Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Nokia Capital Markets Day 2008

Nokia Capital Markets Day 2008

Julkaistu: 04.12.2008 klo 13:12
Julkaisija:

Nokia alensi arviotaan matkaviestinmarkkinoiden näkymistä vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja arvioi vuoden 2009 näkymiä

Nokia alensi arviotaan matkaviestinmarkkinoiden näkymistä vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja arvioi vuoden 2009 näkymiä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
4.12.2008 klo 13.00

Nokia alensi tänään vuosittaisessa pääomamarkkinatapahtumassaan arviotaan matkapuhelinmarkkinoiden kappalemääräisestä myynnistä vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Nokia esitti lisäksi sekä yhtiötä että toimialaa koskevat arvionsa vuodelle 2009. Yhtiön johto kertoi tapahtumassa, miten Nokian strategian, vahvan taloudellisen rakenteen ja kilpailukykyisen tuotevalikoiman arvioidaan auttavan vahvan aseman säilyttämistä tulevina, entistä haastavimpina taloudellisina aikoina.

Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo korosti Nokian tuotemerkin, koon ja johtavan markkina-aseman etuja toteamalla: "Vuosi 2009 tulee olemaan haasteellinen toimialallemme. Nokialla on kuitenkin poikkeuksellisen vahva pohja, jolle rakentaa tulevaisuutta ja uskon, että jatkamme asemamme vahvistamista monilla eri osa-alueilla. Toimintamallimme joustavuuden ansiosta Nokia vähentää kustannuksia heikkenevän toimintaympäristön edellyttämällä tavalla. Samalla olemme kuitenkin edelleen sitoutuneita investoimaan ja rakentamaan innostavan toimialamme tulevaisuutta ja Nokian jatkuvaa menestystä."

Nokian rahoitus- ja talousjohtaja Rick Simonson korosti, että tarvittavia kustannusleikkauksia toteutetaan jo nyt ja ne jatkuvat vuosia 2009 ja 2010 koskevissa suunnitelmissa. "Nokian hyvin joustava, alhaisten kiinteiden kulujen liiketoimintamalli mahdollistaa toiminnan oikeanlaisen mitoittamisen heikkenevillä markkinoilla. Olemme ryhtyneet toimiin kaikilla osa-alueilla vähentääksemme muitakin kuin vain liikevaihdon määrästä riippuvia kuluja: vähennämme hankinnan ja valmistuksen kuluja vielä enemmän, pienennämme toimintakuluja tarvittavassa määrin sekä sopeutamme käyttöomaisuusinvestointeja muuttuneeseen toimintaympäristöön. Arvioimme, että nämä vahvat toimet osaltaan tasoittavat kappalemääräisen myynnin heikkenemisen negatiivista vaikusta."

Nokian ja matkaviestintoimialan näkymät vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä

Matkaviestinmarkkinoiden heikkeneminen on jatkunut arvioitua nopeampana Nokian viimeksi, 14.11.2008 antaman päivityksen jälkeen. Toimialaan vaikuttavat edelleen kulutuskysynnän hidastuminen maailmanlaajuisesti, valuuttakurssivaihtelut ja heikentyneet luotonsaantimahdollisuudet. Nokia uskoo, että hidastuminen on ilmeistä vaihtelevissa määrin kaikilla markkinoilla, mutta viimeaikaisten muutosten vaikutukset ovat olleet voimakkaimpia kehittyvillä markkinoilla muihin markkinoihin verrattuna. Tämän johdosta, sekä ottaen samalla huomioon yllä mainituista seikoista johtuvan puutteellisen näkyvyyden, Nokia päivittää arviotaan vuoden 2008 viimeisen neljänneksen näkymistä seuraavasti:
- Nokia arvioi nyt, että matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä on pienempi kuin aikaisemmin arvioitu noin 330 miljoonaa laitetta. Tämän johdosta markkinoiden kappalemääräisen myynnin arvioidaan nyt olevan vuonna 2008 pienempi kuin aikaisemmin arvioitu 1,24 miljardia laitetta.
- Nokia uskoo, että näkyvyys markkinoilla ei ole riittävä, jotta yhtiö voisi enää vahvistaa Nokian aikaisemmin antaman arvion sen markkinaosuudesta matkaviestinmarkkinoilla vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Aikaisemmin Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2008 kolmannen neljänneksen arvioituun 38 %:iin verrattuna.

Näkymät Nokia Siemens Networksille sekä langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinoille vuonna 2008

Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat edelleen, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinat pysyvät vuonna 2008 euromääräisesti samansuuruisina kuin vuonna 2007.
- Nokian ja Nokia Siemens Networksin kustannussynergiatavoitteena on 2,0 miljardin euron vuosittaisten kustannussäästöjen saavuttaminen olennaisilta osiltaan vuoden 2008 loppuun mennessä, kuten aiemmin on ilmoitettu.

Arviot ja tavoitteet Nokialle sekä matkaviestintoimialalle vuodelle 2009 ja siitä eteenpäin

- Nokia arvioi, että kulutuskysynnän hidastuminen vaikuttaa edelleen negatiivisesti matkaviestinmarkkinaan. Nokia arvioi myös, että operaattori- ja jälleenmyyntikanavilla on edessään varastojen purkamisen kausi, minkä seurauksena toimialan valmistajien myyntimäärät myyntikanavaan ovat pienempiä kuin kuluttajien ostot myyntikanavasta vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
- Ottaen huomioon erittäin rajallisen näkyvyyden Nokia arvioi, että toimialan matkaviestimien kappalemääräinen myynti vähenee 5 % tai enemmän vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.
- Nokia arvioi, että neljän miljardin matkaviestinliittymän raja saavutetaan vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.
- Nokian tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan matkaviestimissä vuonna 2009 mukaan lukien markkinaosuuden kasvattaminen älypuhelimissa vuoteen 2008 verrattuna.
- Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Nokia on keskittänyt toimintansa Internet-palvelumarkkinoilla musiikkiin, karttoihin, mediaan, viestipalveluihin sekä peleihin. Nokia arvioi tavoittelemiensa Internet-palvelumarkkinoiden osa-alueiden arvon olevan yhteensä noin 40 miljardia euroa vuonna 2011. Nokia arvioi joulukuussa 2007, että koko Internet-palvelumarkkinan arvo olisi noin 100 miljardia euroa vuonna 2010.
- Nokia tavoitteena on, että Services & Software -liiketoimintojen liikevaihto on 2 miljardia euroa tai enemmän vuonna 2011.
- Nokian tavoitteena on, että Services & Software -liiketoiminnoilla on 300 miljoonaa palveluiden käyttäjää vuoteen 2012 mennessä.

Arviot ja tavoitteet Nokia Siemens Networksille sekä langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinoille vuonna 2009

- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat alustavasti, että langattomien ja kiinteiden verkkojen ja niihin liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti 5 % tai enemmän vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.
- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on, että Nokia Siemens Networksin markkinaosuus pysyy muuttumattomana vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.

Nokian taloudelliset tavoitteet (ei-IFRS*) vuodelle 2009

Täysin poikkeuksellisen talousympäristön johdosta Nokia antaa tällä kertaa liikevoittoprosenttitavoitteet vain vuodelle 2009.
- Nokian Devices & Services -ryhmän liikevoittoprosenttitavoite on 13 % - 19 % vuonna 2009.
- NAVTEQin liikevoittoprosenttitavoite on jonkin verran Devices & Services -ryhmän liikevoittoprosenttia korkeampi vuonna 2009.
- Nokia Siemens Networksin liikevoittoprosenttitavoite on yksinumeroinen vuonna 2009.

Nokian keskeiset päämäärät vuonna 2009

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi Nokia määritteli myös vuoden 2009 keskeiset toiminnalliset päämääränsä. Näitä ovat:
- Nokian kustannustason oikean mitoituksen varmistaminen entistä haastavampaa ympäristöä vastaavaksi.
- Matkaviestinmarkkinaosuuden kasvattaminen, NAVTEQin ja matkaviestimien lisälaitteiden kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen, sekä lisäkasvun etsiminen muilta, omaa liiketoimintaa lähellä olevilta toimialoilta.
- Services & Software -yksikön toiminnan menestyksen rakentaminen jatkamalla palveluvalikoiman kasvattamista ja keskittämistä.
- Kuluttajille suunnattujen sähköposti- ja pikaviestipalveluiden tarjoaminen miljoonille Nokian matkaviestimien käyttäjille, sekä
- Internet -palveluiden ja matkaviestinkäyttöliittymien integrointi ja yksinkertaistaminen entisestään.

* Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Edeltävien kausien ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kyseisiä eriä ja oikaisuja liittyen yksinomaan Nokia Siemens Networksin perustamiseen. Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Nokian pääomamarkkinatapahtuman pääesityksiä voi seurata Internetistä osoitteesta http://investors.nokia.com. Muut pääomamarkkinatapahtuman esityksistä ovat saatavilla arkistoituna osoitteesta http://investors.nokia.com.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) arviot markkinoiden kasvusta, kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kasvusta, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; E) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 3) kasvun jatkuminen koko langattoman viestinnän; 4) kasvun ja kannattavuuden jatkuminen valitsemillamme uusilla markkinasegmenteillä sekä kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) kilpailutilanne langattoman viestinnän teollisuudenalalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 7) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sellaisia monimutkaisia teknologioita täysin käyttöoikeuksin, joita markkinat meiltä vaativat; 8) uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen markkinoille tuomisen ajoitus ja onnistuminen; 9) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehitämme tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 10) kykymme suojata useita Nokian ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 11) Nokia Siemens Networksin kyky saavuttaa yhtiön muodostamisen johdosta odotetut hyödyt ja synergiaedut ennakoidussa laajuudessa tai ajassa sekä menestyksellisesti yhdistää sen tietoliikenneverkkoyksikköjen toiminnot, henkilöstö ja tukitoiminnot; 12) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin nykyisten tai entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 13) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 14) todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun liittyvät ongelmat; 15) kykymme ylläpitää menestyksellä tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, varmuus ja oikea-aikaiset toimitukset; 16) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 17) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja ja osarakenteita; 18) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 19) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 20) taloudelliset ja poliittiset epävakaudet kehittyvissä talouksissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 21) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyösopimuksissa; 22) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 23) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Kiinan yuanin, Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 25) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 26) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 27) kykymme rekrytoida ja pitää palveluksessamme ammattitaitoisia työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan; 28) eri valtioiden toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; ja 29) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti panna täytäntöön uusi organisaatiomme; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2007 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 10-25 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei tule päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen laillinen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa
Puh. 07180 34289

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat
Puh. +1 914 368 0555

www.nokia.com
www.nokia.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs