförsäkringsbolaget tar ut, råder ett nära samband mellan dividendintäkterna och ovan nämnda utgift, är bestämmelserna i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst inte för utländska livförsäkringsbolag förenliga med de förpliktelser som följer av artikel 63 i FEUF och artikel 40 i avtalet 2.5.1992 om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när det är fråga om dividender som livförsäkringsbolaget får av sådana finska aktier vilka hänför sig till dessa livförsäkringsbolags fondförsäkringar. Saken ansågs inte bli en annan fastän den källskatt som uppburits för dividenden i Finland och för vilken inte givits gottgörelse i Luxemburg med stöd av den nationella lagstiftningen i Luxemburg kunde dras av som utgift vid beskattningen av A.

För den dividend som A skatteåret 2014 hade fått av aktierna skulle inte bäras upp källskatt i Finland till den del som dividenderna efter de dividendbaserade kostnader som försäkringstagarna skulle betala hade ökat bolagets ansvarsskuld, under förutsättning att till utbetalaren av dividenden före utbetalningen lämnades utredning om hur dividenderna påverkade bolagets ansvarsskuld.

När källskatten tas ut, ska från det totala beloppet av dividenderna från skatteåret 2015, i vilket de uttagna kostnaderna beaktats, dras av en sådan andel av utgiften enligt 8 § 1 mom. 10 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet som motsvarar den andel som de dividender som erhållits från Finland utgör av bolagets omsättning, under förutsättning att A till Skatteförvaltningen lämnar utredning om beloppet av och grunderna för det avdrag som ska göras från dividendinkomsten.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 2014 – 2015.

HFD 2016:77

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs