Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin talousarvioesitys 2016: Palvelut turvataan maltillisella menokehityksellä ja pitkäjänteisellä toiminnan uudistamisella

Turun kaupunki

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin talousarvioesitys 2016: Palvelut turvataan maltillisella menokehityksellä ja pitkäjänteisellä toiminnan uudistamisella

Tiedote.
Julkaistu: 26.10.2015 klo 10:07
Julkaisija: Turun kaupunki

Turun kaupunginhallitus saa maanantaina 2.11. käsiteltäväkseen kaupunginjohtaja Aleksi Randellin 1,5 miljardin euron suuruisen talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016. Esitys on 15,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja talouden tasapainoa tavoitellaan taloussuunnitelmakauden päättyessä vuonna 2018.

Talousarvioesityksessä menojen kasvuksi sallitaan 0,5 prosenttia vuoden 2015 talousarviosta. Kunnallisveroprosenttiin ei esitetä muutoksia, vaan talouden tasapainoon pyritään hyvin maltillisella menokehityksellä ja toiminnan tuottavuutta parantavilla uudistuksilla. Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien painopiste on kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden uudisrakennus- peruskorjaushankkeissa sekä uusien asunalueiden infrastruktuurin rakentamisessa. Esitykseen sisältyy myös kaupungin strategisten kärkihankkeiden käynnistäminen. 

Turun kaupunginjohtajan talousarvioesitys tähtää kaupungin talouden tasapainon saavuttamiseen suunnitelmakauden lopulla vuonna 2018 valtuuston aiemman linjauksen mukaisesti, vaikka yleinen taloudellinen tilanne koko Suomessa ja verorahoituksen heikko kasvu asettaa sille merkittäviä haasteita. Samaan aikaan korkealla pysyvästä työttömyydestä suoraan ja välillisesti aiheutuvat menot ovat kasvaneet suureksi. Suhteessa tulokehitykseen liian paljon kasvavat edelleen myös erikoissairaanhoidon menot, mikä asettaa lisäpaineita muiden palveluiden resurssointiin. Kasvua ja palveluiden uudistamista tukevia investointeja joudutaan rahoittamaan lisävelanotolla. 

-Esitykseni pitää kiinni talouden tasapainourasta vuodelle 2018, josta kyllä kyetään pitämään kiinni sitoutumalla hyvin maltilliseen menokehitykseen ja pitkäjänteiseen toiminnan tuottavuuden kasvattamiseen ja uudistamiseen. Samalla turvataan palveluiden saatavuus ja laatu pidemmällä aikavälillä ja mahdollistetaan tarvittavat investoinnit palveluihin ja kasvuun, sanoo o kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

-Lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioesityksiin ei omassa esityksessäni ole tehty kuin muutamia menoja vähentäviä muutoksia, koska ne pääosin noudattivat valtuuston kesäkuussa vahvistamia suunnittelulukuja. Lauta- ja johtokunnat ovat tehneet yhdessä johtavien viranhaltioiden kanssa hyvää työtä, Randell jatkaa.

Viime vuosien ajan kaupungin omaa toimintaa on määrätietoisesti uudistettu ja tuottavuutta kasvatettu valtuuston hyväksymillä uudistamisohjelmilla sekä muilla kaupunkikonsernissa tehdyillä rakennemuutoksilla. Myös kaupungin oman toiminnan henkilötyövuosien määrä on saatu merkittävästi laskemaan kaikilla toimialoilla. Hyväksytyt toimet ovat alkaneet tuottaa tulosta, mikä on vähentänyt palveluihin kohdistuvaa sopeuttamispainetta suunnitelmakaudella.

Näistä tuloksista ja elinkeinoelämän puolelta saaduista joitakin hyvin positiivista uutisista huolimatta kaupungin taloudellinen tilanne tulee olemaan haasteellinen koko tulevan suunnittelukauden ajan ja siksi kaupunginjohtajan esityksessä ei menokasvua sallita juurikaan tuleville vuosille. Suurimmat riskit talousarvion ja -suunnitelma osalta liittyvät hyvinvointitoimialaan, jossa on käynnissä useita talouden ja toiminnan kannalta merkittäviä uudistuksia, joiden toteutuminen suunnitellusti on edellytys talousarvion toteutumiselle.

-Viime vuosien aikana päätetyillä uudistamistoimilla on onnistuttu keventämään ensi vuodelle ja suunnittelukaudelle kohdistuvia sopeuttamispaineita. Esimerkiksi kaupungin tuotantoliikelaitosten yhtiöittämisen ja sopimusten avaamisen kilpailulle on arvioitu tuottavan kaupungille noin 4 miljoonan euron kustannussäästöt, kertoo Randell.

Kaupungin toimintamallin uudistaminen jatkuu ja ensi vuoden aikana uudistetaan kiinteistöliikelaitoksen toimintamalli ja siihen kytkeytyviä toimintoja sekä edelleen kehitetään konsernimaista toimintatapaa.

-Tavoitteena näissäkin on sekä parantaa strategista ohjausta ja operatiivista tehokuutta että asiakaspalvelua, perustelee Randell.

Valtion toimilla vaikutusta

Hallitusohjelman pohjalta rakennettu valtion talousarvioesitys muuttaa kuntien rahoitusta. Veropohja kapenee ja valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa on tarkistettu. Lisäksi kunnille annetaan mahdollisuus nostaa perimiään palvelumaksuja sekä joissakin kohdin järjestää toimintaa uudelleen kevenevän normituksen seurauksena. 

Hallitusohjelmaan sisältyvällä sote-uudistuksella ei vielä ole vaikutusta kaupungin taloussuunnitelmaan. Kaikkia muitakaan maan hallituksen linjaamia tavoitteita ei olla vielä voitu huomioida kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä, vaan niitä koskevan sääntelyn astuttua voimaan kaupunki tulee erikseen päättämään niiden toimeenpanosta ja tekemään tarvittavat talousarviomuutokset. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy kaupungilta Kelan vastuulle vuonna 2017 minkä talousvaikutukset selviävät myös ensi vuoden aikana.

-Monet maan hallitukset toimet ja uudistukset näyttäisivät purevan myös kuntatalouteen, mikäli tulevat voimaan ja kunnissa kyetään tekemään samansisältöisiä  päätöksiä, mikä ei myöskään tule olemaan helppoa. Sen sijaan sote-uudistuksen taloudellisia hyötyjä ei ole vielä nähtävissä, arvioi kaupunginjohtaja Randell.

Kaupunki investoi palveluihin ja uusiin asunalueisiin

Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyvien investointien painopiste on kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden uudisrakennus- peruskorjaushankkeissa sekä uusien asunalueiden infrastruktuurin rakentamisessa. Investointeja on priorisoitu aiempaa tarkemmin pohjautuen uudistettuun luokitteluun.

Vuoden 2016 kaupungin investointien kokonaissumma on 113,0 miljoonaa euroa. Lisäksi investointeja toteutetaan kaupungin taseen ulkopuolisina kaupunkikonsernin investointeina. Summa sisältää myös vuonna 2015 perustetun sote-kiinteistöyhtiön pääomarakennejärjestelyä 25 miljoonaa euroa.

Mittavimmat tilainvestoinnit ovat Syvälahden ja Yli-Maarian koulut, kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus sekä palloiluhallin rakentaminen. Merkittävinä muutoksina vuoden 2015 talousarvioon on Yli-Maarian kouluhankkeen aikaistaminen niin, että hanke valmistuu aiemman vuoden 2020 sijasta jo vuonna 2018. Hanketta esitetään toteutettavaksi yhtiömuotoisena, kaupungin taseen ulkopuolisena hankkeena.

-Investoimme tarkoituksellisesti tulevina vuosina merkittävästi kouluihin ja päiväkoteihin, sekä vapaa-aikatoimialan kulttuuri ja liikuntapalveluihin kaupungin vetovoiman kasvattamiseksi. Myös uusien asuinalueiden infrarakentamiseen lisättiin kevään aikana noin 10 miljoonaa euroa niiden toteutumisen nopeuttamiseksi, kertoo Randell

Turku käynnistää neljä strategista kärkihanketta

Vuonna 2016 Turun kaupunki käynnistää neljä mittavaa kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta. Kärkihankkeet ovat keskustan kehittäminen, Kupittaan kampusalueen kehittäminen yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, palveluohjauksen uudistaminen sekä kaupungin palvelujen digitalisointi.

Kärkihankkeet tullaan erikseen resursoimaan ja niillä pyritään nopeuttamaan näiden tärkeäksi todettujen kokonaisuuksien kehittämistä hallinnon rajat ylittäen ja laajassa kumppanuudessa muiden toimijoiden kanssa.

Kaupungit muut strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien strategisiin sopimuksiin. Kaupungin ja toiminnan kehittämistä toteutetaan jatkossa entistä määrätietoisemmin ja avoimemmin kaupungin yhteisen kehittämismallin mukaisesti ja kaikki merkittävät hankkeet on koottu kehittämissalkkuihin, joissa hankkeita voidaan nyt seurata ja johtaa kokonaisuutena.

Vuoden 2016 aikana käynnistetään myös Turku Science Parkin alueelle Kupittaalle keskitettävät uudistuneet elinkeino- ja innovaatiopalvelut, mikä sisältyy osaltaan koko kaupungin toimintamallin uudistuksen tavoitteisiin ja liittyy Turun seudun elinkeinosopimuksen uudistamiseen. Samalla käynnistetään ja viedään eteenpäin yhdessä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa useita alueen eri toimialojen kilpailukykyä parantavia hankkeita.

Turku tulee voimakkaasti edistämään myös niin sanotun Pohjoisen kasvukäytävän Tukholma- Turku-Helsinki-Pietari kehittämistä ja siihen liittyviä hankkeita yhdessä muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

-Tulemme tekemään elinkeino- ja innovaatiopalveluita sekä kilpailukyvyn kasvuun tähtäävää työtä entistä määrätietoisemmin ja laajemmalla yhteistyöllä. Alueen eri toimijat ovat erinomaisesti sitoutuneet yhdessä asetettuihin tavoitteisiin, mikä on hyvä pohja jatkolle, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Talousarviokäsittelyn eteneminen:

Turun kaupunginhallitus 2.11.
Turun kaupunginvaltuusto 16.11.

Talousarviotiedusteluihin vastaavat:

Kaupunginjohtaja Aleksi  Randell, puh. 02 262 7224
Talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Laiho,  puh. 040 760 3999

www.turku.fi/talousarvio

Liitetiedostot

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs