Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Mieslahden kaivoshankkeen ympäristövaikutukset arvioitu

Mieslahden kaivoshankkeen ympäristövaikutukset arvioitu

Julkaistu: 30.01.2009 klo 10:05
Julkaisija:

Mondo Minerals B.V. Branch Finlandin Mieslahden kaivoshankkeen ympäristövaikutustenarviointi (YVA) on saatu päätökseen. Ympäristövaikutustenarvioinnin jälkeen toiminnanharjoittajan on haettava hankkeelle vielä ympäristölupa.

Mondo Minerals B.V. Branch Finlandin Mieslahden kaivoshankkeen ympäristövaikutustenarviointi (YVA) on saatu päätökseen. Ympäristövaikutustenarvioinnin jälkeen toiminnanharjoittajan on haettava hankkeelle vielä ympäristölupa. YVA-selostuksesta annettiin kaikkiaan 23 lausuntoa ja mielipidettä. Useissa mielipiteissä kiinnitettiin huomiota kaivoshankkeen aiheuttamiin pöly-, melu-, ja vesistövaikutuksiin. Hankevaihtoehtojen muuttuminen YVA:n aikana sekä kaivosalueen sijainti lähellä NATURA-alueita herätti runsaasti kysymyksiä. YVA-ohjelmasta annetun lausunnon mukaisesti perustettiin seurantaryhmä, jossa oli edustettuina mm. kalastuskuntien, kylätoimikuntien sekä kunnan edustajat. Seurantaryhmän toiminta koettiin yleisesti hyödyllisenä tiedottamiskanavana.

Arviointiselostuksen voidaan kokonaisuutena katsoa täyttävän YVA-lain riittävyyden vaatimuksen. Selostus kattaa YVA-asetuksen sisältövaatimukset. Arviointi on tehty arviointiohjelman mukaisesti ja yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossa esitetyt asiat on keskeisiltä osin otettu huomioon.

Koko hankkeen ympäristövaikutustenarvioinnin heikkoutena on hankevaihtoehtojen muuttuminen kesken YVA-prosessin. Hankkeen varsinaiset toteuttamisvaihtoehdot, joiden kesken tullaan tekemään valintaa,  eivät ole päävaihtoehdot vaan todelliset vaihtoehdot liittyvät toimintojen sijoittamiseen, esim. sivukivien läjitysvaihtoehtoihin ja tielinjausvaihtoehtoihin. Eri läjitys-, tie- ja vesienhallinta vaihtoehtoehtojen vertailu on pintapuolista ja sivukivialueiden pohjarakenteet ja sivukivien läjitys on käsitelty suppeasti. Läjitysvaihtoehtojen vertailu erityisesti luontovaikutusten kannalta on puutteellista, ja VE2:n (Rytisuo) toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseksi tarvitaan lisätietoa. Kun kaikki ympäristövaikutukset huomioidaan, Kainuun ympäristökeskuksen mielestä toteuttamiskelpoisimpana läjitysvaihtoehtona tulisi tutkia VE2:a. Läjitysvaihtoehto VE1 (Heinimäki ja Antinmäen koillisrinne) aiheuttaisi enemmän haitallisia vaikutuksia luonnonsuojelukohteisiin sekä hävittäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan.   Lisäselvityksiä kaipaa myös luontodirektiivin liitteen IV eläinlajien tarkastelu, mukaan lukien viitasammakon mahdolliset lisääntymispaikat Pitkänperänlahdella ja Jormuanlahdella ja kaivos- ja louhosvesien johtamisen vaikutukset niihin.

Samanaikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa on toteutettu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointimenettely, jota koskevasta raportista Kainuun ympäristökeskus on antanut erillisen lausunnon. Lausunnossaan ympäristökeskus toteaa, että Natura-arviointi osoittaa Antinmäen-Kylmänpuron ja Hevossuon Natura-alueeseen kohdistuvien heikentävien vaikutusten olevan todennäköisiä, mutta tehdyt selvitykset eivät ole riittäviä vaikutusten merkittävyysasteen arvioimiseksi. Ympäristökeskus esittää Natura-arviointia täydennettäväksi lisäselvityksillä. Täydennystarve koskee ensisijaisesti tilannetta, jossa toiminnanharjoittaja hakee ympäristölupaa sivukiven läjitysvaihtoehto VE1:n mukaisesti.

Ympäristökeskuksen lausunto Mieslahden kaivoshankkeen YVA-selostuksesta (pdf 366 Kt)

Ympäristökeskuksen lausunto Natura-arvioinnista (168 Kt)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sari Myllyoja, Kainuun ympäristökeskus, puh. 0400 690 097

Luontoselvitykset ja Natura-arviointi:
Biologi Maarit Vainio, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 774 3812

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs