Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Varpaisjärven jätevedenpuhdistamolle

Ympäristölupa Varpaisjärven jätevedenpuhdistamolle

Julkaistu: 12.12.2008 klo 09:32
Julkaisija:

Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut Varpaisjärven kunnalle ympäristöluvan Varpaisjärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja jätevesilietteiden käsittelylle.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on antanut Varpaisjärven kunnalle ympäristöluvan Varpaisjärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja jätevesilietteiden käsittelylle.

Ympäristölupa koskee jätevedenpuhdistamon toimintaa, puhdistettujen jätevesien johtamista Varpanen-järveen sekä toiminnassa syntyvien ylijäämälietteiden kuivausta turvelavoilla ja kuivattujen lietteiden kompostointia puhdistamon tontilla sijaitsevalla kompostointikentällä. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Lupapäätöksellä on kumottu puhdistamon toimintaa koskevat aiemmat vesioikeuden ja kunnan ympäristölupaviranomaisen myöntämät luvat.

Varpaisjärven kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla käsitellään Varpaisjärven taajaman asumisjätevedet sekä alueen teollisuusjätevedet. Puhdistamo on kaksilinjainen, kokonaan sisätiloissa oleva rinnakkaissaostuslaitos. Jatkuvatoimisessa prosessissa jätevesi välpätään, ilmastetaan, kemikaloidaan ja selkeytetään, minkä jälkeen puhdistettu jätevesi johdetaan Varpasen pohjoisosaan. Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla ja typpeä poistetaan denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessin avulla. Toiminnassa syntyy puhdistettua jätevettä noin 110 000 m³ sekä kompostoitua lietettä 150 m³ vuodessa.

Päätöksen mukaan jäteveden puhdistusvaatimukset pysyvät biologisen hapenkulutuksen ja ammoniumtypen osalta ennallaan. Puhdistamolta vesistöön johdettavan veden biologinen hapenkulutus saa olla enintään 15 mg/l ja puhdistusteho vähintään 90 %. Ammoniumtypen osalta vastaavat arvot ovat 8 mg/l ja 85 %. Ainoastaan fosforin osalta vaatimukset ovat kiristyneet. Puhdistamolta vesistöön johdettavan veden fosforipitoisuus saa olla enintään 0,6 mg/l, kun raja aiemmin oli 0,7 mg/l. Fosforin puhdistustehon tulee olla vähintään 90 %. Käytännössä Varpaisjärven jätevedenpuhdistamo on päässyt jo aiemmin nyt asetettuihin lupaehtoihin.

Ympäristökeskuksen päätöksen mukaan viemäriverkkoon joutuvien vuoto- ja hulevesien määrä on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Luvansaajan on huolehdittava siitä, että viemäriverkkoon johdettavat teollisuusjätevedet esikäsitellään tarvittaessa asianmukaisesti. Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottokapasiteetin lisäämisestä ja vanhan puhdistamoaltaan täyttämisestä tulee esittää erilliset suunnitelmat valvontaviranomaisille. Lisäksi päätöksessä määrätään kompostin hoitamisesta, kemikaalien ja jätteiden varastoinnista ja käsittelystä, jätehuollosta, purkuputken sijoittamisesta sekä häiriötilanteista ja toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä raportoinnista. Luvan saajan on jatkettava Varpasen pohjoisen syvänteen ja keskisyvänteen hapettamista.

Lupapäätös on nähtävillä Varpaisjärven kunnanvirastolla ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa 30 päivän ajan päätöksen antopäivästä. Päätös on nähtävissä myös internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/psa/ymparistoluvat.

Lupapäätös PSA-2008-Y-223-111.pdf

Lisätietoja

Ylitarkastaja Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 535 0393, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs