Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ny lag om bekämpning av invasiva främmande arter

Maa- ja metsätalousministeriö

Ny lag om bekämpning av invasiva främmande arter

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.10.2015 kl. 18:25
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

En ny lag ska förbättra bekämpningen av invasiva främmande arter. Riskdagen fick i dag en regeringsproposition som innehåller ett förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter. Syftet är att stoppa införsel, uppfödning och utsläppande av de mest invasiva arterna ut i naturen. Lagen är planerad att träda i kraft 1.1.2016.

Den nya lagen bottnar i EU:s förordning om invasiva främmande arter som bekämpar främmande arter i hela unionsområdet. En främmande art är särskilt invasiv om den hotar naturens biologiska variation. EU arbetar som bäst med att ta fram en förteckning över invasiva främmande arter som ska bli färdig i år.

I den nya lagen ingår bestämmelser utöver de arter som finns i EU-förordningen om andra invasiva främmande arter som kan orsaka skada i synnerhet i våra förhållanden. Bestämmelser om de arter som ska tas upp i den nationella förteckningen, om importförbud och övriga förbud ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Arbetet med förteckningen inleds inom kort.

I lagen understryks markägarnas och yrkesmänniskors ansvar. Markägare ska utrota de invasiva främmande arter som de upptäcker på fastigheten eller försöka stoppa spridningen om det finns risk för att arterna stort skadar naturens biologiska mångfald eller folkhälsan.

– I praktiken är det i synnerhet skyddsområden och områden nära dem där dessa arter kan skada hotade arter eller skyddade naturtyper. En ytterligare förutsättning är att utrotningen sker med vanliga metoder som också är rimliga till priset. Kravet gäller inte bekämpning av fåglar eller däggdjur, säger lagstiftningsrådet Pekka Kemppainen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Till exempel plantförsäljare och andra yrkesmänniskor ska se till att invasiva främmande arter inte sprider sig med produkterna eller jordmaterialet.

Lagen utgår från att vid sidan av förbud och krav hanterar man riskerna bättre genom information och rådgivning samt genom samarbete mellan myndigheter, människor, organisationer och företag i branschen, liksom i dag.

– Det är viktigt att även turister och nätaffärskunder fäster vikt vid det egna ansvaret när det gäller att förebygga spridning av invasiva främmande arter, understyrker Kemppainen.

Information om invasiva arter och anvisningar för bekämpning av arterna finns på Vieraslajit.fi där man också kan rapportera in förekomster av främmande arter.

Invasiva arter är arter av organismer, t.ex. prydnadsväxter, vilt, vattenorganismer eller skadegörare som spritt sig till nya växtplatser med hjälp av människan. I en ny omgivning kan dessa för oss främmande arter förändra miljön, tränga undan ursprungsarter, sprida sjukdomar eller orsaka skada till exempel på odlingsväxter eller skogsbruket. De kan också försvåra användningen av fastigheter och naturen för rekreation samt minska fastigheternas värde.

Invasiva främmande arter anses vara ett allvarligt globalt hot mot den biologiska mångfalden. Jättelokor, vresros, kräftpest, spansk skogssnigel, mink och alla farliga växtskadegörare har klassificerats som särskilt invasiva främmande arter i Finland. Enligt preliminär information kommer dock inte mink, som är viktig för den finska pälsuppfödningen, att befinna sig i EU-förteckningen över främmande arter.

Invasiva främmande arter sprids vanligtvis från trädgårdar eller med trädgårdsavfall. Djur däremot rymmer från farmer eller släpps eller flyttas ut i naturen av människan.

Ytterligare information lämnas på jord- och skogsbruksministeriet av:
lagstiftningsrådet Pekka Kemppainen, tfn 0295 162 456
konsultativa tjänstemannen Johanna Niemivuo-Lahti, tfn 0295 162 259
fornamn.efternamn@mmm.fi

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen: www.mmm.fi/frammande arter/remissammandrag

Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:317:FULL&from=FI

Den nationella portalen för främmande arter: vieraslajit.fi

Den nationella strategin för främmande arter: http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/67MIFeBdt/Vieraslajistrategia_tulostettava.pdf

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs