Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kosteikkojen yleissuunnittelu etenee Jalasjärvellä ja Kauhajoella

Kosteikkojen yleissuunnittelu etenee Jalasjärvellä ja Kauhajoella

Julkaistu: 25.11.2008 klo 09:56
Julkaisija:

Jalasjärven ja Kauhajoen alueella käynnistyi keväällä 2008 maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu. Kesän ja syksyn aikana suunnittelualueelta on kartoitettu monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen soveltuvia paikkoja sekä maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita.

Jalasjärven ja Kauhajoen alueella käynnistyi keväällä 2008 maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu. Kesän ja syksyn aikana suunnittelualueelta on kartoitettu monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen soveltuvia paikkoja sekä maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita. Yleissuunnittelun aikana kartoitetuille kohteille tullaan esittämään toimenpidesuosituksia, joiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. Toimenpidesuositusten toteuttaminen on maanomistajalle vapaaehtoista. Hanke toteutetaan vuosien 2008-2009 aikana.

Kauhajoen alueella maastokartoitusta on tähän mennessä tehty Päntäneenjoen ja Hyypänjoen valuma-alueilla, joilta löytyi alustavasti 16 kosteikon perustamiseen soveltuvaa paikkaa ja 19 luonnon monimuotoisuuskohdetta. Jalasjärvellä ehdittiin kesän ja syksyn aikana kartoittaa Koskutjärven ja Koskutjoen alaosan valuma-alueita. Jalasjärveltä kosteikkojen perustamiseen soveltuvia paikkoja on tähän mennessä kertynyt yhdeksän. Myös luonnon monimuotoisuuskohteita on alustavasti inventoitu yhdeksän. Maastotöitä jatketaan ensi vuoden keväällä ja kesällä mm. Kainastonjoen valuma-alueella Kauhajoella sekä Hirvijärven ja Madesluoman valuma-alueella Jalasjärvellä. Myös mainittujen jokien valuma-alueiden ulkopuolella sijaitsevat kohteet huomioidaan hankkeessa yhteydenottojen perusteella. Maastotyön tulokset kootaan hankkeen päätteeksi julkaistavaan raporttiin.

Viime vuosikymmenten aikana maisema on muuttunut yksipuolisemmaksi ja luonnon monimuotoisuus vähentynyt maatalousympäristössä. Vesistöihin ja luonnon uomiin kuuluneet kosteikot ja tulva-alueet ovat harvinaistuneet samalla, kun maatalousalueilta huuhtoutuva ravinne- ja kiintoainekuormitus on lisääntynyt. Monivaikutteisten kosteikkojen perustaminen edistää vesiensuojelua ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Kosteikkopaikkojen lisäksi suunnitelmassa huomioidaan luonnon monimuotoisuuskohteet, joita ovat maatalousympäristöön rajautuvat tai perinteisessä maatalouskäytössä olleet luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet, kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, metsien reunavyöhykkeet, metsäsaarekkeet, ladot ympäristöineen, arvokkaat lintupellot, kiviaidat ja -röykkiöt sekä uhanalaisten lajien esiintymät.

Hankkeella pyritään kohdentamaan maatalouden ympäristötuen erityistukia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviin kohteisiin. Suunnitelmassa esitetään inventoiduille kohteille toimenpidesuosituksia, joita maanomistajat voivat halutessaan toteuttaa ja rahoittaa ei-tuotannollisilla investointituilla ja maatalouden ympäristötuen erityistuilla. Suunnitelman toivotaan toimivan viljelijöille kannustimena ja apuna tarkempien tilakohtaisten suunnitelmien laadintaan. Viljelijöiden lisäksi myös rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea ei-tuotannollisia investointitukia monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen sekä arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Kosteikkojen osalta yleissuunnitelmalla on tärkeä rooli, sillä alueellamme vain yleissuunnitelmassa mukana olevat kohteet voivat saada kosteikon perustamiseen tarkoitettua ei-tuotannollista investointitukea.Viljelijöiltä toivotaankin näkemyksiä ja ehdotuksia erityisesti kosteikkojen perustamiseen soveltuvista paikoista. Keväällä 2009 järjestetään molemmissa suunnittelukunnissa yleisötilaisuudet, joissa esitellään yleissuunnittelun kohteita sekä informoidaan ei-tuotannollisista investointituista ja ympäristötuen erityistuista. Lisäksi tarkastellaan kosteikon perustamiseen liittyviä asioita.

Hanketta koordinoi Länsi-Suomen ympäristökeskus ja rahoituksesta vastaa Maa- ja metsätalousministeriö. Yleissuunnitelma tehdään yhteistyössä Jalasjärven kunnan, Kauhajoen kaupungin, Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen, ProAgria Etelä-Pohjanmaan, Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan riistanhoitoyhdistyksen sekä viljelijöiden, tuottajajärjestöjen ja paikallisten yhdistysten kanssa.

Lisätietoja

  • Suunnittelija Johanna Kullas, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 541 3324

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs