Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Problemboende är en gemensam utmaning för myndigheterna

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Problemboende är en gemensam utmaning för myndigheterna

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.03.2016 kl. 09:24
Utgivare: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Egentliga Finlands räddningsverk uppmuntrar myndigheterna att samarbeta sinsemellan, för man kan förebygga bränder och dödsfall vid bränder genom informationsutbyte.

Enligt 42 § i räddningslagen är myndigheterna skyldiga att underrätta räddningsmyndigheten om de brandfaror och andra olycksrisker som de upptäcker i samband med sitt arbete. Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen och exempelvis verksamhetsidkare som ordnar stödbostäder och sköter vårdinrättningar. Egentliga Finlands räddningsverk tillsatte i fjol en arbetsgrupp för boendesäkerheten som syftar till att informera om anmälningsskyldigheten och erbjuda samarbetsmyndigheterna utbildning med anknytning till detta.

Myndigheter som gör hembesök har en nyckelroll

Brand- eller olycksrisk hänger ofta ihop med fall där de boende har svårt att klara sig självständigt. I hemmet kan ha samlats väldigt mycket saker som blockerar vägarna eller så används rusmedel till den grad att omdömes- och funktionsförmågan försvagas.

Till riskgruppen hör också ensamboende äldre, eftersom funktionsförmågan blir svagare när man åldras och de sjukdomar som ofta drabbar äldre även kan öka olycksrisken. En dement äldre person med nedsatt funktionsförmåga kan exempelvis glömma att stänga av spisplattan och kan kanske inte ta sig ut ur huset när branden bryter ut.

– I Finland inträffar dödsfall till följd av brand nästan alltid hemma, men det har varit svårt för räddningsmyndigheten att hitta de hem där risken är störst. Att en annan myndighet gör en anmälan är ett sätt att identifiera dessa objekt, berättar den ledande brandinspektören Knut Lehtinen som är medlem i arbetsgruppen för boendesäkerheten i Egentliga Finland.

När det gäller att förebygga olyckor har de myndigheter och kommunanställda som gör hembesök hos människor en nyckelroll. Just av denna orsak erbjuder räddningsverket alla chefer inom hemvården i Egentliga Finland gratis säkerhetskortsutbildning där man tar upp hur man kan identifiera olycksrisken och när man ska anmäla till räddningsmyndigheten.

42§-seminariet sammanför myndigheter inom olika områden

Egentliga Finlands räddningsverk ordnar 8.3.2016 ett 42§-seminarium som syftar till att öka kunskaperna om boendesäkerhet samt skapa samarbetsnätverk mellan olika myndigheter. Seminariedagen är uppbyggd kring föreläsningar om boendesäkerhet och anmälningsskyldighet och presenterar olika exempel med anknytning till dessa frågor. Föreläsarna vid seminariet är experter inom olika specialområden och de kommer med sina professionella synpunkter på teman.

Seminariet ordnas 8.3.2016 kl. 9-16 vid Åbo yrkeshögskolas enhet på Råggatan. Adressen är Råggatan 8, 20720 Åbo. Seminariet är avsett för alla myndigheter i Egentliga Finland samt de kommunanställda och aktörer som arbetar med problemboende och hemmaboende äldre personer. Anmälningstiden till seminariet har gått ut och ca 250 myndigheter från olika håll i Egentliga Finland har anmält sig till seminariet som är gratis.

Medierna är varmt välkomna att följa med seminariet 8.3.2016 kl. 9.00-16.00. Anmälningar senast fredag 4.3.2016 per e-post till: pelastuslaitos.tiedotus@turku.fi.

Ytterligare information om anmälningsskyldighet och boendesäkerhet

ledande brandinspektör Knut Lehtinen, knut.lehtinen@turku.fi  eller050 4319 602

brandinspektör Eerik Virtanen, eerik.virtanen@turku.fi eller 050 4319 538

Ytterligare information om mediernas ankomst till 42§-seminariet:

informatör Eeva Hämäläinen, eeva.hamalainen@turku.fi eller 044 907 3590

 

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag. Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem kommuner: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs