Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Mäntyharjun Särkimäen kaatopaikan sulkemiselle

Ympäristölupa Mäntyharjun Särkimäen kaatopaikan sulkemiselle

Julkaistu: 09.01.2009 klo 10:45
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Mäntyharjun kunnan Särkimäen kaatopaikalle. Lupa koskee kaatopaikan käytöstä poistamista ja jälkihoitotoimenpiteitä sekä hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottoa, välivarastointia ja toimittamista muualle hyötykäyttöön tai käsittelyyn.

Etelä-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Mäntyharjun kunnan Särkimäen kaatopaikalle. Lupa koskee kaatopaikan käytöstä poistamista ja jälkihoitotoimenpiteitä sekä hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanottoa, välivarastointia ja toimittamista muualle hyötykäyttöön tai käsittelyyn. Lupa myönnettiin myös kuivatun puhdistamolietteen aumakompostoinnille kaatopaikka-alueella sijaitsevalla kompostointikentällä siihen asti kun kaatopaikan pintarakenteet ovat valmiina.

Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä mm. kaatopaikan jätetäytön päälle rakennettavien pintarakenteiden laadulle, alueen maisemoinnille, jätteiden pienerien vastaanotolle ja varastoinnille, kompostoinnille sekä kaatopaikkakaasun ja kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelylle. Määräyksillä pyritään rajoittamaan kaatopaikan lopettamisesta ja jätteiden käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kaatopaikan pintarakenteet on rakennettava niin, että ne läpäisevät huonosti vettä ja niiden kaltevuudet on rakennettava sellaisiksi, että vesi pääsee valumaan pois kaatopaikka-alueelta. Kaatopaikkaa maisemoitaessa on huolehdittava, että alueelle istutetaan vain matalajuurista kasvillisuutta ja että sinne ei muodostu kasvillisuutta, jonka juuristo voi vaarantaa pintarakenteiden toimivuutta.

Ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi on hoidettava niin, että jätteet eivät sekoitu keskenään eikä ongelmajätettä valu maaperään. Kaatopaikka-alueella vastaanotettava hyötyjäte tulee välivarastoida omassa keräilyvälineessään tai omalla keräilyalueella. Puhdistamolietteen kompostointi on toteutettava tehokkaasti siten, että toiminnasta aiheutuvat haju- ja muut haitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Jätetäytöstä syntyvä kaatopaikkakaasu on kerättävä yhteen ja hävitettävä polttamalla tai biologisesti.

Kaatopaikan suoto- ja valumavedet on koottava tasausaltaaseen, johon ne kierrätetään ilmastusportaiden kautta. Tasausaltaasta vedet johdetaan sulan maan aikana tasaisesti kuormittaen hiekkasuodattimen kautta alapuoliseen vesistöön.

Mäntyharjun kunnan omistama Särkimäen kaatopaikka oli käytössä vuosina 1975 -2007 ja sen jätetäytön pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria. Alueella kompostoidaan vuosittain noin 1 400 tonnia kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä ja kompostointikenttä on suuruudeltaan 3 600 m². Pienjäteasemalla otetaan vastaan pieniä määriä kotitalouksien energia-, kaatopaikka-, ja hyötyjätteitä sekä alueelta kertyviä kotitalouksien ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja metallia. Kaatopaikka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Mäntyharjun kunnan keskustasta koilliseen.

Ympäristölupapäätös: ESA_2006_Y_120_paatos.pdf

Ympäristölupapäätökset 2008

Lisätietoja:

Ympäristöinsinööri Keijo Lindberg, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 040 750 9564

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs