Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Korjaus: Karstulan ja Kyyjärven maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma valmistunut

Korjaus: Karstulan ja Kyyjärven maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma valmistunut

Julkaistu: 11.12.2008 klo 15:18
Julkaisija:

Tekstin viimeiseen kappaleeseen on tehty tukien hakuaikoja koskeva korjaus. Pahoittelemme virhettä.

Tekstin viimeiseen kappaleeseen on tehty tukien hakuaikoja koskeva korjaus. Pahoittelemme virhettä.

Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta

Kesällä 2008 käynnistynyt Karstulan ja Kyyjärven kuntien maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnittelutyö on saatettu päätökseen. Suunnittelualue käsittää Karstulan ja Kyyjärven kunnissa Kyyjärven, Kiminginjärven, Kiminginjoen ja Oikarinjoen maatalousvaltaisia alueita.

Maastotöiden aikana suunnittelualueelta kartoitettiin kosteikoille luontaisia paikkoja, joihin on maataloustukien avulla mahdollista perustaa vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä monivaikutteisia kosteikkoja. Lisäksi suunnittelualueen tiloilta kartoitettiin maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita.

Lopulliseen suunnitelmaan valikoitui kaikkiaan 52 kohdetta. Näistä kosteikkojen perustamispaikkoja tai paikkoja, jossa olisi tarvetta muille vesiensuojelutoimille, on 15 kappaletta ja lumo-kohteita 37. Lisäksi osoitettiin joitakin suojavyöhykkeille sopivia kohteita. Maastotöiden pohjalta laadittiin julkaisu, joka on postitettu kohteiden maanomistajille. Suunnittelutyö tehtiin Keski-Suomen ympäristökeskuksessa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Kissankellot ja kiviaidat säilyvät hoitamalla

Tulvapellot ja ojien levennykset sopivat
kosteikkojen perustamispaikoiksi.
Kuva: Ilona Yliniemi

Suunnittelualueilta kartoitetut maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet ovat muun muassa erilaisia pellon ja metsän välisiä reunavyöhykkeitä, saarekkeita, peltoteiden ja avo-ojien pientareita, kosteikkoja, latojen ja riihien ympäristöjä sekä perinnebiotooppeja. Löytyneet luonnon monimuotoisuuskohteet on suunnitelmajulkaisuissa rajattu kartoille elinympäristötyypeittäin ja niille on annettu hoitosuosituksia.

Kosteikot ovat elinympäristöjä, jotka ovat osa maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta. Ne ovat usein tärkeitä linnuston kannalta ja voivat toimia eläinten suoja-, ruokailu- ja pesimispaikkoina. Maatalousalueilla kosteikkoja on mm. ojien yhtymäkohdissa, rantavyöhykkeillä ja peltojen painanteissa. Monivaikutteisten kosteikkojen perustamisella voidaan pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Yleissuunnitelma esittelee kohteiden hoidon ja perustamisen rahoitusvaihtoehdot

Tarkoitus on, että julkaisu löytää tiensä viljelijöiden käyttöön, jotta nämä voivat hyödyntää sitä osana maataloustoimintaa. Yleissuunnittelu on väline, jolla pyritään lisäämään maanomistajien tietämystä kosteikoiden perustamisesta ja hoidosta sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävistä kohteista ja niiden hoidosta. Pyrkimyksenä on innostaa viljelijöitä hoitamaan kohteitaan luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistävillä tavoilla ja hakemaan hoidon rahoittamiseksi siihen tarkoitettuja tukia. Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on aina vapaaehtoista.

Kartoituksessa esitettyjen kohteiden hoitoon on mahdollista hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia ja ei-tuotannollisten investointien tukea. Kohteille soveltuvia erityistukimuotoja on yhteensä neljä: perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, monivaikutteisen kosteikon hoito ja suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito. Uutta ei-tuotannollisten investointien tukea voi hakea kosteikon perustamiseen sekä perinnebiotoopin kunnostamiseen. Kohteelle parhaiten sopiva tukimuoto käy ilmi kohdekuvauksesta. Tukia voivat hakea maanviljelijät, mutta perinnebiotooppeja ja kosteikkoja koskevia tukia voivat hakea myös rekisteröityneet yhdistykset Leader-toimintatavan kautta.

Erityistukien hakuaika on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ei-tuotannollisten investointien tukien hakuaika on ensi vuoden osalta vielä avoin. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosastolle.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, puh. 040 555 8925

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs