Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Tuore tuottavuusselvitys: Vaasalla 4,5 miljoonan säästöpotentiaali – Färsk produktivitetsutredning: Vasa har en sparpotential på 4,5 miljoner

Elisa Oyj

Tuore tuottavuusselvitys: Vaasalla 4,5 miljoonan säästöpotentiaali – Färsk produktivitetsutredning: Vasa har en sparpotential på 4,5 miljoner

Tiedote.
Julkaistu: 30.08.2016 klo 15:30
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisan toteuttaman tuottavuusselvityksen mukaan Vaasan kaupungilla on 4,5 miljoonan euron vuosittainen hyötypotentiaali muun muassa asiakaskokemusta parantavan asiakaspalvelumallin kehittämisessä ja tukipalveluiden prosessien sekä muiden kaupungin asiointiprosessien digitalisoinnissa.

Kuntien ja kaupunkien asiointipalveluissa on lähes miljardin euron säästömahdollisuus, jos ne hyödyntäisivät digitalisaation tarjoamia uusia mahdollisuuksia tehokkaammin. Vaasan kaupungille tehdyn tuottavuusselvityksen mukaan Vaasalla on yli 4,5 miljoonan euron vuosittainen säästöpotentiaali digitaalisten, kuntalaisia ja kaupungin omaa sisäistä toimintaa hyödyttävien asiointiratkaisujen hyödyntämisessä. Säästöpotentiaali on saavutettavissa parissa vuodessa.

Elisa on selvittänyt uusien teknologisten asiointiratkaisujen tuottavuushyödyt aiemmin muun muassa Turussa, Vantaalla, Joensuussa ja Kuusamossa.  Säästöpotentiaalia löytyi Turusta 35 miljoonan euron, Vantaalta yli 30 miljoonan euron, Joensuusta yli 20 miljoonan euron ja Kuusamosta yli 5 miljoonan euron edestä.  Miljardin säästöpotentiaaliin päästään suhteuttamalla tulokset koko Suomeen.

Vaasan kaupungin tapauksessa yhteensä yli 4,5 miljoonan euron hyötypotentiaalin arvioitiin olevan ennen kaikkea asiakaskokemusta parantavan asiakaspalvelumallin kehittämisessä ja tukipalveluiden prosessien sekä kaupunkilaisia palvelevien asiointiprosessien digitalisoinnissa. Suurimman säästöpotentiaalin arvioitiin syntyvän muun muassa panostamalla johtamisessa ja esimiestoiminnassa sekä kokouskäytännöissä uusiin työnteon käytäntöihin. Tämä siksi, että uusi viestintä- ja vuorovaikutusteknologia lisää mahdollisuuksia tehdä työtä yhdessä paikkariippumattomasti. Lisäksi selvityksessä tunnistettiin mahdollisuuksia avoimen datan hyödyntämisessä ja Internet of Things (IoT) -ratkaisujen soveltamisessa toiminnan ohjauksessa.

Digitalisaatio on mahdollisuus

–Digitalisaatio on avuksi kuntatalouden haasteiden ratkaisemisessa ja toimintamallien uudistamisessa. Samaan aikaan ja oikein hyödynnettynä se on vaasalaisille suureksi hyödyksi vapauttaen esimerkiksi asiakaspalvelun suhteen fyysisen sijainnin rajoitteista, toteaa Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

– Digitalisaatio on suomalaiselle yhteiskunnalle suuri mahdollisuus. On kuitenkin olennaista ymmärtää, että asiointiratkaisujen tuottavuushyötyjä ei saavuteta yksittäisten toimintojen tai palveluiden kautta, vaan palveluketjujen kokonaisvaltaisella kehittämisellä, sanoo Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

Esimerkiksi asiointi videoyhteyden avulla ja itsenäisesti automaation tukemana sekä chatin käyttäminen asiakaspalvelussa tuovat tehokkuutta sekä parempaa asiakaskokemusta palveluprosesseihin. Myös asiantuntijaresurssien käyttö on tehokasta, koska vapaa asiantuntija on helposti tavoitettavissa video- tai chat-yhteydellä verkossa.

”Ei varaa jäädä lähtötelineisiin”

 – Suomalaisen yhteiskunnan pitäisi toimia, kuten nuorisomme parhaillaan toimii eli ottaa digitalisaatio ja sen tuomat hyödyt omakseen. Globaalissa kilpajuoksussa Suomen kunnilla ja suomalaisilla yrityksillä ei ole varaa jäädä lähtötelineisiin. Digitalisaatio on vahvasti jo täällä, sanoo Elisan toimitusjohtaja Mattila.

Elisan toteuttaman tuottavuusselvityksen havainnot ja tiedot kerättiin henkilöstön haastatteluista Vaasan kaupungin toimialoilta, kaupungin tausta-aineistosta, luottamushenkilöiden haastatteluista sekä muista lähteistä, kuten verkkosivuilta. Tarkastellut prosessit olivat sekä kaupunkilaisille suunnatun asiakaspalvelun että kaupungin tukipalvelujen prosesseja.

Muissa kaupungeissa tuottavuusselvityksissä on ollut mukana myös sosiaali- ja terveyssektori, joka Vaasassa jätettiin selvityksen ulkopuolelle toteutumassa olevan sote-uudistuksen vuoksi. Vaasan 4,5 miljoonan euron hyötypotentiaali ei siis suoraan ole verrannollinen muiden selvityskohteiden hyötypotentiaalin kanssa. Muissa selvityskohteissa hyötypotentiaali juuri sosiaali- ja terveyssektorilla on ollut tyypillisesti suuri.

Haastattelut ja havaintojen arviointi toteutettiin helmi-maaliskuussa 2016. Tarkasteltavana olivat palvelut ja prosessit, joissa on tai arvioidaan olevan potentiaalia sähköisiksi palveluratkaisuiksi.

 

Lisätietoja:

Elisa/Mediadesk, p. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

 

***

Färsk produktivitetsutredning: Vasa har en sparpotential på 4,5 miljoner

Enligt en produktivitetsutredning som Elisa genomfört har Vasa stad en årlig effektivitetspotential på 4,5 miljoner euro bland annat vid utvecklande av en kundservicemodell som förbättrar kundupplevelsen och vid digitalisering av stödserviceprocesserna samt stadens övriga kommunikationsprocesser. 

Inom kommunernas och städernas elektroniska tjänster finns en möjlighet att spara närmare 1 miljard euro, om de effektivare skulle dra nytta av de nya möjligheter som digitaliseringen erbjuder.  Enligt den produktivitetsutredning som gjorts för Vasa stad har Vasa en årlig sparpotential på över 4,5 miljoner euro vid utnyttjandet av digitala kommunikationslösningar som gagnar kommuninvånarna och stadens egen interna verksamhet. Sparpotentialen kan nås inom ett par år.

Elisa har tidigare utrett produktivitetsfördelarna med nya teknologiska kommunikationslösningar bland annat i Åbo, Vanda, Joensuu och Kuusamo.    Sparpotentialen var i Åbo 35 miljoner euro, i Vanda över 30 miljoner euro, i Joensuu över 20 miljoner euro och i Kuusamo över 5 miljoner euro.  Sparpotentialen på en miljard kommer man fram till genom att relatera resultaten till hela Finland.

I Vasa stads fall bedömdes att effektivitetspotentialen på totalt över 4,5 miljoner euro finns framför allt inom utvecklande av kundservicemodellen för en bättre kundupplevelse och digitalisering av stödservicens processer samt elektroniska processer som betjänar stadsborna.    Den största sparpotentialen bedömdes uppkomma bland annat genom att inom ledningen och förmansverksamheten samt mötesförfarandet satsa på ny praxis för utförandet av arbetet. Det här därför att den nya kommunikations- och interaktionsteknologin ökar möjligheterna att arbeta tillsammans platsoberoende. Vid utredningen identifierades också möjligheterna till utnyttjande av öppen data och tillämpande av Internet of Things (IoT)-lösningar vid styrningen av verksamheten.

Digitaliseringen är en möjlighet

– Digitaliseringen är till hjälp vid lösande av utmaningar inom kommunalekonomin och vid förnyandet av verksamhetsmodellerna. Den är samtidigt och på rätt sätt utnyttjad en stor fördel för Vasaborna genom att den befriar till exempel i fråga om kundbetjäningen från begränsningen som den fysiska placeringen medför, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Digitaliseringen utgör en stor möjlighet för det finländska samhället. Det är dock fundamentalt att förstå att produktivitetsfördelar av elektroniska lösningar inte nås genom enskilda funktioner eller tjänster, utan genom en övergripande utveckling av servicekedjorna, säger Elisas verkställande direktör Veli-Matti Mattila.

Till exempel kommunikation genom videoförbindelse och självständigt med stöd av automation samt utnyttjande av chat vid kundservicen medför effektivitet samt bättre kundupplevelse i serviceprocesserna. Även utnyttjandet av sakkunnigresurserna är effektivt, eftersom en ledig sakkunnig lätt kan nås på nätet via en video- eller chatförbindelse.

”Inte råd att bli kvar i startblocken”

  – Det finländska samhället borde agera, såsom våra unga som bäst gör, dvs. ta till sig digitaliseringen och de fördelar som den medför. I den globala kapplöpningen har Finlands kommuner och de finländska företagen inte råd att bli kvar i startblocken.  Digitaliseringen har redan starkt gjort sitt intåg, säger Elisas verkställande direktör Mattila.

Observationerna och uppgifterna till Elisas produktivitetsutredning samlades genom intervjuer med personal inom Vasa stads sektorer, stadens bakgrundsmaterial, intervjuer med förtroendevalda samt andra källor såsom webbsidorna. De granskade processerna var både processer för kundservice riktad till stadsborna och för stadens stödservice. 

I de övriga städerna har social- och hälsosektorn också varit med i produktivitetsutredningarna, vilken i Vasa lämnades utanför utredningen på grund av den pågående vårdreformen.   Vasas effektivitetspotential på 4,5 miljoner euro är alltså inte direkt jämförbar med de andra utredningsobjektens effektivitetspotential. I de övriga utredningsobjekten har effektivitetspotentialen just inom social- och hälsosektorn typiskt nog varit stor.

Intervjuerna och bedömningen av observationerna genomfördes i februari-mars 2016. Granskningsobjekt var service och processer, där det finns eller bedöms finnas potential till elektroniska servicelösningar.

 

Ytterligare information:

Elisa/Mediadesk, tfn 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

 

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2015 oli 1,57 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. www.elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är offentligt noterat på Nasdaq Helsingfors-listan (för stora bolag) och har cirka 200 000 aktieägare. År 2015 omsatte Elisa 1,57 miljarder euro och hade 4 100 anställda. www.elisa.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs