Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Osallistuminen tulevaisuuden koulun infrastrukturoitumiseen

Oulun yliopisto

Väitös: Osallistuminen tulevaisuuden koulun infrastrukturoitumiseen

Tiedote.
Julkaistu: 03.12.2015 klo 13:09
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimus kuvaa kouluverkon uudistamista Tulevaisuuden koulu -hankkeessa, joka toteutettiin useampina paikallisina tieto- ja viestintäteknologian pilottiprojekteina eri kouluissa. Hankkeeseen osallistui opetustoimen virkamiehiä, rehtoreita, opettajia, oppilaita, tutkijoita sekä paikallisten ja kansainvälisten yritysten edustajia. Hankkeen aikana kehitettiin ja kokeiltiin käytännössä uusia teknologiavälitteisen oppimisen toimintamalleja. Väitöstutkimus tarkastelee informaatioinfrastruktuurin rakentamista tässä hankkeessa osallistumisen kannalta. Tässä tutkimuksessa informaatioinfrastruktuurin rakentamista ja kehittämistä on tarkasteltu infrastrukturoitumisena, luonteeltaan monimuotoisena, useita toimijoita koskevana ja jatkuvana. Uuden näkökulman infrastrukturoitumiseen tuovat tässä yhteydessä kouluympäristö ja lasten osallistuminen.

Teknologistumisen myötä tieto- ja viestintäteknologiat ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämää, jolloin niiden käyttäjät ja käyttötilanteet ovat monipuolistuneet. Digitalisaatio ulottuu kouluihinkin; opetusteknologioiden käyttö on osa koulujen arkea. Tietojärjestelmien kehityshankkeiden aiemmassa tutkimuksessa enimmäkseen työhön liittyvien järjestelmien ja niiden käyttäjien tarkastelun sijaan on nykyisin nähty tarpeelliseksi kuvata erilaisia osallistujia yksityiskohtaisemmin. Nykyisissä tietoteknisissä ratkaisuissa yhdistyy lukuisia järjestelmiä, jotka perinteisistä tietojärjestelmistä poiketen linkittyvät laaja-alaisiksi informaatioinfrastruktuureiksi.

Väitöstutkimus osoittaa, kuinka monitahoinen ja monimutkainen prosessi infrastrukturoituminen on. Tulevaisuuden koulun infrastrukturoitumista luonnehti hankkeen pitkäkestoisuus ja sen toteutuminen käytännössä useilla eri kouluilla useiden toimijoiden osallistuvana yhteistyönä. Tutkimusaineiston analyysissä tunnistettiin keskeiset toimijat ja heidän osuutensa tulevaisuuden koulun kehittämiseen. Uusina tuloksina tässä tutkimuksessa ovat toimijoiden – sekä aikuisten että lasten – moninaisuus, heidän erilaiset toimintatapansa sekä suunnittelukohteiden monipuolisuus.

Tutkimuksen tulokset osoittivat sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden merkityksen informaatioinfrastruktuurien kehittämisessä. Infrastrukturoitumisessa erityisesti mennyt ajallinen ulottuvuus sekä yhteisöjen jaettu historia korostuivat. Mukana olleiden toimijoiden kokemustaustat osaltaan muovasivat infrastrukturoitumista. Toimijoiden aiempien kokemusten tarkastelu toi tutkimuksessa esille ne paikalliset tekijät, joita arvostettiin ja toisaalta haluttiin muuttaa. Ennalta suunnitellut innovatiivisetkin tietotekniset ratkaisut ja uudet toimintamallit oli sovitettava kunkin koulun jokapäiväisiin käytäntöihin. Käytännössä uusien opetusteknisten ratkaisujen käyttöönotto kouluilla edellytti uusien paikallisten opetuskäytäntöjen kehittämistä. Käytäntöjen ja teknologioiden kietoutuminen yhteen tuli siten esille tässä tutkimuksessa. Opettajien pedagogista asiantuntijuutta arvostettiin tässä sovittamistyössä.

Väitöstutkimuksessa esiteltävässä neksusanalyyttisessä viitekehyksessä yhdistetään laadullisen ja osallistuvan tutkimuksen menetelmiä. Aineiston analyysissä huomio on kiinnitetty tapaan, jolla hankkeen päätösvaltaiset osallistujat puhuivat tulevaisuuden koulun rakentumisesta ja siihen osallistujista.  Infrastrukturoitumisen monitahoisuuden ymmärtämiseksi tämä tutkimus tarkastelee haastatteluaineistoa neksusanalyyttisten käsitteiden avulla keskittyen analyysissä diskursseihin eli puhuntoihin, osallistujien vuorovaikutussuhteisiin ja toimijoiden taustoihin. Tutkimusaineiston analyysissä tunnistettiin käytännön toimia ja useita puhuntoja, joissa tulevaisuuden koulun kehittämistä ja rakentumista kuvattiin.

Tutkimuksessa toteutettu analyysi erilaisten toimijoiden osallistumisesta Tulevaisuuden koulu -hankkeen infrastrukturoitumiseen tarjoaa perinteistä laajemman käsityksen osallistumisesta tietojärjestelmätieteen tutkimukselle. Käytännön toimijoille tämä tutkimus tarjoaa neksusanalyyttisiä käsitteitä, joita voidaan soveltaa paikallisten toimintapuitteiden ja eri toimijoiden valtasuhteiden ymmärtämiseen paremmin. Vastaavasti näiden käsitteiden käyttö on käytännössä hyödyllistä järjestettäessä eri toimijoiden osallistumista infrastrukturoitumiseen. Lasten osallistumiseen ja heidän ideoihinsa vaikuttavia tekijöitä voidaan neksusanalyyttisten käsitteiden avulla tunnistaa, arvostaa ja huomioida paremmin osallistumisen järjestämisessä.

- - -

Filosofian lisensiaatti Eija Halkola väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 9.12.2015. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Participation in infrastructuring the future school. A nexus analytic inquiry (Osallistuminen tulevaisuuden koulun infrastrukturoitumiseen. Neksusanalyyttinen tutkimus). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Yvonne Dittrich (Software Development Group, IT University of Copenhagen, Tanska) ja kustoksena professori Netta Iivari. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi: Filosofian lisensiaatti Eija Halkola

Syntymäaika ja -paikka: 1963 Oulu

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
eija.halkola@oulu.fi
040 566 581

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1032-2

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs