Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tuotanto » Vesistövaikutukset ja suoluonnon arvot selvitettävä tarkemmin Pekolanaukeen turvetuotantohankkeen suunnittelussa

Vesistövaikutukset ja suoluonnon arvot selvitettävä tarkemmin Pekolanaukeen turvetuotantohankkeen suunnittelussa

Julkaistu: 15.12.2008 klo 09:51
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskus antoi lausunnon Vapo Oy:n Mikkelin ja Juvan rajalla sijaitsevan Pekolanaukeen turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnon mukaan Pekolanaukeen turvetuotannon vesistövaikutuksia on käsiteltävä valuma-aluekohtaisena kokonaistarkasteluna ja selvitettävä alueen suotyypin ekohydrologia ja uhanalaisuus.

Etelä-Savon ympäristökeskus antoi lausunnon Vapo Oy:n Mikkelin ja Juvan rajalla sijaitsevan Pekolanaukeen turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnon mukaan Pekolanaukeen turvetuotannon vesistövaikutuksia on käsiteltävä valuma-aluekohtaisena kokonaistarkasteluna ja selvitettävä alueen suotyypin ekohydrologia ja uhanalaisuus. Ympäristökeskus toimii hankkeessa YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena.

Lausunnossa todetaan lisäselvitystarpeita, jotka on liitettävä arviointiin. Esitetyn arviointiohjelman sisällön tarkistustarpeet liittyvät hankkeen kuvauksen täydentämiseen, koko valuma-alueen kokonaistarkasteluun sekä selvitysmenetelmien kuvaamiseen. Lisäksi ympäristökeskus korostaa YVA-asetuksen edellyttämää haitallisten vaikutusten ehkäisyn ja rajoittamisen tarkastelua. Vaihtoehtojen käsittelyyn suositellaan otettavaksi uusi vaihtoehto (VE2), jossa esitetty hanke (vaihtoehto VE1) toteutettaisiin vain osittain. Vaihtoehdossa VE2 jätettäisiin luonnontilaiset suoalueet hankkeen ulkopuolelle. Toisena rajaavana tekijänä ja lisäperusteena VE2lle on hankkeen valuma-aluetta koskeva arvio, jonka mukaan se kestäisi noin 100 hehtaarin turvetuotannon lisäyksen nyt suunnitellun noin 170 hehtaarin sijasta. Lisäksi on selvitettävä voidaanko kuivatusvedet johtaa siten, että ne kiertävät Halmelammen.

Vesistövaikutuksia selvitettävä valuma-alueen kokonaistarkasteluna

Hankkeen vaikutustarkastelussa keskeisintä ovat hankkeen vesistövaikutukset ja vesistökuormituksen lisääntymiseen liittyvät välilliset vaikutukset. Pekurilanjoen valuma-alueen turvetuotannon aiheuttamaa kuormitusta tulisi tarkastella kokonaisuutena, joka käsittää ko. hankkeen lisäksi kaikki nykyiset turvetuotantoalueet ja alueet, joille on jo haettu ympäristölupaa sekä tiedossa olevat mahdollisesti tulevat alueet. Lisäksi on selvitettävä tuotannon vaikutukset vedenlaatuun ja valuma-alueen turvetuotannon aiheuttama nykyhetken kuormitus sekä määritettävä hankkeen lisäkuormituksen vaikutus vesistöön ja kalastoon. Vesistövaikutusten selvittäminen suositellaan tehtäväksi samalla tarkkuudella kuin selvitykset, jotka palvelevat lupahakuprosessia ja siten, että YVA-vaiheen yleisön ja lausunnonantajien mielikuva aiheutuvista vaikutuksista on mahdollisimman oikea.

Vaikutukset suoluontoon ja ihmisiin tutkittava

Lausunnon mukaan suojellun Kurjelamminsuon ja muun luonnontilaisen suon ekohydrologinen tarkastelu, suotyyppien uhanalaistarkastelu sekä esittelyt linnustoselvitykset tarvitaan riittävään ympäristövaikutusten tarkasteluun.

Vaikutukset ihmisiin ja luonnon varojen hyötykäyttöön kuten kalastukseen, marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen sekä vaikutukset luonnon virkistyskäyttöön on selvitettävä. Myös raskaan liikenteen käyttämät reitit, liikenneturvallisuus ja tieverkon kapasiteetti sekä kantavuus on selvitettävä.

Lausunto nähtävillä kuukauden ajan

Etelä-Savon ympäristökeskuksen antama lausunto Pekolanaukeen turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on yleisön nähtävillä 15.12.2008 alkaen yhden kuukauden ajan Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan virastoissa ja Etelä-Savon ympäristökeskuksessa sekä koko YVA -menettelyn ajan internet osoitteessa www.ymparisto.fi/esa > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet.

Hankkeesta vastaava Vapo Oy laatii alkuvuodesta 2009 arviointiselostuksen, jossa on otettava huomioon yhteysviranomaisen lausunto sekä syksyn 2008 kuulemisen aikana tulleet lausunnot ja mielipiteet.

Lausunto: ESA_2008_R_24.pdf (89 kb)

YVA-verkkosivut: Pekolanaukeen turvetuotantohanke, Mikkeli ja Juva

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ympäristökeskus, puh. 040 579 8330

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs