Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Ny lagstiftning om bankernas krishantering träder i kraft 2015

Valtiovarainministeriö

Ny lagstiftning om bankernas krishantering träder i kraft 2015

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.12.2014 kl. 13:54
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Republikens president stadfäste den 19 december 2014 lagarna om krishantering i kreditinstitut och värdepappersföretag. En ny krishanteringsmyndighet, Verket för finansiell stabilitet, inleder sin verksamhet i Finland. Verket administrerar förutom de nationella krishanteringsuppgifterna den nya stabilitetsfonden, och åtar sig uppgifter som gäller insättningsgarantin.

Genom den nya lagstiftningen implementeras i den nationella lagstiftningen de förändringar som föranleds av EU:s krishanteringsdirektiv för kreditinstitut och värdepappersföretag, insättningsgarantidirektivet och krishanteringsförordningen.

Lagstiftningen är ett led i det andra skedet av bankunionen där en resolutionsmyndighet grundas i alla medlemsländer. Myndigheten ska ges enhetliga och effektiva bemyndiganden att ingripa i krisdrabbade kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet. Målet är skattebetalarnas medel kunde skyddas vid åtgärdandet av kriser så att det primära ansvaret ligger hos ägarna och placerarna.

Verket för finansiell stabilitet inleder sin verksamhet 2015

I Finland har krishanteringsbefogenheterna överförts till det nya Verket för finansiell stabilitet som inleder sin verksamhet under 2015.  Verket är verksamt under finansministeriets förvaltningsområde i egenskap av självständig och oberoende myndighet, och den kommer att sysselsätta ungefär 10 experter. Ämbetsverket finansieras i sin helhet av branschen. Rekryteringen inleds så snabbt som möjligt. Finansministeriet sköter ämbetsverkets uppgifter tills det kan inleda sin verksamhet.

Verkets viktigaste uppgifter inkluderar utarbetande av resolutionsplaner för finansiella institut, beslut om att ställa krisdrabbade inrättningar under resolutionsförvaltning samt att tillämpa nödvändiga krishanteringsverktyg på institut som är underställda resolutionsförvaltning. Då verket för finansiell stabilitet beslutar att ställa en inrättning under resolutionsförvaltning ska den förverkliga ägaransvaret genom att täcka förluster antingen genom att skriva ner värdet på bankens aktier eller genom att dra in dem.

Ny stabilitetsfond som består av resolutionsfonden och insättningsgarantifonden

Verket administrerar den nya stabilitetsfonden som är sammansatt av resolutionsfonden som finansieras med stabilitetsavgifter och insättningsgarantifonden som finansieras med insättningsgarantiavgifter. Stabilitetsfonden står utanför statsbudgeten.

Stabilitetsfonden vidareförmedlar kreditinstitutens stabilitetsavgifter till EU:s gemensamma resolutionsfond. Medlen i den gemensamma resolutionsfonden ska användas endast då ägar- och placeraransvaret inte räcker till för att täcka inrättningens förluster.

Värdepappersföretagens stabilitetsavgifter lämnas i den nationella resolutionsfonden.

Verket deltar i EU:s krishanteringsmekanisms verksamhet i resolutionsrådet och andra eventuella resolutionskollegier. Resolutionsrådets och Verket för finansiell stabilitets behörigheter har fördelats så att resolutionsrådet har beslutandemakten i fråga om stora inrättningar.  

Insättningsgarantiuppgifterna från bankbranschen till Verket för finansiell stabilitet

Skötseln av uppgifter som har ett samband med insättningsgarantin överförs från bankbranschen till Verket för finansiell stabilitet. Verket beslutar om utbetalandet av ersättningar och svarar för att ersättningarna betalas åt insättarna, ifall det blir nödvändigt att betala ersättningar ur insättningsgarantifonden för att skydda insättarna.

Insättningarna ska i fortsättningen i stället för nuvarande 20 dagar betalas åt insättarna inom sju dagar från att Verket för finansiell stabilitet beslutar om att insättningsgarantin aktualiseras. Man tillämpar en övergångsperiod som pågår till 2020, under vilken minimitiden stegvist minskas från 20 arbetsdagar till sju arbetsdagar.

Insättningsgarantifonden som grundas under det nya verket för finansiell stabilitet ska finansieras till miniminivån som förutsätts av insättningsgarantidirektivet inom 10 år. Branschen ska även i fortsättningen administrera insättningsgarantifondens tillgångar.

Båda fonder är verksamma endast i syfte att säkerställa insättarnas fordringar. De medel som insamlats i förväg till skydd för insättarna hålls åtminstone på den nuvarande nivån.

Lagarna träder huvudsakligen i kraft den 1 januari 2015.  

Förfrågningar: Armi Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 029 55 30399

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs