Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Luumäki – Imatrankoski -kaksoisraide – ympäristövaikutukset on arvioitu

Luumäki – Imatrankoski -kaksoisraide – ympäristövaikutukset on arvioitu

Julkaistu: 09.03.2009 klo 12:02
Julkaisija:

Luumäki–Imatrankoski-raja -ratahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut kuulemiskierroksella marraskuusta lähtien. Kaksoisraidetta rakennettaisiin yhteensä 76 km. Ympäristökeskus on antanut arviointiselostuksesta lausunnon, johon arviointimenettely päättyi.

Luumäki–Imatrankoski-raja -ratahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut kuulemiskierroksella marraskuusta lähtien. Kaksoisraidetta rakennettaisiin yhteensä 76 km. Ympäristökeskus on antanut arviointiselostuksesta lausunnon, johon arviointimenettely päättyi.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo, että vaihtoehojen valinta on tehty  riittävän vuorovaikutteisesti ja vaikutusalueen ihmisillä on ollut mahdollisuus olla mukana tarkasteltavien vaihtoehtojen suunnittelussa. Arviointimenettelyssä on tutkittu hankkeen kannalta keskeiset ympäristövaikutukset.

Vaikutusten tarkastelussa merkittävimmiksi on havaittu raideliikenteen aiheuttama melu ja tärinä. Raideliikennemelun lisäksi suunnittelualueella on arvioitu VT 6:n tie- ja raideliikenteen yhteismelua niillä jaksoilla, joilla rata ja tie ovat lähellä toisiaan. Melulaskenta on tehty yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti.

Arviointiselostuksen mukaan olisi mahdollista parantaa ennustetilanteen (vuosi 2030) melutasoa niin, että melutaso olisi jopa nykytilannetta merkittävästi alhaisempi liikennemäärien lisääntymisestä huolimatta. Tämä edellyttää kaikkien arvioinnissa mukana olleiden torjuntatoimenpiteiden toteuttamista. Jos meluntorjuntatoimenpiteitä ei tehdä, hanke lisää ohjearvot ylittävälle melulle altistuvien määrää lähes kolmekertaiseksi nykyiseen verrattuna. Arviointiselostuksen mukaan Ratahallintokeskuksella ei ole strategisia linjauksia meluntorjunnan toteuttamisesta, eikä se ole sitoutunut toteuttamaan arviointiselostuksessa esitettyjä suojaustoimenpiteitä. Toteutettava meluntorjunnan taso on siten ratkaisematta.

Tärinämallilla lasketun tärinän leviämisen ennusteessa virhetaso arvioidaan olevan suuri (+/- 30…50 %). Hankesuunnittelun edetessä on laskelmia tarkennettava ja rakenteellisten suojaustoimenpiteiden mahdollisuudet tutkittava kriittisillä alueilla. Kuntien maankäytön suunnittelussa tulisi ottaa huomioon melun lisäksi tärinälle alttiit alueet.  

Arviointimenettelyssä ei ole tarkasteltu riittävästi arvokkaissa kulttuuriympäristökohteissa olevien siltojen toteutustapoja. Saimaan kanavan ylittävää siltaratkaisua pidetään pääosin maisemaan sopivana, mutta Imatran Mansikkakosken siltaratkaisua huonosti sopivana. Ympäristökeskus katsoo, että tarkastelussa olleen Mansikkakosken sillan maisemavaikutuksia ei ole tutkittu riittävällä tarkkuudella. Ennen siltaa koskevaa päätöksen tekoa on selvitettävä vaihtoehtoisten siltaratkaisujen sopivuus maisemaan.

Pohjaveden suojaustarve tulee ratkaista vasta kun vedenhankinnan kannalta merkityksellisillä pohjavesialueilla on hydrogeologiset olosuhteet tutkittu tarkemmin. Ennen lopullisesta pohjavedensuojaustarpeesta päättämistä on oltava yhteydessä ympäristökeskukseen.

Meluntorjunnan ja tärinähaittojen lieventämistoimilla ratahanke on mahdollista saada valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaiseksi. Jos meluntorjuntaa ei toteuteta selostuksessa esitetyssä laajuudessa, tavoitteet jäävät osin saavuttamatta.

Arviointiselostus on ulkoasultaan ja sisällöltään erinomainen, siinä on esitetty selkeästi hankkeen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu. Arviointimenettelyyn osallistuneiden yhteistyö on ollut avointa. Erityiset kiitokset kuuluvat hankkeesta vastaavalle ja konsultille, jotka ovat edistyksellisesti perehtyneet hankkeen meluvaikutusten arviointiin ja yhteisten melutorjuntarakenteiden suunnitteluun tiehallinnon VT 6 -hankkeen kanssa. Kansalaisten tiedonsaanti ja osallistuminen ovat yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan olleet keskeisessä roolissa arviointimenettelyn aikana. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-lain vaatimukset.

Luumäki-Imatrankoski kaksoisraiteen rakentamista koskeva arviointiselostus ja ympäristökeskuksen siitä antama lausunto kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilla

/kas/yva > Vireillä olevat YVA-hankkeet

Lisätietoja

Ylitarkastaja Antti Puhalainen
Alueiden käyttö
GSM 040 778 9905

Tiedotus

Tiedottaja Sirpa Skippari
Luonto ja ympäristöntila
GSM 040 535 2028

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs