Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Ympäristölupa Puhos Board Oy:n lastulevytehtaalle

Ympäristölupa Puhos Board Oy:n lastulevytehtaalle

Julkaistu: 21.11.2008 klo 10:47
Julkaisija:

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on myöntänyt 18.11.2008 Puhos Board Oy:lle ympäristöluvan, joka koskee Kiteellä Puhoksen teollisuusalueella sijaitsevan lastulevytehtaan nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamista.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on myöntänyt 18.11.2008 Puhos Board Oy:lle ympäristöluvan, joka koskee Kiteellä Puhoksen teollisuusalueella sijaitsevan lastulevytehtaan nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamista.

Puhos Board Oy valmistaa erilaisia lastulevyjä, joita käytetään uudis- ja korjausrakentamisessa lattia-, seinä- ja kattolevyinä sekä melamiinipintaisina kalusteiden ja huonekalujen valmistuksessa. Puuraaka-aineena käytetään muun puunjalostusteollisuuden sivutuotteita, joista noin 80 % on alkuperältään kuusta ja noin 20 % koivua ja mäntyä. Käytettävät liimat ovat joko ureaformaldehydi- tai ureamelamiinihartsia. Tehtaan pääprosessit ovat lastun valmistus, levyn valmistus ja jalostus. Lastut kuivataan nk. suorakaasukuivauksella, jonka tarvitsema energia tuotetaan polttamalla puupölyä sekä raskasta polttoöljyä. Kuumakaasuvirrasta otetaan kuivauksen jälkeen talteen lämpöä ja epäpuhtauksia märkäpesurilla. Tehtaalla on käytössä ISO 14001-standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Ympäristövaikutukset

Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat melusta sekä päästöistä ilmaan (erityisesti pöly) ja vesistöön. Tehdasalueelta johdetaan Oriveden Puhoslahteen jäähdytysvesiä ja tehdasalueen sade- ja sulamisvesiä öljynerotuskaivon kautta. Vesistön kuormittumista aiheuttavat lähinnä kiintoaine, typpi ja fosfori. Sosiaalijätevedet johdetaan Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolle. Toiminnassa muodostuvia jätteitä ovat mm. erilaiset puunkäsittelyjätteet, pahvi, romumetalli, öljypitoiset jätteet ja liimajätteet. Jätteet lajitellaan ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan joko tehtaan omissa prosesseissa tai muualla. Lastulevyjäte, liimaiset vedet sekä pesurivesi ja -liete hyödynnetään omassa tuotannossa. Hyödynnettäväksi kelpaamattomat jätteet toimitetaan kaatopaikalle ja ongelmajätteet ongelmajätelaitokselle käsiteltäviksi. Melua muodostuu mm. prosessilaitteistoista ja liikenteestä. Puhoksen teollisuusalueen lupavelvollisten yritysten toiminnasta aiheutuvaa melua on selvitetty viimeksi syksyllä 2008.

Lupapäätöksessä on annettu mm. vesistöön johdettavia päästöjä, ilmansuojelua, liimojen, kemikaalien ja polttoaineiden varastointia, jätteitä, maaperän mahdollista pilaantuneisuutta, melua sekä häiriötilanteita koskevia lupamääräyksiä. Lastunkuivausyksikön hiukkaspäästöjen raja-arvoksi määrättiin 150 milligrammaa normikuutiometrissä (aiemmin 200 mg/m³n). Tehdasalueella tulee selvittää tarkemmin ympäristölle haitallisten aineiden siirtoihin käytettävien putkistojen kunto. Luvanhaltijan tulee myös selvittää mahdollisuudet vähentää merkittävimpien prosessimelulähteiden aiheuttamaa melua. Lisäksi luvanhaltija velvoitettiin pitämään kaikki laitoksen toiminnassa muodostuvat ilmapäästöt mahdollisimman pieninä. Jäähdytys- ja hulevesien tarkkailua varten tulee rakentaa uusi tarkkailukaivo, johon on järjestettävä automaattinen seuranta- ja hälytysjärjestelmä mahdollisten öljy- ja fenolipäästöjen varalta. Puhos Board Oy velvoitettiin myös osallistumaan alueen muiden lupavelvollisten laitosten kanssa toteutettaviin yhteisiin vaikutustarkkailuihin, jotka koskevat toimintojen aiheuttamia vesistövaikutuksia ja melua sekä Kiteen alueen ilman laatua.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiina Ristola, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, puh. 0400 883 981, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Puhos Board Oy, puh. 0400 373 541.

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs