Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Erityisympäristötuki ei riitä pelastamaan perinnemaisemia

Erityisympäristötuki ei riitä pelastamaan perinnemaisemia

Julkaistu: 10.02.2009 klo 11:07
Julkaisija:

Alueellisissa ympäristökeskuksissa on laadittu perinnebiotooppien hoito-ohjelmat. Tavoitteena on suunata voimavarat arvokkaimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin. Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on laadittu valtakunnallinen katsaus perinnemaisemien hoitotilanteeseen, hoidon järjestämisen ongelmiin ja ympäristöhallinnon lähivuosien tavoitteisiin.

Alueellisissa ympäristökeskuksissa on laadittu perinnebiotooppien hoito-ohjelmat. Tavoitteena on suunata voimavarat arvokkaimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin. Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on laadittu valtakunnallinen katsaus perinnemaisemien hoitotilanteeseen, hoidon järjestämisen ongelmiin ja ympäristöhallinnon lähivuosien tavoitteisiin.

Perinnemaisemat ovat pitkään jatkuneen perinteisen karjatalouden muovaamia luontotyyppejä eli perinnebiotooppeja ja niihin liittyvistä rakenteita. Ilman perinteistä tai perinteisen kaltaista maankäyttöä niityt ja hakamaat umpeutuvat ja laitumet rehevöityvät, mikä on johtanut niillä esiintyvien luontotyyppien ja lajiston harvinaistumiseen ja uhanalaistumiseen.

Perinnemaisemien hoito ei ole edistynyt tavoitteiden mukaisesti

Valtakunnallinen hoitotyöryhmä asetti vuonna 2000 tavoitteeksi 60 000 hehtaarin saamisen hoidon piiriin vuoteen 2010 mennessä. Tästä tavoitteesta tullaan jäämään selvästi. Vuosina 1991-1998 tehtiin valtakunnallinen kartoitus, jossa tunnistettiin noin 18 600 hehtaaria arvokkaita perinnemaisemia. Niistä oli säännöllisen laidunnus- tai niittohoidon piirissä vuosituhannen puolivälissä noin puolet. Hoidon ulkopuolella olevaa noin kahta tuhatta kohdetta uhkaa umpeenkasvun lisäksi mm. rakentaminen, metsittäminen ja puuston hakkuut. Toisaalta 2000-luvulla on inventoitu yli 600 uutta kohdetta, ja maatalouden erityisympäristötuen avulla on saatu uusia alueita hoidon piiriin. Uudet kohteet mukaan lukien perinnemaisemia ja kunnostuskelpoisia kohteita on tiedossa n. 40 000 ha, josta oli hoidon piirissä 2000-luvun puolivälissä lähes 30 000 ha.

Tarvitaan uusia rahoituskeinoja ja lisää hoitajatahoja

Vuonna 2006 rahoitettiin viljelijöille myönnettävän erityistuen perinnebiototoopin hoitosopimuksilla lähes 25 000 hehtaarin hoitoa noin 7 miljoonalla eurolla. Myös Metsähallitus ja Museovirasto ovat merkittäviä perinnemaisemien hoitajia. Leader -toimintavan kautta kanavoitava erityistuki lisää yhdistysten hoitomahdollisuuksia. Ympäristökeskuksilla on vastuu mm. Natura-verkoston yksityismaiden sekä alueellisissa hoito-ohjelmissa arvokkaimmiksi ja kiireellisimmiksi arvioitujen perinnemaisemien hoidosta. Maatalouden erityistuen ulkopuolista rahoitusta on niukasti. Maanomistajat hoitavat lähes 2000 ha perinnemaisemia ilman korvausta.

Hoidettua alaa ja panostusta tilakohtaiseen neuvontaan lisättävä

Valtakunnallisessa katsauksessa on esitetty ympäristöhallinnon lähivuosien tavoitteita perinnemaisemien hoidolle ja siinä tarvittaville resursseille. Kiireellisimmiksi arvioitujen kohteiden hoito tulee järjestää ja hoidettu ala lisätä 40 000 hehtaariin vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota pienten perinnemaisemien ja harvinaisten luontotyyppien hoidon edistämiseen.

Perinnemaisemien edustavuus on turvattava seuraamalla niiden tilaa ja ohjaamalla hoitoa tilakohtaisella neuvonnalla ja hoitosuunnitelmin. Seurannan yhtenäistämiseksi on kehitettävä puuttuva valtakunnallinen seurantajärjestelmä. Tarvitaan myös päivittyvä ja avoimessa käytössä oleva paikkatiedon sisältävä perinnemaisemarekisteri, jotta kohteet voidaan huomioida maankäytön suunnittelussa ja hankkeissa. 

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää mm. lisäresursseja ympäristöhallintoon ja hoitotyöhön. Tavoitteen mukaiset hoidon rahoitustarve on vuosittain 17 miljoonaa euroa (v. 2012), josta voidaan ohjata erityistuella maaseudulle viljelijöiden suorittamaan hoitoon noin yhdeksä miljoonaa euroa. Kiireellisimpien kohteiden osuus on rahoitustarpeesta noin 2 miljoonaa euroa.  

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa alueelliset hoito-ohjelmat

Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa laadittuja hoito-ohjelmia (Satakunta v. 2007 ja Varsinais-Suomi v. 2008) on toteutettu jo parin vuoden ajan. Maanomistajille on tiedotettu perinnemaisemien hoitotarpeesta, oikeista hoitotavoista, sekä hoidon rahoituskeinoista. Ympäristökeskus auttaa myös laiduneläinten vuokraamisessa tai alueen vuokraamisessa karjatilalliselle tai esim. hoidosta kiinnostuneille yhdistyksille. Yhdistysten toivotaankin ottavan hoidettavakseen etenkin pienialaisia, niitettäviä ketokohteita. Kesällä 2008 järjestettiin ympäristökeskuksen toimesta hoito arvokkaille keto- ja niittykohteille mm. Kiskossa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Paimiossa, ja Salossa. Hoidon suoritti joko maanomistaja, yhdistys tai kilpailutettu urakoitsija.

Lounais-Suomesta on tiedossa tällä hetkellä yli 1600 perinnemaisemaa, joiden yhteispinta-ala on yli 9 400 hehtaaria. Säännöllisessä laidunnus- tai niittohoidossa tästä alasta oli vuonna 2005 yli 6 000 ha. Tavoitteena on, että kiireellisimmiksi arvioidut sata kohdetta ja kaikkiaan 11 000 ha olisi hoidon piirissä v. 2012.

Lisätietoja:

Suunnittelija Ritva Kemppainen, puh. 050 433 9908

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs