Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Skörden ökade med närmare en fjärdedel

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Skörden ökade med närmare en fjärdedel

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.02.2012 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Enligt Tikes skördestatistik uppgick den totala spannmålsskörden år 2011 till ungefär 3,7 miljarder kilo. Skörden ökade med knappt en fjärdedel, eller cirka 680 miljoner kilo, från år 2010. Skördeuppgifterna har blivit mer precisa jämfört med de preliminära uppgifter som publicerades i november. Dessutom har uppgifterna kompletterats med skördeuppgifter om vallar och andra jordbruksgrödor.<--break->

För samtliga spannmålsslag ökade odlingsarealerna och hektarskördarna från år 2010. Mest ökade veteproduktionen. Veteskörden var cirka 975 miljoner kilo, vilket var den hittills största i Finland.

År 2011 ökade odlingsarealen för vete med en femtedel jämfört med året innan. På grund av denna betydande ökning och höga hektarskördar steg produktionen av höstvete till nästan det dubbla och uppgick till 173 miljoner kilo. Odlingsarealen för vårvete ökade med cirka 13 procent och hektarskörden med 11 procent, vilket ledde till att den totala produktionen öka-de med 26 procent och uppgick till 801 miljoner kilo.

Odlingsarealen för råg ökade med en knapp tiondedel från år 2010. Skördenivån steg också, vilket innebar att rågproduktionen ökade med 14 procent från året innan och utgjorde omkring 78 miljoner kilo nu.

Fodersädesskörden ökade med cirka en femtedel

Korn är fortfarande det mest odlade spannmålsslaget i Finland. Kornskörden utgjorde omkring 1,5 miljarder kilo år 2011, vilket innebär en ökning på 13 procent jämfört med år 2010. Trots ökningen var den totala kornskörden den näst lägsta på 2000-talet.

Merparten av kornskörden, 1,2 miljarder kilo, utgjordes av foderkorn och 0,3 miljarder kilo av maltkorn. Produktionen av foderkorn ökade med 9 procent. Ökningen berodde främst på högre hektarskördar eftersom odlingsarealen visade en ytterst liten ökning. Odlingsarealen för malt-korn ökade med 11 procent och hektarskördarna med 18 procent. Produktionen av maltkorn ökade med en knapp tredjedel.

Orsakerna till en högre havreskörd var att såddarealen ökade med ungefär en tiondedel och hektarskörden också visade en ökning (+17 %) jämfört med året innan. Den totala havreskör-den, cirka 1 miljard kilo, var 29 procent större än år 2010.

Rybsproduktionen minskade avsevärt

År 2011 minskade odlingsarealen för rybs betydligt (-46 %) jämfört med rekordsiffrorna år 2010. Odlingsarealen för raps visade också en minskning (-10 %), medan hektarskördarna för både rybs och raps ökade. Hektarskörden för rybs ökade endast något (5 %), medan hektar-skörden för raps ökade med närmare 40 procent. På grund av den små odlingsarealen för raps var den totala rybs- och rapsskörden år 2011, cirka 115 miljoner kilo, 36 procent mindre än re-kordskörden år 2010.

Den totala produktionen av bondböna steg till 20 miljoner kilo (+23 %). Ökningen berodde näs-tan helt på en ökad hektarskörd, för odlingsarealen ökade med endast cirka 3 procent. Od-lingsarealen för ärter minskade med en femtedel, medan hektarskörden ökade med 14 procent. Den totala ärtproduktionen minskade med en tiondedel, från drygt 13 miljoner kilo till cirka 12 miljoner kilo.

Kumminproduktionen ökade på grund av att den produktiva kumminarealen ökade med cirka 30 procent, medan hektarskörden minskade något.
Timotejproduktionen ökade främst tack vare högre hektarskördar, för odlingsarealen ökade en-dast något från år 2010.

Högre potatis- och sockerbetesskördar

Odlingsarealen för potatis minskade något (-3 %) år 2011, medan hektarskörden ökade med 5 procent jämfört med året innan. Ökningen i hektarskörden kompenserade minskningen i od-lingsarealen eftersom den totala potatisskörden uppgick till 673 miljoner kilo. Mängden var un-gefär 2 procent större än år 2010. Odlingsarealen för sockerbetor minskade med cirka 4 procent, medan hektarskörden ökade med 29 procent och utgjorde 48 000 kilo. Den totala skörden av sockerbetor var över 675 miljoner kilo, vilket var 25 procent mer än år 2010.

Enligt uppgifter från odlarna minskade produktionsvolymerna för ensilage, både förtorkat och färskensilerat, jämfört med år 2010 (-8 % respektive -15 %). Det ledde till att den totala skör-den av ensilerad spannmål minskade med 9 procent. Höskörden minskade också något (-1 %).

För första gången innehåller skördestatistiken även uppgifter om rörflen som odlas för energi-produktion. Odlingsarealen för rörflen var drygt 15 000 hektar och hektarskörden drygt 2 900 kilo. Den totala produktionen blev därmed omkring 45 miljoner kilo.

Bakgrund till statistiken

Skördestatistiken baserar sig på uppgifter av odlarna. Informationen har samlats in via webb-tjänsten och per telefon från cirka 5 900 odlare. Odlingsväxternas skördearealer har räknats ut genom att subtrahera den totalt förstörda svinnarealen, som rapporterats i skördeskadeansök-ningarna, från odlingsarealen som angetts i odlarnas stödansökningar.

Statistiktabellerna publiceras i lantbruksstatistiktjänsten Matilda, på skördestatistik.

För ytterligare information
Tike, Statistiktjänster
Forskare Lauri Juntti, tel. 020 77 21 251
E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs