Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » ET Euroopan energiatiekartasta 2050: Energian kulutus alas – sähkönkäyttö ylös

Energiateollisuus ry

ET Euroopan energiatiekartasta 2050: Energian kulutus alas – sähkönkäyttö ylös

Tiedote.
Julkaistu: 15.12.2011 klo 12:13
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Euroopan komission julkistama energiatiekartta 2050 osoittaa sähkön olevan tärkeä tekijä, kun EU tavoittelee 85 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä energiankäytössä vuoteen 2050 mennessä. Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. Tehty tarkastelu tukee käsitystä, että pidemmällä aikavälillä tehokkain vaihtoehto niin ilmastohaasteen hoitamisessa kuin EU:n kilpailukyvyn turvaamisessa on monipuolinen tuotantovalikoima, jonka kehitystä ohjaa päästökauppajärjestelmä, toteaa Naukkarinen.  

Tiekartassa on tutkittu viittä eri skenaariota, jotka kaikki johtavat tavoiteltuun kasvihuonepäästövähennykseen vuoteen 2050 mennessä. Vaihtoehtoskenaariot osoittavat selvästi, että valittava tie vaikuttaa merkittävästi sähkön hintaan ja tätä kautta EU-kansalaisten hyvinvointiin ja elinkeinoelämän kilpailukykyyn.  

Energiatehokkuuden lisäämisessä komissio on asettanut tavoitteeksi sähkön roolin merkittävän kasvattamisen – kokonaisenergian loppukäytöstä 36–39 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä nykyisestä noin 20 prosentista. Tiukka tavoite edellyttää vahvaa panostusta päästöttömään sähköntuotantoon uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla. Näiden lisäksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on mahdollisuus, mutta siihen liittyy vielä suuria epävarmuustekijöitä. Kaikesta sähköntuotannosta päästötöntä tulisi tiekartan mukaan olla yli 95 prosenttia vuonna 2050, kun nyt osuus on 45 prosenttia.  

Samalla kun kokonaisenergian käyttö EU:ssa laskee kasvavan energiatehokkuuden seurauksena peräti 32 – 41 prosenttia, kasvaa sähkönkäyttö nykyisestä noin 1,5-kertaiseksi. ET toivoo, että tiekartta korostaisi vielä enemmän sähkön ja lämmön yhteistuotannon merkitystä energiatehokkuuden parantamisessa.  

Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen selittää merkittävän osan sähkönkäytön kasvusta ja energiatehokkuuden parantumisesta. Sähkön osuuden henkilöautoliikenteen energiankäytöstä arvioidaan olevan 65 prosenttia vuonna 2050.  

Massiivisten tuotanto- ja verkkoinvestointien vuoksi komissio arvioi sähkön hinnan nousevan vuoteen 2030 asti, mutta sen jälkeen kääntyvän laskuun. Sähkön hintaan ja energiasta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin vaikuttaa kuitenkin merkittävästi tuleva poliittinen ohjaus ja investointimahdollisuudet, korostaa Naukkarinen.  

Eri vaihtoehtojen välillä saattaa vuonna 2050 olla EU-tasolla jopa 220–270 miljardin euron suuruinen vuotuinen kustannusero pelkästään sähkön osalta. Suomen tasolla vastaava ero voi olla vuositasolla 6-7 miljardia euroa.  

Kustannustehokkain vaihtoehto tiekartan mukaan onkin monimuotoiseen tuotantoon perustuva kokonaisuus, jossa päästökauppa on keskeisenä ohjauskeinona, ja jossa ydinvoima on myös käytettävissä päästöjen vähentämiseen.  

Kaikki skenaariot on laadittu olettaen, että ilmastokysymyksen hoitamiseen käytetään maailmanlaajuisia sopimuksia ja keinoja. Globaalien yhteistyömallien löytyminen on kuitenkin vielä varsin epävarmaa. Tämän vuoksi tiekartassa olisi tarkasteltava kehitystietä ja sen vaikutuksia myös toimintaympäristössä, jossa ilmastokysymyksen hoitamisessa ei päästä kattavaan maailmanlaajuiseen yhteistyöhön.  

Naukkarinen pitää myös ongelmana, että tiekartassa on vain nostettu esille kysymys nykyisen jäsenmaittain hajautetun uusiutuvan energian tavoitteiden ja ohjauskeinojen kielteisistä vaikutuksista kustannuksiin tai markkinoiden toimintaan. Olisi tärkeää ryhtyä nopeisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimivuuden ja kustannustehokkuuden kannalta on tärkeätä, että uusiutuvien energialähteiden pirstoutuneesta tukijärjestelmästä päästäisiin pikaisesti EU-tasolla harmonisoituihin tukijärjestelmiin. Pitkällä aikavälillä tavoitteena pitää olla kustannustehokas ja markkinaehtoinen energiajärjestelmä, jossa tuista luovutaan ja päästökauppa toimii tehokkaana ohjauskeinona.

 

 Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen; puh. 050 60 772
Johtaja Pertti Salminen; puh. 040 569 6996
Johtaja Jukka Leskelä; puh. 050 593 7233 

 

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs