Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Elektronisk förvaring av patientuppgifter i FPA:s Patientdataarkiv

Kansallisarkisto

Elektronisk förvaring av patientuppgifter i FPA:s Patientdataarkiv

Pressmeddelande.
Publicerad: 25.09.2015 kl. 13:30
Utgivare: Kansallisarkisto

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007, nedan klientuppgiftslagen) förutsätter att verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är självständiga yrkesutövare ska ansluta sig som användare av Folkpensionsanstaltens riksomfattande Patientdataarkiv (tidigare eArkivet) i enlighet med övergångsbestämmelserna. Folkpensionsanstalten ansvarar för att de patientuppgifter som ska förvaras varaktigt i Patientdataarkivet behåller sin autenticitet, integritet, tillförlitlighet och användbarhet, och dessa handlingar behöver inte längre förvaras på papper eller mikrofilm.

Elektronisk förvaring av patientuppgifter som uppkommit före anslutningen till Patientdataarkivet

Gamla patientuppgifter, som har lagrats i det lokala patientdatasystemet före anslutningen till det riksomfattande Patientdataarkivet, kan med stöd av 15 § 2 mom. i klientuppgiftslagen likaså lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten. Arkiveringen i det riksomfattande arkivet av handlingar med enhetliga strukturer som uppkommit i patientdatasystemen efter anslutningen till Patientdataarkivet utvidgas i enlighet med förordningen om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (165/2012). Lagen tillämpas när tillhandahållare av offentliga och privata socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster ordnar eller genomför socialvård eller hälso- och sjukvård (2 §, tillämpningsområde).

Arkivverket har genom sitt beslut 6.7.2015 (AL/12013/07.01.01.03.02/2011) med stöd av 8 § i arkivlagen (831/1994) bestämt att alla gamla patientuppgifter som överförs till FPA:s Patientdataarkiv (dvs. patientuppgifter som uppkommit före anslutningen till Patientdataarkivet) tills vidare ska förvaras varaktigt endast i elektronisk form. De patientuppgifter som kan överföras till FPA:s Patientdataarkiv skrivs inte ut på papper eller överförs till mikrofilm från datasystem i verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård eller hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är självständiga yrkesutövare.

Gamla patientuppgifter som överförs till FPA:s Patientdataarkiv får utplånas när överföringen av uppgifterna och deras kvalitet har säkerställts.

Förfaranden i fråga om sådana patientuppgifter som inte överförs till Patientdataarkivet

Arkivverkets beslut 16.2.2009 (AL/14372/07.01.01.03.01/2008), som ingår i bilagan till och i ikraftträdandebestämmelsen i 26 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009), samt Riksarkivets beslut 14.4.1989 förblir i kraft i fråga om alla sådana patientuppgifter (i pappersform, på mikrofilm, i elektronisk eller annan form) i datasystem hos verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård och hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är självständiga yrkesutövare eller i regionala system som inte överförs till FPA:s Patientdataarkiv.

Arkivverkets beslut 16.2.2009 omfattar patientuppgifter som uppkommit efter 1.5.1999. På patientuppgifter som uppkommit före 1.5.1999 eller som gäller patienter som avlidit före 1.5.1999 tillämpas inom den kommunala och privata sektorns samt fångvårdsväsendets hälso- och sjukvård Riksarkivets beslut 14.4.1989 om utgallring av kommunala handlingar, Del 2, Hälsovårdens handlingar.

Patientuppgifter i elektronisk form i datasystem hos verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård eller hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är självständiga yrkesutövare eller i regionala system får inte utplånas innan det har säkerställts att de kan överföras till FPA:s Patientdataarkiv.

För ytterligare upplysningar kontakta

Institutet för hälsa och välfärd
Utvecklingschef Riitta Konttinen, riitta.konttinen[@]thl.fi telefon 029 524 7178

Riksarkivet
Utvecklingschef Raili Oittinen, raili.oittinen[@]narc.fi, telefon 029 533 7073 eller 0500 438262

Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användningen av dessa i forskningssyfte. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom branschen.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs