Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Biohiilipelletin tuotannolla ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia

Miktech Oy

Biohiilipelletin tuotannolla ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia

Tiedote.
Julkaistu: 30.11.2012 klo 14:36
Julkaisija: Miktech Oy

Mikkelin seudun Osaamiskeskus on teettänyt selvityksen Ristiinaan suunnitellun kaupallisen kokoluokan torrefiointilaitoksen ja teknologian pilotointilaitoksen ympäristövaikutuksista sekä laitosten mahdollisista ympäristöriskeistä. Selvityksen mukaan haittavaikutukset ovat vähäisiä ja paikallisia, ja kokonaisvaikutus positiivinen laitoksen korvatessa fossiilista polttoainetta uusiutuvalla puupelletillä.

Puun torrefiointi vastaa globaaliin tavoitteeseen kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Torrefioidulla puupelletillä voidaan korvata kivihiiltä olemassa olevissa kivihiilivoimalaitoksissa ilman teknologisia muutoksia. Puu katsotaan hiilidioksidineutraaliksi polttoaineeksi, ja näin ollen kokonaishiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Etelä-Savossa on maan parhaat metsäbiomassavarat, joiden hyödyntämiselle perustuu aie perustaa metsähakkeen torrefiointi- ja pelletointilaitos Ristiinan Pellosniemelle. Koska tekniikka biomassan jalostustapana on verrattain uusi, teknologiaa on tarkoitus pilotoida Mikkelin Pursialan voimalaitosalueella. Pilotointi on pienimuotoista ja tilapäistä: pilotoinnin on tarkoitus kestää yhden kalenterivuoden, jonka aikana tuotetaan noin 3 000 t torrefioitua pellettiä voimalaitostestejä varten. Kaupallisen kokoluokan laitoksen tuotannon volyymi on 200 000 t vuodessa, ja laitoksen on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2015.

Pilotointilaitoksen merkittävimpänä ympäristövaikutuksena voidaan pitää melua, sekä materiaalin pölyämistä. Nämä ovat kuitenkin paikallisia vaikutuksia, jotka ovat minimoitavissa, ja jotka pysyvät pääasiassa teollisuusalueen sisällä. Prosessikaasut poltetaan, joten ilmaan pääsevät yhdisteet ovat lähinnä hiilidioksidia ja hiilimonoksidia sekä typen oksideja. Pilottilaitos toimii enintään kahdessa vuorossa, joten päivittäinen meluaika on enintään 16 tuntia. Materiaalin pölyämistä minimoidaan koteloiduilla kuljettimilla, sekä huoltotoimenpiteiden ajoittamisella sellaiseen aikaan, jolloin tuuli ei kuljeta pölyä asuinrakennuksiin päin. Pilottilaitoksen aiheuttama liikenteen lisäys on marginaalinen alueen muuhun raskaaseen liikenteeseen nähden, ja esteettiset vaikutuksetkin jäävät pienikokoisella laitoksella vähäisiksi.

Kaupallisen kokoluokan laitoksen vaikutukset ovat luonnollisesti määrällisesti suuremmat, mutta suhteessa pilottilaitosta pienemmät, koska laitos on monilta osin pientä laitosta tehokkaampi. Torrefioinnissa syntyvät prosessikaasut hyödynnetään energiantuotannossa, jolloin laitos on käytännössä energiaomavarainen. Torrefiointilaitos on tarkoitus perustaa Ristiinan biologistiikkakeskuksen yhteyteen, jolloin alueella olisi puun torrefioinnin lisäksi logistiikkakeskustoimintaa. Koko logistiikkakeskuksen toiminnoille on tehty melumallinnus samoilla lähtötiedoilla, joita on käytetty muiden ympäristövaikutusten arviointiin, ja laitoksen melutaso on mahdollista pitää sallittujen raja-arvojen sisällä. Liikenteen ympäristövaikutuksia on mahdollista vähentää suosimalla rautatie- ja vesistökuljetuksia.

Selvityksessä ei löytynyt merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, ja kokonaisvaikutus on ennemminkin positiivinen, kun korvataan fossiilista polttoainetta uusiutuvalla puupelletillä. Tämä edistää omavaraisuutta energiantuotannossa ja vähentää hiilidioksidin päästöoikeuksien tarvetta. Alueina Pursiala ja Pellosniemi soveltuvat tämänkaltaiseen toimintaan erinomaisesti, sillä molemmilla laitoksilla tulee olemaan synergiaetuja olemassa olevan teollisen toiminnan kanssa. Lisäksi Pellosniemen laitoksen sijoittelua tukee erinomainen logistinen sijainti. Suuren kokoluokan laitoksen perustamisella on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Ympäristövaikutusten selvitys pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, olemassa olevien laitosten mitattuihin päästöihin sekä teknologiatoimittajien haastatteluihin. Ristiinan laitokselle on tehty melumallinnus, jonka tuloksia hyödynnettiin kokonaisvaikutusten arvioinnissa.

Englanninkielinen raportti on saatavilla pdf-muodossa osoitteessa miktech.fi/media/julkaisut.

Lisätietoja:

Fiia Nurminen, projektityöntekijä, fiia.nurminen@miktech.fi, +358 440 361 623,
Mika Muinonen, kehityspäällikkö, mika.muinonen@miktech.fi, +358 440 361 604

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi 

 

Bioenergian käytön edistäminen on Mikkelin seudun elinkeinopolitiikan kehittämisen kärkihanke, jonka toimintaa toteuttaa Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri. Klusterin toimijoina on seudun yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja viranomaistahoja. Biosaimaan yhtenä tavoitteena on metsään perustuvan bioenergian tuotannon lisääminen.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs