Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Hyrda arbetstagare uppvisar stor arbetstillfredsställelse

Hyrda arbetstagare uppvisar stor arbetstillfredsställelse

Tiedote.
Julkaistu: 28.03.2011 klo 10:00
Julkaisija: OSG Viestintä Oy

Undersökningen bland hyrda arbetstagare 2011 som bemanningsföretaget VMP Group låtit genomföra visar att

  • Inhyrda arbetstagare enligt de flesta parametrar är mer nöjda med sitt arbete än kontrollgruppen.
  • De flesta inhyrda arbetstagare upplever att livssituationen skulle försvåras om de inte hade möjlighet till bemanningsuppdrag.
  • Majoriteten av de tillfrågade är intresserade av deltidsjobb av familjeskäl samt när pensionsåldern närmar sig.
  • De flesta inhyrda arbetstagare förhåller sig positivt eller neutralt till personer med invandrarbakgrund eller utlänningar som sina närmaste arbetskamrater.

Under slutet av förra året och början av innevarande år intervjuade Taloustutkimus Oy på uppdrag av bemanningsföretaget VMP Group mer än 1 600 uthyrda arbetstagare och drygt 800 beslutsfattare i företag som köper hyrd arbetskraft. Undersökningen bland bemanningspersonal genomfördes nu för fjärde gången. Motsvarande tidigare undersökningar har gjorts åren 2003, 2005 och 2007. Inhyrd personal jämfördes nu för första gången med andra finländska arbetstagare. Som kontrollgrupp utvaldes 2 824 personer som i Taloustutkimus personalundersökning våren 2010 hade utvärderat sina arbetsgivare.

En inhyrd person är anställd av ett bemanningsföretag men utför sitt arbete hos ett kundföretag. Bemanningsföretaget påtar sig då arbetsgivarens åligganden, såsom arbetstagarens lön och andra arbetsgivaravgifter, och fakturerar kundföretaget för det arbete som arbetstagaren utfört.

Nivån av arbetstillfredsställelse är hög

Sju av tio inhyrda personer var nöjda med sitt arbete och deras nivå av arbetstillfredsställelse var högre än hos arbetstagare i allmänhet. På skalan 1–5 låg nivån av arbetstillfredsställelse hos de inhyrda arbetstagarna på 3,85 medan motsvarande siffra hos kontrollgruppen var 3,59.

– Den inhyrda personalen var också mer entusiastisk över sitt arbete än kontrollgruppen och de upplevde i högre grad att deras arbete uppskattades. Bland de inhyrda arbetstagarna var betydligt fler än i kontrollgruppen beredda att rekommendera sin arbetsgivare också till andra, berättar Merja Tuominen, forskningschef vid Taloustutkimus.

69 procent av de inhyrda arbetstagarna var entusiastiska över sitt arbete. Majoriteten av dem (79 procent) var ofta beredda att anstränga sig lite extra för att uppnå bästa möjliga resultat i sitt arbete. Också detta antal var större än hos kontrollgruppen. De flesta inhyrda arbetstagare upplevde att deras arbetsinsats har betydelse för respektive arbetsplats framgång. Detta uppgav 68 procent av de tillfrågade. Trots att varannan ville att arbetet ständigt skulle medföra nya utmaningar ansåg de flesta (61 procent) att de nuvarande arbetsuppgifterna var tillräckligt varierande.

–  Arbetstillfredsställelsen hos bemanningspersonalen beror till stor del på deras kontaktperson. Undersökningen visar att vår styrka är våra yrkeskunniga, lättillgängliga och pålitliga kontaktpersoner – samt förstås ett inspirerande arbete, säger VMP Groups verkställande direktör Mika Kaukonen.

Merparten av de tillfrågade (93 procent) förhöll sig positivt eller neutralt till tanken att deras närmaste arbetskamrat skulle ha invandrarbakgrund eller utländskt ursprung. Bara 5 procent förhöll sig negativt till tanken.

Livet skulle bli svårare utan bemanningsarbete

Även tidigare undersökningar har visat att den viktigaste orsaken till att man tar emot bemanningsuppdrag är svårigheten att få en fast anställning. Denna orsak uppgavs av 43 procent av dem som sökt sig till bemanningsföretag. Det var ett viktigt motiv i synnerhet för dem som arbetar enbart som inhyrda arbetstagare. Bland ungdomar och dem som tar emot sporadiska bemanningsuppdrag framkom även andra orsaker, till exempel möjligheten till extra inkomster och en livssituation där heltidsarbete inte är möjligt. Variation, arbetets frihet och svårigheten att få en fast anställning var något mindre sällan än tidigare orsaken till att man tog anställning som inhyrd personal.

Om möjligheten till bemanningsuppdrag inte fanns uppgav nästan tre fjärdedelar att livssituationen skulle försvåras. I det här avseendet har attityderna inte förändrats under de senaste tre åren.

Nästan varannan av de tillfrågade eftersträvade aktivt en fast anställning genom bemanningsarbetet. Heltidsarbete eftersträvades i större grad än deltidsarbete, men hela fyra av fem såg deltidsarbete som ett alternativ i framtiden, om det skulle passa deras livssituation.  De flesta (75 procent) såg också deltidsarbete som en möjlighet när pensionsåldern närmar sig eller efter att man gått i pension. 

En tredjedel fick bemanningsuppdrag inom en vecka

Bemanningspersonalen bestod av nästan lika många kvinnor som män. Åldersmässigt bestod personalen huvudsakligen av unga. Två tredjedelar var under 35 år. Den vanligaste utbildningen var yrkesutbildning på andra stadiet, inom den tekniska eller merkantila branschen. Jämfört med tidigare år har utbildningsnivån hos de inhyrda arbetstagarna stigit. Färre än tidigare hade enbart gått i grundskola och fler än tidigare hade avlagt högskoleexamen eller studerade på högskolenivå. Fler än hälften arbetade sporadiskt som inhyrd personal och bara en fjärdedel, färre än tidigare, hade bemanningsuppdrag som sitt huvudsakliga arbete. Hälften av de inhyrda arbetstagarna tillhörde något fackförbund.

En dryg tredjedel av de tillfrågade hade fått sin första anställning via VMP Group inom en vecka efter att de lämnat in sin arbetsansökan. 63 procent hade fått ett arbete inom två veckor. Jämfört med de tidigare undersökningarna hade det nu gått något längre tid innan man fick ett arbete.

För företagen betyder inhyrd personal pålitlig service

De företag som köper inhyrd personal anser att företagets kundservice skulle bli lidande om möjligheten att hyra in personal inte fanns. Mer än hälften (56 procent) ansåg att förmågan att betjäna kunder skulle försämras och en dryg tredjedel trodde att företagets lönsamhet (35 procent) och tillväxtmöjligheter (35 procent) skulle försvagas.

Inhyrd personal anlitas främst för arbetsuppgifter inom produktion och service. Två av fem kundföretag hade hyrt personal för produktionsarbete och en tredjedel hade hyrt personal för serviceuppgifter. Ett av tio kundföretag använde sig av inhyrd personal för lager- och kontorsarbete samt för andra arbetsuppgifter.

Inhyrda arbetstagare anlitas oftast som säsongsmedarbetare och i situationer då mer personal behövs men man kan ännu inte erbjuda nya fasta anställningar. Båda de här situationerna uppgavs som motiv av mer än hälften av kundföretagen. En fjärdedel av företagen anlitade inhyrd personal vid den ordinarie personalens sjukledigheter, semestrar eller andra ledigheter. En femtedel anlitade bemanningsarbetskraft vid rekryteringssvårigheter.

En tredjedel av företagen hade erbjudit en arbetstagare som kommit via VMP Group fast anställning. Detta antal var större än i de tidigare undersökningarna.

– Inhyrd arbetskraft är tack vare sin flexibilitet ett bra alternativ för både arbetsgivare och arbetstagare i många olika situationer. Yrkeskunniga får arbete och företag får resurser just då de behövs, summerar Mika Kaukonen.

Ytterligare information:

Forskningschef Merja Tuominen, Taloustutkimus Oy, tfn (02) 284 8010, merja.tuominen@taloustutkimus.fi

Vd Mika Kaukonen, VMP Group, tfn  040 307 5001, mika.kaukonen@vmp.fi

www.vmp.fi

 

 

Liitetiedostot

VMP Group är en av de största aktörerna i bemanningsbranschen och har det mest omfattande servicenätverket i Finland. VMP erbjuder sina kunder ett mångsidigt urval av lösningar som stöder företagens affärsverksamhet. Dessa omfattar personaluthyrning och rekrytering, outsourcing och utbildning samt internationell rekrytering specialiserad på förmedling av utländsk expertis. Koncernen, som grundades 1988 och ägs av inhemska, privata ägare, vill vara med och utveckla ansvarsfull lönsamhet i arbetslivet på alla sina marknadsområden. VMP Group verkar enligt franchising-modellen i Finland, Sverige och Estland. Företaget har ett kontor i Rumänien som är specialiserat på förmedling av arbetstagare med utländsk bakgrund. År 2010 sysselsatte VMP 14 000 arbetstagare i nästan 4 000 kundföretag.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs