Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » HYY hakee tiedottajaa | HUS söker informatör | HYY in search of communications officer

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

HYY hakee tiedottajaa | HUS söker informatör | HYY in search of communications officer

Tiedote.
Julkaistu: 29.04.2016 klo 12:14
Julkaisija: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Tiedottajamme jää opintovapaalle, ja tarvitsemme hänelle uuden, kunnianhimoisen ja entistä ehomman sijaisen 6. kesäkuuta alkaen.

Uusi tiedottajamme syttyy yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, suurista tapahtumista ja työyhteisön väsymättömästä sparrauksesta. Hän siivilöi toiminnastamme 27 000 jäsentämme, mediaa, päättäjiä tai sidosryhmiä kiinnostavat asiat – ja kertoo asiat kiinnostavasti ja oikeissa kanavissa. Tiedottajalla on myös missio tehdä HYYstä ohittamaton mielipidevaikuttaja yliopisto-opiskelua ja opiskelijoiden asemaa koskevassa julkisessa keskustelussa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on yli 27 000 yliopisto-opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii jäsenistönsä ja piirissään toimivien järjestöjen etu- ja palveluorganisaationa. Etsimme työyhteisöömme tiedottajaa opintovapaan sijaiseksi, määräajan voimassa olevaan työsuhteeseen 6.6.2016–17.2.2017 tai sopimuksen mukaan.

Tiedottaja vastaa HYYn monipuolisesta tiedotuksesta ja tukee koko ylioppilaskunnan vaikuttamistyötä. Jäsenillemme tiedotetaan palveluista, tapahtumista ja edunvalvonnasta ja niitä mainostetaan niin printissä, verkossa kuin yliopiston seinillä. Tiedottaja vastaa HYYn verkkosivujen ylläpidosta ja uudistamisesta. Hän kehittää ja hallitsee HYYn sosiaalisia medioita, kirjoittaa tiedotteet, editoi kannanottoja ja lausuntoja sekä tuottaa julkaisuja ideoista painoon asti. Tiedottaja pitää luontevasti ja johdonmukaisesti yhteyttä mediaan ja sidosryhmiin. Hän on myös HYYn sisäinen kouluttaja hallitukselle ja asiantuntijoille ja konsultoi työyhteisöä jatkuvasti viestintäasioissa.

Työskentely ylioppilaskunnassa vaatii oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, ketteryyttä muuttuvien tilanteiden hallinnassa sekä hyvää paineensietokykyä. Myös taito hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ylioppilaskunnan eri toimialoilta ja kyky nauttia ajoittaisesta kiireestä on tarpeen.

Edellytämme hakijalta kokemusta viestintätyöstä ja sosiaalisen median käytöstä tavoitteelliseen viestintään, projektinhallinnasta ja julkaisujen toimittamisesta. Odotamme myös luontevaa suullista ja virheetöntä kirjallista ilmaisutaitoa suomeksi sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Opiskelijakulttuurin tuntemus ja tausta ylioppilasliikkeessä tai opiskelijajärjestömaailmassa luetaan eduksi. Erityisesti toivomme hakijalta intoa HYYn viestinnän uudistamiseen.

Alkupalkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti 2270,85 euroa kuukaudessa mahdollisine kokemus- ja koulutuslisineen. Palkkaan kuuluu lisäksi lounasetu. HYYn hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Jannica Aalto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Mannerheimintie 5 A, 2. kerros, 00100 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi viimeistään perjantaina 13.5. klo 12.00. Haastattelut pidetään tiistaina 17.5. ja torstaina 19.5. HYYn hallitus tekee lopullisen valinnan kokouksessaan 26.5.

Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja Susanna Jokimies (puh. 050 543 9610) ja pääsihteeri Jannica Aalto (puh. 0400 816 426). HYYn toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.hyy.fi.

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakemuksia runsaslukuiselta joukolta eritaustaisia ihmisiä.


HUS söker informatör

Vår informatör ska bli studieledig och nu söker vi en ambitiös och duktig vikare för honom från och med 6 juni.

Vår nya informatör tänder på samhälleligt påverkande och stora evenemang och är en outtröttlig sparringpartner i arbetsgemenskapen. Informatören silar ut det som är intressant för våra 27 000 medlemmar, medierna, beslutsfattarna och våra intressentgrupper – och kan förmedla informationen på ett intressant sätt och i de rätta kanalerna. Informatörens mission är också att göra HUS till en beaktansvärd opinionsbildare i den offentliga debatten om universitetsstudierna och studenternas ställning.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med mer än 27 000 universitetsstudenter som medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för medlemmarna och de föreningar som verkar inom studentkåren. Till vår arbetsgemenskap söker vi nu en vikarie för informatören under hans studieledighet, för en tidsbunden anställning under tiden 6.6.2016–17.2.2017 eller enligt överenskommelse.

Informatören ansvarar för HUS mångsidiga informationsarbete och stöder studentkårens påverkansarbete. HUS informerar medlemmarna om tjänster, evenemang och intressebevakning i tryckta medier, på webben och på universitetets väggar. Informatören ansvarar för att upprätthålla och förnya HUS webbsidor. Hen utvecklar och administrerar HUS kanaler i de sociala medierna, skriver pressmeddelanden och bulletiner, redigerar ställningstaganden och utlåtanden och ansvarar för produktionen av publikationer, från idé till tryckning. Informatören håller kontakt med medier och intressentgrupper på ett naturligt och konsekvent sätt. Hen fungerar också som utbildare för styrelsen och de sakkunniga i HUS och ger hela tiden arbetsgemenskapen konsulthjälp i mediefrågor.

Arbetet i studentkåren kräver initiativrikedom och flexibilitet, förmåga att snabbt anpassa sig till nya situationer och god stresstålighet. Förmåga att gestalta stora ämneshelheter inom studentkårens verksamhetsområden och förmåga att njuta av tillfällig stress behövs också.

Av de sökande förutsätter vi att de har erfarenhet av mediearbete, av att använda sociala medier för målinriktad information, av projektadministration och redigering av publikationer. Vi förväntar oss också förmåga att uttrycka sig ledigt i tal och felfritt i skrift på finska, samt goda kunskaper i svenska och engelska. Kännedom om studentkulturen och en bakgrund i studentrörelsen eller studentföreningsvärlden är meriterande. Vi ser speciellt att de sökande ivrar för att förnya HUS information och kommunikation.

Grundlönen är i enlighet med studentkårernas kollektivavtal 2270,85 euro per månad, plus eventuella erfarenhets- och utbildningstillägg. I lönen ingår dessutom lunchförmån. Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning riktas till HUS styrelse och de ska vara HUS tillhanda senast fredag 13.5 kl. 12.00 på adressen Jannica Aalto, Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 Helsingfors, eller elektroniskt till hallinto@hyy.fi. Intervjuer hålls tisdag 17.5 och torsdag 19.5. HUS styrelse gör det slutgiltiga valet på sitt möte 26.5.

Mera information ger styrelsens ordförande Susanna Jokimies (tfn 050 543 9610) och generalsekreterare Jannica Aalto (tfn 0400 816 426). På adressen www.hyy.fi kan man bekanta sig närmare med studentkåren och dess verksamhet.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi ser gärna ansökningar av ett stort antal personer med olika bakgrund.


HYY in search of communications officer

Our current communications officer is taking a study leave, and we need a new, ambitious and enthusiastic replacement for him from 6 June onwards.

Our new communications officer loves large events, having impact on society and tirelessly spurring on their co-workers. They will wade through our activities to find most interesting issues for our 27,000 members, media, decision-makers or interest groups – and present those issues in an appealing manner in the right channels. Our communications officer’s mission is to make HYY a thought leader that cannot be ignored in public debate concerning university studies and students’ status.  

The Student Union of the University of Helsinki (HYY) is a corporation consisting of 27,000 university students and subject to public law. The Student Union acts as an advocacy and service organisation for its members and for the organisations that operate under HYY. We are looking for a communications officer to join our work community as a study leave substitute on a fixed-term contract from 6 June 2016 to 17 February 2017 or according to contract.

The communications officer is in charge of HYY’s diverse communications and supports the entire Student Union’s advocacy work. They inform our members of services, events and advocacy work as well as advertise these matters in print, on the web and on the University’s walls and notice boards. The communications officer is in charge of maintaining and reforming HYY’s website. They develop and manage HYY’s social media, write notices, edit statements and produce publications from ideas right up to print. The communications officer keeps in contact with the media and interest groups in a natural and consistent manner. They are also the internal trainer at HYY for both the board and specialists, constantly consulting their work community on issues related to communication.

Working at the Student Union requires taking initiative, being flexible and agile in navigating fluctuating situations and being able to handle pressure. The ability to comprehend complex issues from different sectors of the Student Union and to enjoy occasional hectic periods are both also valuable assets.

We expect the applicant to have experience of work in communications, of using social media for target-oriented organisational communication, of project management and of editing publications. We also expect them to exhibit both natural oral skills and flawless written skills in Finnish as well as good skills in Swedish and English. Knowledge of student culture and a background in either the student movement or student organisations is considered beneficial. In particular, we would hope the applicant is enthusiastic about reforming HYY’s communications.

The starting salary is 2270.85 euros per month plus potential bonuses for experience and education, as per the student unions’ collective agreement. The salary also includes a lunch benefit. Free-form applications and CVs addressed to HYY’s board should be sent either to Jannica Aalto, Student Union of the University of Helsinki, Mannerheimintie 5 A, 2nd floor, 00100 Helsinki, or electronically to hallinto@hyy.fi, by Friday 13 May at noon. Interviews will be held on Tuesday 17 May and Thursday 19 May. HYY’s Board will make the final decision in its meeting on 26 May.

For more information, please contact Chair of the Board Susanna Jokimies (tel. 050 543 9610) or Secretary General Jannica Aalto (tel. 0400 816 426). To familiarise yourself with HYY’s activities, please visit www.hyy.fi.

HYY emphasises diversity and equality in all its activities. We hope to receive applications from a large number of people with different backgrounds.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs