Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Vesiliikennettä rajoitetaan kuudella alueella Uudellamaalla

Vesiliikennettä rajoitetaan kuudella alueella Uudellamaalla

Julkaistu: 28.04.2009 klo 10:18
Julkaisija:

Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt kuusi uutta päätöstä vesiliikenteen rajoituksista. Rajoitukset tulevat voimaan toukokuussa. Päätöksissä on muun muassa määrätty nopeusrajoituksia ja niiden avulla pyritään lisäämään vesillä liikkumisen turvallisuutta sekä suojelemaan ympäristöä ja luontoa esimerkiksi aallokoiden aiheuttamalta kulutuksesta. Rajoituksia on tehty myös vesistöalueiden virkistyskäytön turvaamiseksi.


 

Kuva: Tero Taponen

Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt kuusi uutta päätöstä vesiliikenteen rajoituksista. Rajoitukset tulevat voimaan toukokuussa. Päätöksissä on muun muassa määrätty nopeusrajoituksia ja niiden avulla pyritään lisäämään vesillä liikkumisen turvallisuutta sekä suojelemaan ympäristöä ja luontoa esimerkiksi aallokoiden aiheuttamalta kulutuksesta. Rajoituksia on tehty myös vesistöalueiden virkistyskäytön turvaamiseksi.

Esityksen kiellosta tai rajoituksesta voi tehdä kunta, kuntalainen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee. Myös merenkulkulaitos tai alueellinen ympäristökeskus voi itse panna asian vireille. Ennen päätöksen tekoa on niillä tahoilla, joita asia koskee, ollut mahdollisuus tulla kuulluksi.

Hanko, Ekholms sund

Hankoon Bengtsårin ja Ekholmenin väliseen salmeen on määrätty 10 km/h nopeusrajoitus.Esitys rajoituksesta tuli useamman yksityishenkilön muodostamalta ryhmältä, joka koki suurella nopeudella liikkuvien vesikulkuneuvojen aiheuttavan vaaratilanteita kyseisessä paikassa. Ekholms sund on kapea ja matala ja näkyvyys salmea lähestyttäessä on huono. Ympäristökeskus katsoi rajoituksen tarpeelliseksi vesillä liikkujien ja rannan asukkaiden turvallisuuden lisäämiseksi sekä luonnon, muun ympäristön ja alueen virkistyskäytön suojaamiseksi. Rajoitus tulee voimaan 1.5.2009.

Inkoo,  Bärosund

Inkoon Bärosundissa on kielletty aiheuttamasta aallokoita Sparvholmenin ja Toppholmenin välisellä 5,0 metrin väylällä ja sitä ympäröivällä vesialueella. Esityksen kiellosta teki merenkulkulaitos, joka itse oli jo aikaisemmin määrännyt kiellon aallokon aiheuttamisesta väylällä. Kielto on kuitenkin jäänyt tehottomaksi, koska veneilijät ovat alkaneet ajaa väylän sivussa. Aallokko aiheuttaa rantojen eroosiota ja ongelmia rantaan kiinnitetyille pienveneille ja laitureille. Näiden haittojen ehkäisemiseksi ympäristökeskus piti kiellon määräämistä tarpeellisena. Kielto tulee voimaan 1.5.2009.

Karkkila, Pyhäjärvi

Teholtaan enintään 1,5 kW:n sähköperämoottoreiden käyttäminen vesikulkuneuvoissa on jatkossa sallittu Karkkilan Pyhäjärvellä. Vuodesta 1984 järvellä on ollut Uudenmaan lääninhallituksen päätöksestä kielletty kaikenlaisten perämoottoreiden käyttäminen. Esityksen sähköperämoottoreiden sallimisesta tekivät alueen neljä osakaskuntaa. 

Lääninhallituksen kieltäessä kaiken moottoroidun vesiliikenteen alueella ei sähköperämoottoreita vielä osattu ottaa huomioon. Sähköperämoottorit ovat hiljaisia eivätkä ne juurikaan aiheuta häiriöitä rannan asukkaille. Näin ollen ympäristökeskus ei nähnyt estettä sallia sähköperämoottoreiden käyttämistä vesikulkuneuvoissa. 1,5 kW:n maksimiteho määrättiin, koska sähköperämoottoreiden kehittyessä veneiden nopeudet kasvavat. Ajettaessa enintään 1,5 kW:n tehoisella sähköperämoottorilla nopeus ei nouse niin suureksi, että siitä aiheutuisi vaaraa turvallisuudelle, virkistyskäytölle tai luonnolle. Muutos tulee voimaan 1.5.2009.

Espoo, Bodomjärvi ja Matalajärvi

Espoon Bodominjärvellä ja Matalajärvellä on kielletty polttomoottorikäyttöisillä ja 1,5 kW suuremmilla sähkömoottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla ajaminen. Esityksen polttomoottoreiden kieltämisestä teki Bodomjärven kalastusyhdistys. 

Kummatkin järvet ovat suhteellisen pieniä. Bodominjärven rannalla on asutusta ja se on monipuolinen virkistysalue, lisäksi järven rantaan rajautuu useita luonnonsuojelualueita. Matalajärvi kuuluu Natura 2000-alueeseen sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Järvellä pesii runsas vesi- ja rantalinnusto ja se on muuttolintujen levähdyspaikka. Näin ollen ympäristökeskus pitää kieltoa tarpeellisena alueen luonnon ja virkistyskäytön suojaamiseksi. Myös 1,5 kW suuremmat sähkömoottorit kiellettiin, koska sähkömoottoreiden kehittyessä veneiden nopeudet kasvavat. Kielto tulee voimaan 15.5.2009.

Raasepori, Hankoniemen länsipuolinen saaristoalue

Raaseporiin Rögrundetin, Kalkholmenin, Notholmenin ja Gloholmenin väliselle vesialueelle on määrätty 15 km/h nopeusrajoitus. Neljä yksityishenkilöä esitti rajoituksen määräämistä. Kalkholmenin pohjoispuolella sijaitseva salmi kaartuu jyrkästi muodostaen lähes 90 asteen mutkan, ja Kalkholmenin luoteiskulman jyrkkäpiirteinen kallio muodostaa näköesteen mutkaa lähestyttäessä. Suurella nopeudella mutkaan saapuvat veneilijät eivät ehdi havaita tilannetta mutkan takana, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita toisille veneilijöille ja uimareille. Näin ollen ympäristökeskus katsoi nopeusrajoituksen tarpeelliseksi vesillä liikkujien turvallisuuden lisäämiseksi. Rajoitus tulee voimaan 15.5.2009.

Raasepori, Lohjanjärven eteläosa

Raaseporiin Lohjanjärvelle Västervikenin, Stubbvikenin ja Mangsholmenin alueille sekä Ruumissaaren ja Kirkkosaaren edustalle on määrätty 10 km/h nopeusrajoitus sekä kielto muodostaa aallokoita. Esityksen teki alueen kalastuskunta. 

Lohjanjärven eteläosissa lahdet ovat kapeita ja matalia sekä rannat tiheään asuttuja. Kovavauhtisesta vesiliikenteestä aiheutuu meluhaittaa ja aallokoita. Aallokot syövyttävät rantoja ja siirtävät ponttonilaitureita. Alueella pesii myös runsaasti vesilintuja, joille kovavauhtisesta vesiliikenteestä aiheutuu haittaa. Näin ollen ympäristökeskus pitää nopeusrajoitusta ja aallokonmuodostamiskieltoa tarpeellisina luonnon, muun ympäristön ja alueen yleisen virkistyskäytön suojaamiseksi. Päätös tulee voimaan 15.5.2009.

Lisätietoja:

  • Lakimies Tapio Korhonen, Uudenmaan ympäristökeskus, p. 0400 291 971, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Tarkastaja Tanja Ylitöyrä, Uudenmaan ympäristökeskus, p. 0400 292 896, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs